Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı 2 Aöf Davranış Bilimlerine giriş Vize Soruları - Aöf Davranış Bilimlerine Giriş Soruları ve Cevapları - Aöf Sosyoloji Dersleri 1-)

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı ikinci bölüm

  Sponsorlu Bağlantılar
  Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı 2


  Aöf Davranış Bilimlerine giriş Vize Soruları - Aöf Davranış Bilimlerine Giriş Soruları ve Cevapları - Aöf Sosyoloji Dersleri

  1-) Mantık ve sistematik yollarla bilginin elde edilmesi ve üretilmesine ne ad verilir?

  A) Sosyoloji
  B) Yöntem
  C) Bilim
  D) Hipotez
  E) Teori

  2-) Sosyologların değişime bizzat katılarak çözümler üretme çabası içinde oldukları sosyoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sanayi sosyolojisi
  B) Din sosyolojisi
  C) Bilgi sosyolojisi
  D) Ekonomi sosyolojisi
  E) Klinik sosyoloji

  3-) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özelliklerden değildir?

  A) Nesnellik
  B) Doğruluk
  C) Esneklik
  D) Basitlik
  E) Sınırlılık

  4-) Belli bir grup veya özel bir örneğin gözlenmesine ne ad verilir?

  A) Regresyon
  B) Saha araştırması
  C) Monografi
  D) Görüşme
  E) Korelasyon

  5-) Günümüzde kalabalık bir insan grubu sahip oldukları benzer gelir düzeyi eğitim, yaptıkları işler ve kabaca karşılaştırılabilir saygınlık ölçüleriyle ne olarak tanımlanmaktadır?

  A) Toplumsal yapı
  B) Toplumsal sınıf
  C) Toplumsal kurum
  D) Kültür
  E) Toplumsallaşma

  6-) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi yapıları ile bu sistemin davranışa ilişkin süreçlerinin belirlenmesine yöneliktir?

  A) Gelişim psikolojisi
  B) Fizyolojik psikoloji
  C) Sosyal psikoloji
  D) Psikometrik psikoloji
  E) Danışmanlık psikolojisi

  7-) Aşağıdakilerden hangisi kişilik psikoloğu için önem taşır?

  A) Davranışın biyolojik işlevselliğidir
  B) Davranışın kalıtsal yönleridir
  C) Davranışın psikolojik işlevselliğidir
  D) Davranışın öğrenilen özellikleridir
  E) Davranışın bilinmeyen özellikleridir

  8-) Piaget’e göre nesne devamlılığı kavramının gelişimi hangi dönemin en önemli özelliğidir?

  A) İşlem öncesi dönem
  B) Somut işlemsel dönem
  C) Formel işlemsel dönem
  D) Duyusal motor dönem
  E) Oral dönem

  9-) Nesnenin görüş alanının dışına çıktığı durumlarda var olduğunun bilinmesine Piaget ne ad vermiştir?

  A) Korunum
  B) Dairesel hareket
  C) Zihinsel gelişim
  D) Nesne devamlılığı
  E) Egosantrik düşünce

  10-) Aşağıdakilerden hangisi algının özelliklerinden biri değildir?

  A) Seçicilik
  B) Değişmezlik
  C) Örgütlenme
  D) Derinlik algısı
  E) Sistematik

  11-) Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi öğelerinden biri değildir?

  A) Gelenek
  B) Adetler
  C) Teknik
  D) İnançlar
  E) Yasalar

  12-) Üyeleri arasında belirli ilişkiler bulunan ve sürekliliği olan insan topluluğuna ne ad verilir?

  A) Toplum
  B) Cemaat
  C) Grup
  D) Millet
  E) Sınıf

  13-) Toplumsal çatışmaların yapısal kaynağını, üretim araçlarının mülkiyetinde ve otoritenin eşit olmayan dağılımında gören kuram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fonksiyonalist kuram
  B) Postmodernist kuram
  C) Çatışma kuramı
  D) Evrimci kuram
  E) Organizmacı kuram

  14-) Öğrencilerin sorunlarını belirlemeye ve onların kendilerini tanımalarına, mesleki ilgi ve yeteneklerine uygun bir şekilde yönlendirilmelerine yardımcı olmaya çalışan psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Okul ve eğitim psikolojisi
  B) Karşılaştırmalı psikoloji
  C) Sosyal psikoloji
  D) Gelişim psikolojisi
  E) Danışmanlık psikolojisi

  15-) Çevrede kendiliğinden var olan, araştırmacı tarafından değişimlenmeyen değişkenler üzerinde yapılan ve bu değişkenlerin birbirleriyle ilişkilerini inceleyen araştırmalara ne ad verilir?

  A) Betimsel araştırma
  B) Deneysel araştırma
  C) Korelatif araştırma
  D) Kontrollü gözlem
  E) Vak\'a incelemesi

  16-) Bir psikolog, şiddet içeren çizgi filmlerin çocukların saldırganlık davranışlarını artırıp artırmadığını incelemek için; bir anaokulundaki aynı yaş ve cinsiyetteki çocuklardan bir gruba şiddet içeren çizgi filmler, diğer bir gruba ise şiddet içermeyen çizgi filmler izlettirmiş ve daha sonra her iki gruptaki saldırgan davranışları gözlemiştir.
  Bu araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çizgi filmler
  B) Saldırganlık
  C) Anaokulu ortamı
  D) Cinsiyet
  E) Yaş

  17-) Bir konudaki görüşleri benzer olan bireylerin oluşturdukları gruplardan, bu konuya ilişkin olarak çıkan kararların, üyelerin başlangıçtaki bireysel eğilimlerinden daha aşırı olmasına ne ad verilir?

  A) Sosyal ket vurma
  B) Sosyal hızlandırma
  C) Kabul etme
  D) Uyma
  E) Uçlara kayma

  18-) Toplumsal kontrol mekanizmalarının temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bireylere saygınlık kazandırmak
  B) Toplumdaki farklılıkları ortadan kaldırmak
  C) Toplumsal düzenin devamını sağlamak
  D) Bireyler arası çatışmaları gidermek
  E) Toplumsal değişmenin etkilerini azaltmak

  19-) Aşağıdakilerden hangisi bir testin değişik uygulamalarda ne dereceye kadar tutarlı ölçme yaptığını gösterir?

  A) Güvenirlilik
  B) Geçerlilik
  C) Sistematiklik
  D) Yordama
  E) Kontrol etme

  20-) Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullama ile ilgili değildir?

  A) Olumsuz pekiştirme
  B) Ayırt edici uyarıcı
  C) Olumlu pekiştirme
  D) Koşulsuz tepki
  E) Sönme

  21-) Aşağıdakilerden hangisi tutumların oluşmasında etkili faktörlerden biri değildir?

  A) Ana baba etkisi
  B) Akranların etkisi
  C) Sosyal hızlandırma
  D) Kitle iletişim araçları
  E) Tutum nesnesiyle olan kişisel yaşantılar

  22-) İnsanın, kendisinin kim ve nasıl olduğu konusundaki algılamalarının organizasyonuna ne ad verilir?

  A) Benlik
  B) Sezgi
  C) Akıl
  D) Kanı
  E) Karakter

  23-) Aşağıdakilerden hangisi ikincil ilişkilere ait bir özellik değildir?

  A) Kuralların genellikle yazılı olması
  B) Ast-üst ilişkisine dayalı olması
  C) Yüz yüze ilişkilerin kısıtlı olması
  D) Üye sayısının göreceli olarak fazla olması
  E) Duygusallığın ön planda olması

  24-) İlk deneysel psikoloji laboratuvarını aşağıdaki bilim adamlarından hangisi kurmuştur?

  A) Auguste Comte
  B) Wilhelm Wundt
  C) Sigmund Freud
  D) Emile Durkheim
  E) Erich Fromm

  25-) Bakmakta olduğumuz bir nesne bize doğru yaklaştığında daha net bir görüntü sağlamak için gözbebeklerimizin de birbirine doğru yaklaşmasına ne ad verilir?

  A) Müller-Lyer illüzyonu
  B) Doğrusal perspektif
  C) Duyum
  D) Algı
  E) Konverjans

  26-) Döllenmeden ölüme kadar, organizmada görülen düzenli ve birbirini izleyen değişiklikleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sosyol psikoloji
  B) Psikometrik psikoloji
  C) Gelişim psikolojisi
  D) Klinik psikoloji
  E) Deneysel psikoloji

  27-) Davranış şekillenmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çevre
  B) Beklentiler
  C) Coğrafi koşullar
  D) Konuşma dili
  E) Deneyimler

  28-) Televizyondaki bir filmde saldırgan davranışları izleyen bir çocuğun, günlük yaşamda da saldırgan davranmaya başladığı görülmüştür.
  Bu durum, hangi öğrenme türüne bir örnektir?

  A) Parçalara bölerek öğrenme
  B) Gözlem yoluyla öğrenme
  C) Programlanmış öğrenme
  D) Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme
  E) Kavrayarak öğrenme

  29-) Kaygının, korkudan ayrılan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Daha güçlü olması
  B) Bireysel olması
  C) Fizyolojik boyutlu olması
  D) Belirli bir nedenin olmaması
  E) Öğrenilmiş olması

  30-)
  Yukarıdaki şeklin kesik kesik çizgiler olarak değil, A harfi olarak algılanması, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

  A) Derinlik algısı
  B) Algıda seçicilik
  C) Algı yanılması
  D) Algıda tamamlama
  E) Algıda değişmezlik


  Cevaplar

  1-) C
  2-) E
  3-) C
  4-) C
  5-) B
  6-) B
  7-) C
  8-) D
  9-) D
  10-) E
  11-) C
  12-) C
  13-) C
  14-) E
  15-) C
  16-) B
  17-) E
  18-) C
  19-) A
  20-) D
  21-) C
  22-) A
  23-) E
  24-) B
  25-) E
  26-) C
  27-) A
  28-) B
  29-) D
  30-) D


  alıntı


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Birinci Bölüm
 3. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Üçüncü Bölüm
 4. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Dördüncü Bölüm
 5. Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme Sınavı ikinci bölüm
 6. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş