Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Alkolizm ( Alkol Bağımlılığı ) Bitkisel Tedavi ÇİNKO Alkolü yenmedeki önemli besinlerden biri çinkodur.6 Akut ve kronik alkol tüketimi , çin-ko yetersizliğine sebep olmaktadır.6~ Alkolik-lerde
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Alkolizm ( Alkol Bağımlılığı ) Bitkisel Tedavi

  Sponsorlu Bağlantılar
  Alkolizm ( Alkol Bağımlılığı ) Bitkisel Tedavi

  ÇİNKO


  Alkolü yenmedeki önemli besinlerden biri çinkodur.6 Akut ve kronik alkol tüketimi, çin-ko yetersizliğine sebep olmaktadır.6~ Alkolik-lerde çinko eksikliğine katkıda bulunan bir-çok neden vardır:
  (1) düşük besin alımı,
  (2) düşük emilim
  (3)idrarla atılan çinkonun artması.Vücuttaki düşük çinko düzeyleri, zayıfla-yan alkol metabolizması, karaciğerin ciddi tahribatı demek olan siroza yatkınlık, zayıfla-yan testis fonksiyonu ve alkolün suiistimalinden doğan diğer komplikasyonlarla bağlantılı-dır.

  Çinko desteği, özellikle de C vitamini ile alındığında alkolün zehrini daha da iyi şe-kilde etkisiz hale getirir ve sıçanların hayatta kalmasını sağlar.9 Bu, insanlarda da aynı etki-yi yaratabilir.


  A Vitamini

  A vitamini eksikliği de alkoliklerde yaygındır ve alkolizmin gece körlüğü, hormonal bozuk-luklar ve zayıf bağışıklık işlevleri gibi en baş-ta gelen komplikasyonlarının oluşmasında çinko eksikliği ile işbirliği içindedir.5 " İşleyi-şin şu şekilde olduğu düşünülmektedir: Çin-koyla A vitamininin bağırsaktaki emiliminin azalması ve zayıflayan karaciğer işlevi, kanda-ki çinko, A vitamini ve bunların taşıyıcı prote-inlerinin düzeyini düşürür.

  Azalan bu çinko ve A vitamini konsantrasyonları, vücut doku-larında anormal enzim aktivitelerine, anormal protein sentezine ve gerileyen hücre işlevine sebep olur. Bunlar, böbrekteki çinko kaybını artırırlar. Ardından da bu metabolik anormal-likler alkolizmin en bilinen bozukluklarına yol açarlar: gece körlüğü, cilt bozuklukları, karaciğer sirozu, cilt iyileşmesinde gerileme, düşük testis fonksiyonu ve zayıflayan bağışık-lık işlevi."

  A vitamini desteği, dişi sıçanlardaki alkol tüketimini dizginler ancak erkek sıçanlar üze-rinde bir etkisi yoktur. A vitamininin etkisi, testosteron yönetimi tarafından engellenir.10 Sıçanlarla yapılan diğer deneyler, hormonal sistemin alkol tercihine olan etkisini açığa çı-karır. Yumurtalıkları ve böbreküstü bezleri alınan dişi sıçanlarda alkol tercihini düşürür-ken, kortizon enjeksiyonu yapılanların alkol tercihlerini artırmıştır.

  Alkoliklerde A vitamini desteği, bu vita-minin eksikliğini giderirken, gece körlüğü ve cinsel işlevi de iyileştirmiştir.5 Alkoliklere bü-yük yaran dokunmasına rağmen, A vitamini desteği kullanılırken son derece dikkatli olun-ması gerekmektedir.

  Aşırı alkol tüketimi yü-zünden hasar görmüş bir karaciğer, A vitami-nini depolamayı başaramayabilir. Sonuç ola-rak, içmeye devam eden ya da zayıflamış ka-raciğer işlevinin işaretlerini gösteren bir alko-lik, önerilen besin miktan olan 5.000 IU'yu geçen alımlarda A vitamini zehirlenmesi riski ile karşı karşıya kalabilir.
  Antioksidanlar

  Alkol tüketimi, son derece reaktif toksinler olan serbest radikal düzeylerinin ve serbest radikallerin yol açtığı hasarın artmasına ne-den olabilir. Alkolikler özellikle önemli anti-oksidan besinler olan E vitamini, selenyum ve C vitamini yetersizliği yaşadıklan için, işler daha da kötüye gidebilir.Alkolizmin bir so-nucu olarak, serbest radikaller ve antioksi-danlann düzeyleriyle karaciğer hasarının de-recesi arasında çarpıcı bir ilişki vardır.

  Alkol-den önce ya da alkol Üe beraber antioksidan alınması, serbest radikal hasarını ve yağlan-mış karaciğer oluşumunu engeller. Etkili an-tioksidanlar C ve E vitaminleri, çinko, selen-yum ve sistein içerir.
  Karnitin

  Yağın karaciğere giriş çıkışına yardımcı olan besinsel bileşikler yani lipotropik etkenler karaciğer yağlanması tedavisinde garantili bir çözüm olsa da sıklıkla kullanılan kolin, niasir. ve sistein gibi lipotropik etkenlerin çok az önemi vardır.1516 Lipotropik bir etken olan karnitin, alkolün neden olduğu yağlanmış ka-raciğer hastalığını engeller. Kronik alkol tüke-timinin, işlevsel karnitin yetersizliğine sebep olduğu düşünülmektedir.

  Normalde vücut yeterli düzeyde karnitin üretir. Ancak karnitin oluşumu için vücutu yeterli düzeyde B6 vitamini, C vitamini ve di-ğer birçok besin bulunmalıdır. Alkoliklere c bu besinlerin yetersizliği olduğu için karnit.r düzeyi de düşüktür. Karnitin normalde asitlerinin taşınması ve yıkımını kolaylaştınr Düzeyler düşük olduğunda, yağ karaciğere: birikir, alkolün neden olduğu karaciğer yağlanmasında da gördüğümüz tam olarak bu-dur. Normalin de üstünde bir karnitin düze\ alkol tüketiminin yol açtığı yağ asidi yükleme-sinin üstesinden gelebilir.

  Günde üç defa 300 mg karnitin almak (trigliserit düzeyini düşüre-bildiği için) yağ yıkımını tetikler ve karaciğer işlevini iyileştirir.
  Aminoasitler

  Protein moleküllerinin yapıtaşları olan birçok aminoasidin kandaki düzeyi, alkoliklerde bozulmuştur. Bu bozukluğun giderilmesinin alkolik hastaya çok yardımı dokunur. Kara-ciğer, aminoasit metabolizmalarının temel yeri olduğu için, alkoliklerde anormal aminoasit örüntüsüyle karşılaşmak şaşırtıcı değildir.

  Plazma aminoasitlerin normalleştirilmesi, hepatik sirozun (karında ciddi derecede sıvı tu-tulması, çok yorgun ve bitkin olma, kilo kaybı) ya da depresyonun (bkz. DEPRESYON işaret ya da belirtilerini gösteren hastalar için büyük önem taşır.

  Çift zincirli aminoasit (BCAA) valin, izolösin ve lösin takviyesi. sirozlu alkoliklere büyük yararlar sağlar.

  Alkoliklerde karşılaşılan en önemli bulgu seratonine dönüşen triptofan adlı aminoasidin çok düşük düzeyde oluşudur. Düşük serotinin düzeyleri, depresyonun en önemli işaretidir. Seratonin düzeylerinin yükselmesi, koliklerin iyiye gitmesinde çok faydalıdır. DEPRESYON bölümündeki tavsiyelerin uygulanması iyileşme sağlamak için kesinlikle çok yardımcı olacaktır. Beyindeki seratonin düzeyini yükseltmek için hidroksitriptofan kullanmak da işe yarar.

  C Vitamini
  Yapılan bir araştırmada, alkol bağlantılı hasta-lın yüzde doksan birinde C vitamini yeterliliği bulunmuştur. Kendi C vitaminini sentezlemeyen insanlar ve kobaylar üzerinde yapılan deneysel araştırmalarda, C vitamini desteğinin, akut ve kronik alkol zehirlenmesi azalttığı görülmüştür.

  Akyuvarlardaki C vitamini düzeyi ile kandaki alkolün temizlenme oranı arasında doğrudan bir ilişki vardır; yüksek düzeydeki C vitamini, alkolün zehrinin giderilmesinin hızını artırır.

  B Vitamini

  Alkolikler neredeyse her zaman B vitaminlerinden en az birinin yetersizliğini yaşar. Bu tersizlikler, birçok mekanizmanın sonucudur: besin alımında düşüklük, zayıflayan dönüşümler ya da B vitaminlerinin aktif hallerinin artan inaktivasyonları, zayıflayan emilim, azalan depolama kapasitesi.

  Alkoliklerdeki en aygın (bir araştırmada, yüzde elli beş) ve en Tehlikeli B vitamini yetersizliği, tiamin (Bl vitamini) yetersizliğidir.

  Ayrıca son yapılan araştırmalarda, tiamin yetersizliğinin daha çok alkol tüketilmesine sebep olduğu görülmüş ve bu yetersizliğin alkolizmi önceden hazırlayan etken olduğu düşünülmüştür.

  Uygunsuz miktarlarda alımı yüzünden değil, aktif formu pridoksal-5-fosfata dönüşmesi azaldığı ve bozulması arttığı için, işlev-sel B6 vitamini eksikliği alkoliklerde sık gö-rülür.

  Alkol daha aktif formlara dönüşümü engellediği gibi, birçok B vitamininin, özellikle folik asidin karaciğer tarafından emilimini ve kullanımını da azaltır ve/veya idrarla atılma düzeylerini artırır.
  Magnezyum

  Magnezyum yetersizliği de alkolikler arasında yaygındır. Aslında, düşük magnezyum düzey-leri alkoliklerin yüzde altmışında görülmekte-dir ve alkoliklerdeki deliryum çok kuvvetli şekilde bağlantılıdır. Alkoliklerdeki kardiyovasküler hastalığın artışındaki ana sebebin dü-şük magnezyum düzeyleri olduğu düşünül-mektedir.

  Bu yetersizlik öncelikle magnez-yum alımındaki azlığa ve alkol yüzünden mag-nezyumun idrarla atılmasının artışına bağlı-dır. Alkolü bırakma süresince, magnezyum atımının artışı, düşük serum magnezyum dü-zeylerine rağmen devam eder.
  Esansiyel Yağ Asitleri

  Alkolün esansiyel yağ asidi metabolizmasına (EFA) müdahale ettiği ve fazla tüketilmesi so-nucunda EFA yetersizliğine dair belirtilerin ortaya çıktığı görülmüştür.31 Aktif bir alkoliğe esansiyel yağ asidi desteği uygulamak çözüm değildir. Çözüm, alkolü bırakmasını sağla-maktır.

  Glutamin
  Günde 1 gramlık glutamin takviyesinin, de-neysel hayvan çalışmalarında ve kontrolsüz insan çalışmalarında gönüllü alkol tüketimini azalttığı görülmüştür.

  Bu çalışma kırk yıllık olsa da takipçisi olacak bir çalışma yapılma-mıştır. Bu bir talihsizliktir çünkü sonuçlar son derece umut vaat edicidir; glutamin de güve-nilir ve nispeten ucuzdur.

  Diğer Tedaviler

  Egzersiz

  Derecelendirilmiş, kişilere göre tek tek dü-zenlenmiş bir fıtness programına bir alkoliğin katılımı, alkolden kaçınma olasılığını güçlen-dirmiştir. Düzenli egzersizin anksiyete ve depresyonu hafifletmede ve stresle daha kolay baş edebilmede etkili olduğu görülmüş-tür. Gelişmiş fitness bunalımdan çıkmayı ko-laylaştırır ve böylece, ikileme düşüldüğünde alkole sarılma ihtimali azalır.

  Silimarin
  Devedikenindeki (Silybum marianum) flavonoid kompleksi alkolikler için. Özellikle de kabul edilebilir karaciğer tutulumu ya da si-roz durumunda işe yarar. Silimarin hafif geçi-rilenden ciddi olan siroza, alkolle bağlantılı hastalıkların tümünün tedavisinde etkilidir. Belki de en önemli etkisi, bu hastaların yaşam süresini uzatmasıdır.

  Bir çalışmada seksen yedi sirozlu (kırk beşi alkolik siroz) silimarin alırken, seksen üç sirozlu (kırk beşi alkolik siroz) plasebo almıştır. Ortalama gözlem süresi kırk bir aydır.

  Tedavi grubunda, on sekizi karaciğer hastalığına bağlı yirmi dört ölüm gerçekleşmiştir. Kontrol grubunda ise otuz biri karaciğere bağlı on yedi ölüm olmuştur. Dört yıl yaşam sürdüme oranı tedavi grubunda yüzde elli sekiz iken kontrol grubunda yüzde otuz dokuzdur.

  Silimarin ayrıca siroz hastalarındaki bağışıklık işlevini geliştirir. Bu etkinin siroz hastalarına doğrudan bir yarar sağlayıp sağlamadığı ise henüz belirlenmemiştir.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. alkol bağımlılığı tedavi merkezleri
 3. alkol bağımlılığı nasıl tedavi edilir
 4. Alkolizm ( Alkol Bağımlılığı ) Tedavisi
 5. Alkolizm ( Alkol Bağımlılığı ) Nedir ?
 6. Alkolizm ( Alkol Bağımlılığı ) Sebepleri Nelerdir?
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş