Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

BORÇLU KAT SAKİNİNE DAVA KUŞADASI SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : (Yöneticinin Adı Soyadı , Adresi) DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı , Adresi) (Veya kiracının

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Apartmanda Yaşanan Sorunlar

  Sponsorlu Bağlantılar


  BORÇLU KAT SAKİNİNE DAVA

  KUŞADASI SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

  DAVACI : (Yöneticinin Adı Soyadı,Adresi)
  DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi) (Veya kiracının Adı-Soyadı Adresi)

  KONUSU : Kat Maliki(veya kiracı)bulunan davalının ana gayrimenkulün genel giderlerinden payına düşen .........................TL.nin % 10 Gecikme zammıyla tahsilinin sağlanması.

  OLAY :Yöneticisi bunduğum.......................ili................ ...........ilçesi ...........mahallesi .............. caddesi ................ sokakta ......ada ........... parselde bulunan ...... kapı numaralı apartmanın ....nolu bağımsız bölüm maliki (veya kiracı) olan davalı anagayrimenkulün genel gider payı olarak toplam..............TL. Borcunu ödememiştir. Ödemenin sağlanması için işbu dava açılmış bulunmaktadır.

  HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.22,33 ve ilgili mevzuat.

  DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu kararı İhtarname ve diğer deliller.

  SONUÇ VE İSTEK : Kat maliki (veya kiracı) bulunan davalının anagayrimenkulün genel giderlerinden payına düşen..................TL.nin % 10 Gecikme zammıyla tahsilinin sağlanması ve yargılama giderlerinin davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim
  (Tarih...../...../.......)

  Yönetici

  (Adı-Soyadı,İmza)  ----------------------------------------------------------------


  HAKSIZ İŞGALİ ŞİKAYET
  VİLAYET(VEYA KAYMAKAMLIK)MAKAMINA
  ...........................(Şehir Yazılır)
  ŞİKAYETÇİ : (Adı Soyadı,Adresi)
  ŞİKAYET EDİLEN : (Adı-Soyadı,Adresi)
  KONUSU :.............ili..............ilçesi............. . mahallesi ............. .caddesi .............. sokakta .......... ada ........... parselde bulunan ...... kapı numaralı, apartmanın paydaşlarındanım. Bitişik apartman komşumuz şikayet olunan şahıs bir bölümünü özel aracının garajı olarak kullanmaktadır. Bütün ikazlarımıza rağmen 10 günden beri bu fiili durumu kaldırmamakta ısrar etmektedir.
  3091 sayılı”Taşınmaz mal zilliyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanun”un 4.maddesine göre tecavüzün men’ine karar verilerek yasal işlemlerin yapılmasını arz ederim.

  (Tarih...../...../.......)  --------------------------------------------------------------


  RAHATSIZ EDEN KAT SAKİNİNE DAVA
  ......SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
  DAVACI : (Yönetici Adı Soyadı,Adresi)

  DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)

  KONUSU : Kat maliki bulunan davalının bağımsız bölümünün.................... (çekilmez hal yazılır) sebebiyle mülkiyet hakkının devri.

  OLAY : Yöneticisi bulunduğum...............ili..............ilçesi
  ................mahallesi..............caddesi.... .........sokakta ............ada...........parselde bulunan......kapı numaralı apartmanın......nolu bağımsız bölüm maliki olan davalının, ................(çekilmez hal yazılır) sebebiyle, bağımsız bölümünün diğer kat maliklerine arsa payları oranında mülkiyet hakkının devredilmesi için işbu dava açılmış bulunmaktadır.
  Diğer kat maliklerinin ad ve soyadları ile arsa paylarını gösteren liste ile yönetici olarak bu davayı açmama yetki veren Kat malikleri kurulunun kararı dilekçe ekinde sunulmuştur.

  HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.25 ve ilgili mevzuat.

  DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu kararı, ihtarname ve diğer deliller.

  SONUÇ VE İSTEK : Davalı kat malikinin.......nolu bağımsız bölümünün dava tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla, mülkiyetinin diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve yargılama giderlerinin davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim.(Tarih...../...../.......)
  Davacı(Adı-Soyadı,İmza)

  EKLER :
  1- Kat maliklerinin,adı soyadı ve arsa payları listesi.
  2- Yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararı
  ---------------------------------------------------------


  ÖRNEK KAPICI TALİMATNAMESİ

  ÖRNEK KAPICI - KALORİFERCİ ÇALIŞMA TALİMATI
  KAPICI , KALORİFERCİ ÇALIŞMA TALİMATI Konut kapıcıları tüzüğünün 3/g maddesi uyarınca düzenlenmiştir.Ana taşınmazın girişinde ilan panosunda devamlı asılı bulundurulması gerekmektedir.)
  ...........................Apartmanı kat malikleri adına yönetici.......................................... ... kapıcı.......... ................................arasında yapılan ,kapıcılık sözleşmesi, hükümleri dikkate alınarak Kat mülkiyeti kanunu,iş kanunu, konut kapıcıları tüzüğü ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kapıcının çalışma koşulları ve görevleri bu talimatta belirtilmiştir.

  1- Kapıcı;kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin,müştemilatının temizliğini yapmak ve temiz bulundurmak,ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak ve nezaret etmek,çöpleri toplamak,bahçenin bakım ve sulama işlerini ve alış-veriş işlerini yapmakla görevlidir.

  2- Kış aylarında;kalorifer yakılması ve kaloriferin yanık tutulması öncelikler yapılır.Diğer servisler bir sıra dahilinde aşağıdaki şekilde yerine getirilir.
  · Her sabah ve akşam belirlenen zamanda günlük gazete ve ekmek servisi yapmak.
  · Her sabah ve akşam servisinde üçyüz metreye kadar civardaki bakkal,manav ve bir başka işyerinden teamülün gerektirdiği ölçüde alış-veriş ihtiyaçlarını görmek.
  · Her işgünü çöpleri belirtilen saatlerde toplamak.
  · Apartman merdiven ve merdiven demirleri,sahanlıklar ve asansörü;yaz aylarında haftada iki defa,kış sezonunda ise haftada bir defa paspaslayıp temizlemek.
  · Apartmanın ortak yerleri niteliğindeki kısımlarını;sığınak ve apartmanın bahçesinin temziliğini yapmak ve temiz bulundurmak.
  · Binanın kalorifer kazanını yakmak,yeterli ısıyı temin etmek.Kalorifer yakıtını kalorifer dairesine aktarmak ve gerektikçe kazan temizliği yapmak.


  3- Kapıcı,hastalık ve ölüm gibi istisnai durumlarda,kat maliklerinin makul isteklerini yerine getirmekle de ayrıca,yükümlüdür.

  4- Kapıcıya;gördüğü işlerin karşılığı olarak aylık brüt ............................TL.ücret ile ramazan ve kurban bayramlarında yarımşar maaş(1/2 maaş) tutarında iki kez ikramiye ödenecektir.

  5- Kapıcıya;kaloriferli kapıcı dairesi tahsis edilir. Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılmak suretiyle,elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.

  6- Fazla çalışma günleri ve fazla çalışma saati,kat malikleri kurulunca veya yönetici tarafından gerektiğinde bildirilir.

  7- Ücret,her ayın beşinci günü ve işyerinde yönetici tarafından ödenir.Ücretin ödenmesinde iş yasasının 30.maddesi gereğince hareket olunur.

  8- Kapıcının aşağıdaki hallerde bir yevmiyesi,tekerrürü halinde ise duruma göre iki ila üç yevmiyesi kesilir.
  1. Kapıcının yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması,bir yevmiye kesimi,tekerrürü halinde iki yevmiye kesimi yapılır.
  2. Kapıcının yöneticiden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın görevine bir gün gelmemesi halinde,iki yevmiye kesimi yapılır.
  3. Kapıcının (2) fıkrasında belirtilen devamsızlığı bir aylık süre içinde tekrar etmesi halinde ikinci devamsızlığında üç yevmiyesi kesilir.
  4. Kapıcının ücret kesintisi cezasını gerektiren davranışı,şayet aynı zamanda iş yasasının 17.maddesinin ll.bendinde yazılı hallerden biri şeklinde ise,yukarıdaki hükümler,işverenin kapıcılık sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak bozma hakkını kullanmasına engel teşkil etmez.


  9- Kapıcı,Pazar günleri dışında 7.5 saat hesabı ile haftada 45 saat çalışmaya mecburdur.Kanunen mümkün bulunan ve yönetici tarafından lüzum gösterilen fazla çalışmalar buna dahil değildir.

  10- Günlük iş süresi aşağıda tesbit olunmuştur.
  · 06.30 - 09.30 (3saat çalışma)
  · 09.30 - 13.00 (Ara dinlenmesi)
  · 13.00 -14.30 (1.5 saat çalışma)
  · 14.30 - 18.00 (Ara dinlenmesi)
  · 18.00 - 21.00 (3 saat çalışma)


  11- Kapıcı,iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir.Kapıcı,ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir. Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez.

  12- Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici,yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

  13- >Yönetici,kapıcıyı genel tatil ve ulusal bayram günlerinde çalıştırıp,çalıştırmamak ta serbesttir.Kapıcı genel tatil günlerinde çalıştırıldığı takdirde bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir.Kapıcı bu günlerde çalışmamazlık edemez.
  Ulusal bayram ve genel tatil günleri sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.
  · 1 Ocak yılbaşı günü
  · 23 Nisan günü
  · 19 Mayıs günü
  · 30 Ağustos günü
  · 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günü(Ulusal bayram)
  · Ramazan bayramı 3,5 gün(Arefe günleri dahil)
  · Kurban bayramı 4,5 gün(Arefe günleri dahil)


  14- Alış-veriş işleri diğer işlere göre öncelikle yerine getirilir.Çöp toplama işi akşam,bahçe sulama işleri ise sabah ve akşam saatlerinde yapılacaktır.

  15- Kapıcı kişisel ihtiyaçlarını olabildiğince ara dinlenmeleri sırasında yerine getirir.

  16- Kapıcı,1475 sayılı iş yasasında belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte,yıllık ücretli izin kullanır.

  17- Yukarıda belirtilen işler,çalışma saatleri içerisinde ancak kapıcı tarafından yerine getirilecektir.

  18- Kapıcı görevi ilgili konularda apartman sakinleriyle hiçbir şekilde muhatap olmayacaktır.Her türlü konuda ilgili yönetici ile temas kurarak işlerini sağlıklı bir şekilde yürütecektir.

  19-Kapıcı kalorifer dairesinden ve kendisine zimmetle teslim edilen alet ve edavattan sorumlu olup kendisine verilen sarf malzemelerini titiz bir şekilde kullanmakla mükelleftir.Bunlara açık bir ihmali neticesinde zarar verdiği takdirde zarar ödetilir.

  20 -Kapıcı genel olarak kaba,haşin ve çirkin sözlerden kaçınır,özel olarakta apartmandaoturanlara karşı mutad saygıdan ayrılmamaya dikkat eder.Yönetici;kat malikleri ve kiracılarında kapıcıya ve aile mensuplarına karşı iyi muamele göstermeleri için gerekli çabayı harcar.

  (...../..../2002)

  YÖNETİCİ : Adı soyadı - İmza
  KAPICI-KALORİFERCİ Adı soyadı - İmza


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Aile içi ilişkilerde en çok yaşanan sorunlar
 3. 2.Dünya Savaşı sırasında SSCB ile müttefik devletler arasında yaşanan sorunlar uluslararas
 4. Atatürkçülüğün oluştuğu dönemde yaşanan sorunlar
 5. Atatürkçülüğün oluştuğu dönemde yaşanan sosyal ekonomik ve siyasi sorunlar
 6. Kentsel yerleşmelerde yaşanan başlıca sorunlar
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş