Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme Sınavı 1 Aöf Sosyoloji Dersleri - Aöf Davranış Bilimlerine Giriş Sınav Soruları - Aöf Davranış Bilimlerine Giriş Soru ve Cevapları 1-)

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme Sınavı Birinci Bölüm

  Sponsorlu Bağlantılar
  Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme Sınavı 1


  Aöf Sosyoloji Dersleri - Aöf Davranış Bilimlerine Giriş Sınav Soruları - Aöf Davranış Bilimlerine Giriş Soru ve Cevapları

  1-) Aşağıdakilerden hangisi olaylar arasında ilişki kurmak ve olayları bir nedene bağlamak amacıyla tasarlanan bir önerme olarak tanımlanabilir?
  A) Kavram
  B) Kuram
  C) Hipotez
  D) Bilim
  E) Değişken

  2-) "Toplumları idare eden kuralları birleştirme, ortak ve değişmez prensipler bulma" amacını taşıyan öğreti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Doğal Hukuk
  B) Pozitivizm
  C) Reform
  D) Rönesans
  E) Evrimcilik

  3-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların temel karakteristiklerinden biri değildir?
  A) Değişmeye karşı dirençli olmaları
  B) Diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içinde olmaları
  C) Zamanla değişmemeleri
  D) Toplumdaki temel sorunların merkezini oluşturmaları
  E) Birbirine bağlı olmaları

  4-) Aşağıdakilerden hangisi normların özelliklerinden biri değildir?
  A) Bireylerin toplumsallaşma sürecinde öğrenilir ve alışkanlık halini alır
  B) Günlük faaliyetlerimizi düzenler ve rehberlik ederler
  C) Toplumdan topluma, farklı olabildikleri gibi aynı toplum içinde de zaman zaman değişebilirler
  D) Bütün normlar toplumun her bireyi için geçerlidirler
  E) Her toplumun sahip olduğu normların önem dereceleri farklılık gösterir

  5-) M.Cooley'e göre ayna benliğin gelişiminde birinci aşama aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Benlik kavramının gelişmesi
  B) Kendi görüntümüz hakkındaki düşüncemiz
  C) Başkalarının bizi, bizim kendimizi gördüğümüz gibi görüp görmediğinin tespit edilmesi
  D) başkalarının bizi neden bu şekilde gördüğünün değerlendirilmesi
  E) Kişiliğin oluşumu

  6-) Birincil ve ikincil grup ayrımını yapan düşünür kimdir?
  A) Ch.Cooley
  B) G.Simmel
  C) Herbert Hyman
  D) E.Durkheim
  E) R.Mertori

  7-) Evlenen çiftlerin küçük ailede her iki tarafı da reddederek kendi başlarına yaşamayı tercih etmelerine evlilik biçiminde ne ad verilir?
  A) Egaliteryan
  B) Neolokalite
  C) Patrilokalite
  D) Matrilokalite
  E) Bilateral  Aşağıdakilerden hangisi Hindistan'daki ana kastlardan biri değildir?
  A) Brahmanlar
  B) Kişatriyalar
  C) Vaişyalar
  D) Sudralar
  E) Serfler

  9-) Terör gruplarının yerel halka baskı uygulayarak onların devletle işbirliğini önlemek amacıyla uyguladıkları teröre ne ad verilir?
  A) Devlet terörizmi
  B) Politik terörizm
  C) Güçlendirilmiş terörizm
  D) Global terörizm
  E) Baskı terörizmi

  10-) Teknolojik değişimlerin bir soruna çözüm getirirken başka bir sorun yaratmasına ne ad verilir?
  A) Teknolojik etkileşim
  B) Teknolojik gelişim
  C) Teknolojik değişim
  D) Teknolojik bağlılık
  E) teknolojik sorunlar

  11-) En basit organizmalardan karmaşıklara doğru gidildikçe davranışlarda görülen evrimsel farklılıkları inceleyen psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karşılaştırmalı psikoloji
  B) Sosyal psikloji
  C) Gelişim psikolojisi
  D) Danışmanlık psikolojisi
  E) Örgüt psikolojisi

  12-) Aşağıdakilerden hangisi verimli öğrenme ortamlarının arttırılması ve araştırma bulgularının eğitim ortamlarında uygulanması sorunları üzerinde çalışır?
  A) Danışma psikoloğu
  B) Klinik psikoloğu
  C) Danışmanlık psikoloğu
  D) Psikometrik psikoloğu
  E) Eğitim psikoloğu

  13-) Olgunlaşma ile öğrenme arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
  A) Olgunlaşma ile öğrenme arasında herhangi ilişki yoktur
  B) Öğrenme bireyi hazır duruma getirmeden olgunlaşma gerçekleşemez
  C) Olgunlaşma öğrenmeye bağlı bir gelişimdir
  D) Olgunlaşma çevrenin gelişim üzerindeki etkisini, öğrenme kalıtım gelişim üzerindeki etkisini gösterir
  E) Olgunlaşma bireyi hazır duruma getirmeden öğrenme gerçekleşmez  14-) Çocukların yetişkinlerden daha ilkel düşüce örüntüsünü gösteren minyatür yetişkinler olmadığını, onların kendilerine özgü bir dünya görüşü olduğunu vurgulayan ünlü psikolog kimdir?
  A) S.Freud
  B) J.Piaget
  C) A.Bandura
  D) E.Erikson
  E) A.Adler

  15-) Güdüsel davranışlarımızın başlamasına neden olan çevresel uyarıcılara ne ad verilir?
  A) Dürtü
  B) Özendirici
  C) Güdü
  D) Tutum
  E) İhtiyaç

  16-) Aşağıdakilerden hangisi Maslow'un önerdiği güdüler hiyerarşisinin üçüncü basamağında yer alır?
  A) Bağlanma
  B) Güvenlik
  C) Başarı
  D) Statü
  E) Kendini gerçekleştirme

  17-) Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı yapısına ilişkin etkenlerden biri değildir?
  A) Şiddet
  B) Büyüklük
  C) Kontrast
  D) İhtiyaçlar
  E) Hareket

  1 Birbirine yakın olan uyarıcıların birlikte, bir bütün oluşturacak biçimde algılanması hangi algısal örgütlenme türünün sonucudur?
  A) Kontrast
  B) Gariplik
  C) Tamamlama
  D) Şekil-Zemin algısı
  E) Gruplama

  19-) Pavlov'un deneyinde önceleri organizmada belirli bir tepkiyi yaratmazken, koşulsuz bir uyarıcı ile defalarca eşlenmesi sonucu organizmada belirli bir tepkiyi yaratma özelliği kazanan uyarıcılara ne ad verilir?
  A) Ayırdedici uyarı
  B) Operant uyarıcı
  C) Edimsel uyarıcı
  D) Koşullu uyarıcı
  E) Koşulsuz uyarıcı  20-) "Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim\" özdeyişi ne tür öğrenmenin önemine işaret eder?
  A) Edimsel koşullanma
  B) Tepkisel koşullanma
  C) Deneyerek öğrenme
  D) Gözleyerek öğrenme
  E) Teknik öğrenme

  21-) Psikoanalitik kişilik kuramıyla ilgili olarak aşağıdaki ifaelerden hangisi yanlıştır?
  A) Bilince en yakın olan kısım bilinç öncesidir
  B) İd bilinci, ego ise bilinçaltını temsil eder
  C) İd insan zihninin biyolojik yapısıdır
  D) Süper ego ulaşılmak istenen idealleri ve mükemmeli kapsar
  E) Ego gerçeği ara

  22-) Psikolojinin esas sorunun, bireyin toplumla, dünya ile ve kendisiyle nasıl bir ilişki kurduğunun incelenmesi ve anlaşılması olduğunu öne süren kimdir?
  A) E.F. Skinner
  B) A.Eandura
  C) E.Fromm
  D) A.Adler
  E) S.Freud

  23-) Davranış bozukluklarını, tolumca kabul edilen standart ve kurallardan sapan davranışla denk tanımlayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tıbbi görüş
  B) Kültürel görüş
  C) İstatistiksel görüş
  D) Yasal görüş
  E) Hiçbiri

  24-) Alkolizm hangi aşamasında sosyal faaliyetlerin gereği olarak zaman zaman alınan içki, kişinin gerginlik ve günlük hayatın sorunlarının baskısından kurtulmak için başvurduğu bir yöntem halini alır?
  A) Alkolik öncesi dönemde
  B) İkinci aşamada
  C) Üçüncü aşamada
  D) Kronik dönemde
  E) Son aşamada

  25-) Aşağıdakilerden hangisi uyma davranışını etkileyen grup etkenlerden biridir?
  A) Bireyin tutumu
  B) kabul etme
  C) Yüzyüze olma
  D) Büyüklük
  E) Sağlanma ihtiyacı

  26-) "Sorumluluğun yayılması" aşağıdakilerden hangisinin nedeni olabilir?
  A) Benimseme
  B) Kabul etme
  C) Sosyal ket vurma
  D) Tanık etkisi
  E) Sosyal hızlandırma

  27-) Tutum nesnesine ilişkin düşünce, bilgi ve inançlardan oluşan bileşene ne ad verilir?
  A) Duygusal bileşen
  B) Davranışsal bileşen
  C) Bilişsel bileşen
  D) Kuvvet derecesi
  E) Psiklojik bileşen

  2 Tutumların değişmesinde etkili olabilmesi için, bilgi kaynağının sahip olması gereken özellikler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
  A) Benzerlik - Akranlar - İnanırlık
  B) Sevilme - Akranlar - İnanırlık
  C) İnanırlık - Sevilme - Benzerlik
  D) İnanılırlık - Yüzyüze olma - Benzerlik
  E) Akranlar - Yüzyüze olma - Benzerlik

  29-) Aşağıdakilerden hangisi endüstri psikologlarının işletmelerde yararlı olabileceği hizmetlerden biri değildir?
  A) Personel seçimi ve işe yerleştirme
  B) Personel eğitimi
  C) İş veriminin değerlendirilmesi
  D) Tanıtma, propaganda, reklamcılık
  E) Davranış bozukluklarının teşhis ve tedavisi

  30-) Aşağıdakilerden hangisi bir testte aranan teknik özelliklerden biridir?
  A) Esneklik
  B) Standardize edilebilme
  C) Sistematiklik
  D) Ekonomiklik
  E) Geçerlilik


  Cevaplar

  1 C
  2 A
  3 C
  4 D
  5 B
  6 A
  7 B
  8 E
  9 C
  10 D
  11 A
  12 E
  13 E
  14 B
  15 B
  16 C
  17 D
  18 E
  19 D
  20 D
  21 B
  22 C
  23 C
  24 A
  25 D
  26 D
  27 C
  28 C
  29 E
  30 E


  alıntı


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Birinci Bölüm
 3. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı ikinci bölüm
 4. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Üçüncü Bölüm
 5. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Dördüncü Bölüm
 6. Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme Sınavı ikinci bölüm
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş