Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı 3 Aöf Davranış Bilimlerine giriş Vize Soruları - Aöf Davranış Bilimlerine Giriş Soruları ve Cevapları - Aöf Sosyoloji Dersleri 1)

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Üçüncü Bölüm

  Sponsorlu Bağlantılar
  Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı 3

  Aöf Davranış Bilimlerine giriş Vize Soruları - Aöf Davranış Bilimlerine Giriş Soruları ve Cevapları - Aöf Sosyoloji Dersleri

  1) Ayna benlik kavramı hangi bilim adamı tarafından ortaya atılmıştır.

  a) Cooley

  b) Davis

  c) Goldferb

  d) Meed

  e) Sepir

  2) Aşağıdakilerden hangisi kültürün temel özelliklerinden biri değildir?  a) Genel olarak ana ve babadan geçmesi

  b) Toplumsal bir ürün olması

  c) Öğrenilerek kazanılması

  d) Her toplumda kendine özgü olması

  e) Dil sayesinde aktarılması

  3) Aşağıdaki sosyologlardan hangisi toplumu bir fonksiyonlar bütünü olarak tanımlar?

  a) Dahrendorf

  b) Blau

  c) Parsons

  d) Durkheim

  e) Marx  4) Ortak bir idare altında ve ortak bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların birbirleriyle her türde ve biçimde kurdukları ilişkilerin bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Devlet

  b) Demokrasi

  c) Aristokrasi

  d) Toplum

  e) Bürokrasi  5) Endüstri devrimiyle birlikte başlayan ekonomik değişmelerin zamanla, aileyi,eğitimi,dini,ve politik kurumları etkileyerek değişmeler yaratması , toplumsal kurumların dört temel karakteristiğinden hangisine bir örnek oluşturur?

  a) Her toplumsal kurum değişmeye dirençlidir

  b) Toplumsal kurumlar zamanla birbirine bağlı olarak değişebilirler

  c) Her toplumsal kurum diğer toplumsal kurumlarla ilişki içindedir

  d) Toplumsal kurumlar toplumdaki temel sorunların merkezidir

  e) Aile çocuğun bakım ve korunmasını üstlenir  6) Aşağıdaki bilimsel araştırma ilkelerinden hangisi bir araştırmada araştırmacının kişisel inanç, çıkar alışkanlık ve beklentilerinin olmamasını ifade eder?  a) Doğruluk

  b) Sınırlılık

  c) Tekrar

  d) Açıklık

  e) Nesnellik  7) Kadının toplum içinde baskı altında olduğunu, ezildiğini, toplumların erkekler tarafından yönetildiğini ve hakimiyetin erkekte olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?  a) Sosyal alışveriş kuramı

  b) Radikal feminist kuramı

  c) Sosyal feminist kuramı

  d) Etnometodojik kuram

  e) Fonksiyonel feminist kuramı  8) Bir toplumun kültürünü değer yargılarımızı kullanmadan tanımaya ve anlamaya ne ad verilir?  a) Alt kültür egoizmi

  b) Kültürel relativizm

  c) Makyavelizm

  d) Pragmatizm

  e) Etnosentizm  9) Sosyolojik bakış açısının iceriği aşağıdakilerden hangisiyle doğru ilişkilidir?  a) Toplumsal içerik

  b) Biyolojik içerik

  c) Fizyolojik içerik

  d) Örgütsel içerik

  e) Bireysel içerik  10) Bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürünü öğrenmesi sürecine ne ad verilir?  a) Kişilik süreci

  b) Toplumsallaşma

  c) Beceri kazanma

  d) Grup bilinci süreci

  e) Norm süreci  11) Toplumsal düzeni sağlayarak bireylere yol gösteren , doğru ve yanlışı belirleyen ve yaptırım gücü olan kurallar sistemine ne ad verilir?  a) Statü

  b) Değer

  c) Norm

  d) Kültür

  e) Gelenek  12) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir guruba örnektir?  a) Konferans dinleyicileri

  b) Otobüs yolcuları

  c) Sinema izlayicileri

  d) Dernek üyeleri

  e) Durakta bekleyen insanlar  13) Aşağıdaki aile kurumlarından hangisi aile içindeki davranışları anlamak için aile üyeleri arasındaki mevcut ilişkileri ve üyelerin bu ilişkileri nasıl anlamlandırdığını araştırır?  a) Çalışma kuramı

  b) Past yapısalcı kuram

  c) Sembolik etkileşim kuramı

  d) Fonksiyonalist kuram

  e) Sosyal darvinizm  14) Aşağıdakilerden hangisi suçun yol açtığı olumsuz sonuçlardan biri değildir?  a) Kaynakların başka alanlara aktarılması

  b) Norm ve değerlerin çatışması

  c) Güvenin azalması

  d) Dayanışmanın artması

  e) Toplum düzeninin bozulması  15) Aşağıdakilerden hangisi ikincil grupların özelliklerinden biri değildir?  a) Yüzyüze ilişkilerin yoğun olduğu gruplar olmaları

  b) Üyelerinin birbirine yasa ve yönetmeliklerle bağlı olmaları

  c) Üyelerinin belirli çıkarlar için biraraya gelmeleri

  d) Büyük çaplı resmi gruplar olmaları

  e) Endüstriyel toplumların ürünü olmaları  16) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi yaratan dış etmenlerden biri değildir?  a) Yayılma

  b) Çevresel etmenler

  c) İstila

  d) Kültürel temas

  e) Nufus hareketleri  17) Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin doğal çevreye etkilerinden biri değildir?  a) Su kirliliği

  b) Türlerin yok olması

  c) Savaş ihtimalinin artması

  d) Kaynak tüketimi

  e) Hava kirliliği  18) Tabakalaşmanın toplumsal bir zorunluluk olduğunu öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?  a) Çatışma

  b) Past-yapısalcı

  c) Evrimci

  d) Organizmacı

  e) Fonksiyonalist  19) Kadının bir çok erkekle evli olmasına ne denir?  a) Exogami

  b) Poliandri

  c) Poligami

  d) Monogami

  e) Poligini  20) Aşağıdakilerden hangisi Merto’nun öne sürdüğü bilimin normlarından biri değildir?  a) Evrensellik

  b) Toplumculuk

  c) Diğerkamlık

  d) Organik şüphecilik

  e) Eşitlik ve düzenlilik  21) Yürüme davranışı bir ayağı biraz kaldırma , öne doğru uzatma, bu ayağı yere basma, sonra aynı hareketleri öteki ayakla yapma gibi küçük birimlerden oluşur. Bu örnekte olduğu gibi bir davranışın en küçük birimlerine ne ad verilir?  a) Algı

  b) Uyarıcı

  c) Davranım

  d) Duyum

  e) Biliş  22) Aşağıdakilerden hangisi Erikson’un belirttiği psikososyal gelişim dönemlerinden biri değildir?  a) Latans dönem

  b) Kas-anal dönem

  c) Duyusal motor dönem

  d) Lokomotor-jenital dönem

  e) Yetişkinlik dönemi  23) Fizyolojik bir ihtiyacın psikolojik sonucuna ne ad verilir?  a) Güdü

  b) Duygu

  c) Hedef

  d) İhtiyaç

  e) Dürtü  24) Pavlov’un deneyinde köpeğin ağzında yiyecek varken salya tepkisi göstermesine ne ad verilir?  a) Öğrenme

  b) Koşullu tepki

  c) Koşulsuz uyarıcı

  d) Koşulsuz tepki

  e) Koşullu uyarıcı  25) Bakılan nesne göze yaklaştıkça daha net görüntü sağlamak için gözbebekleri birbirine yaklaşır. Bu duruma algıda ne ad verilir?  a) Doğrusal perspektif

  b) Konverjans

  c) Ağ tabakasal farklılık

  d) İllüzyon

  e) Araya girme  26) Eğitim psikologlarının, eğitim ortamlarında sağlıklı kişilik geliştirmeye ve olumlu ilişkiler kurabilme alışkanlıklarını kazandırmaya elverişli ortamlar yaratmaya çalışmaları eğitim psikolojisinin hangi konusuna bir örnektir?  a) Ruh sağlığı

  b) Öğrenme

  c) Ölçme ve değerlendirme

  d) Başarı

  e) Gelişim  27) Bir bireyin kendi yeteneklerinin ve değerinin ne olduğu konusundaki görüşlerine ne ad verilir?  a) Kendilik değeri

  b) Bağlanma

  c) Benlik

  d) Özdeşim

  e) Tek yönlü iletişim  28) “ İnsan sosyal bir varlıktır ve sosyal dürtüler tarafından güdülenir.” Görüşü aşağıdaki kişilik psikologlarından hangisine aittir?  a) Framm

  b) Horney

  c) Erikson

  d) Freud

  e) Adler  29) Aşağıdakilerden hangisi tutumların oluşumunu etkileyen faktörlerden biri değildir?  a) Tutum nesnesiyle olan kişisel yaşantı

  b) Ana – baba etkisi

  c) Kitle iletişim araçları

  d) Uzmanlık

  e) Akranların etkisi  30) Kalabalık bir caddede iki kişinin dikkatle bir noktaya baktığını gören diğer insanların da aynı noktaya bakmaya başlamaları ne tür bir davranışa örnektir?  a) İtaat

  b) Benimseme

  c) Kabul etma

  d) Uyma

  e) Tanık etkisi  Cevaplar

  1. A
  2. A
  3. C
  4. D
  5. B
  6. E
  7. B
  8. B
  9. A
  10. B
  11. C
  12. D
  13. C
  14. D
  15. A
  16. E
  17. C
  18. E
  19. B
  20. E
  21. C
  22. C
  23. E
  24. D
  25. B
  26. A
  27. A
  28. E
  29. D
  30. D


  alıntı


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Birinci Bölüm
 3. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı ikinci bölüm
 4. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Dördüncü Bölüm
 5. Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme Sınavı Birinci Bölüm
 6. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş