Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ Öğretmen , öğretme ve öğrenme süreçlerini plânlar , uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar.

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  öğretme Ve öğrenme Süreci - öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ


  ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ


  Öğretmen, öğretme ve öğrenme süreçlerini plânlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar.

  C1-) Dersi Planlama

  Öğretmen, öğrenci merkezli bir yaklaşımla kullanacağı yöntemleri, etkinlikleri, ders araç-gereç ve materyallerini, ölçme-değerlendirme tekniklerini özel alan öğretim programındaki amaç ve kazanımlarla tutarlı olarak öğrencilerle birlikte planlayabilmelidir.
  Performans göstergeleri
  C1.1. Ders plânını öğrenciyi merkeze alarak hazırlar.(A1.1;D4.5)
  C1.2.Ders plânında bireysel farklılıkları dikkate alır. (A1.1; B1.5; B2.1; D4.5
  C1.3. Ders plânında amaç ve kazanımların neler olacağını belirtir.
  C1.4.Dersi planlarken diğer dersler ve ara disiplinlerle ilişkilendirir, bu konuda diğer öğretmenlerle işbirliği yapar.
  C1.5. Ders plânında amaca uygun etkinlikleri belirtir.
  C1.6. Ders plânında amaca uygun yöntem ve teknikleri belirtir.
  C1.7. Ders plânında kullanacağı kaynak ve materyalleri belirtir.
  C1.8.Ders plânında ne tür ödev vereceğini belirtir.(B1.3)
  C1.9.Ders plânında bilgi ve iletişim teknolojilerinin nasıl kullanılacağına yer verir.
  C1.10.Ders plânında izleme ve değerlendirme etkinliklerini belirtir. (D1.2;D1.4)

  C2-) Materyal Hazırlama

  Öğretmen sahip olduğu olanakları verimli kullanarak ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak öğretim materyallerini hazırlayabilmelidir. Materyalleri hazırlarken teknolojik ve çevresel olanaklardan yararlanabilmeli ve içeriğin sunumunu kolaylaştırıcı olmasına dikkat etmelidir.
  Performans göstergeleri
  C2.1. Çalışma yaprakları hazırlar.
  C2.2. Materyalleri hazırlarken ve seçerken bireysel farklılıkları dikkate alır.(A1.3)
  C2.3. Materyal hazırlamada bilgisayar ve diğer teknolojik araçlardan yararlanır.
  C2.4.Öğretme-öğrenme sürecinde materyaller hazırlarken öğrenci görüşlerini de dikkate alır.
  C2.5.Materyal hazırlarken kullanışlı ve ekonomik olmasına dikkat eder.
  C2.6. Hazırlanan materyalin öğrenilecek içeriğe uygun olmasına dikkat eder.
  C2.7.Materyal hazırlarken çevre olanaklarından yararlanır. (E2.5;E2.2;E1.3)
  C2.8 Hazırlanan materyalin içeriğin sunumunu kolaylaştırıcı olmasına dikkat eder.
  C2.9.Teknolojik ortamlardaki (veri tabanları, çevrimiçi kaynaklar vb.) öğretme – öğrenme ile ilgili kaynaklara ulaşır, bunları doğruluk ve uygunlukları açısından değerlendirir.
  C2.10.Öğrencilerin materyal hazırlama ve geliştirmelerine fırsatlar vererek onlarda yaratıcılığın ve estetik anlayışın gelişmesine katkıda bulunur.

  C3-) Öğrenme Ortamlarını Düzenleme

  Öğretmen, öğretme-öğrenme sürecinin etkili olarak gerçekleştirilmesi için, psikolojik ve fiziksel boyutları ile birlikte öğrenme ortamlarını öğrencilerle birlikte düzenleyebilmelidir.
  Performans göstergeleri
  C3.1.Öğrenme ortamlarını düzenlerken öğrencilerin farklı ön yaşantılarını dikkate alır.(B1.5)

  C3.2.Öğrenme ortamlarını etkinlik türüne göre (bireysel, işbirlikli vb.)düzenler.(A1.2)
  C3.3.Öğrenme ortamının fiziksel koşullarını (ısı, ışık, ses durumu vb.) öğrenmeyi destekleyecek biçimde düzenler. (A1.2)
  C3.4.Öğrenme ortamını düzenlerken araç ve gereçlerin kullanım ilkelerini dikkate alır.
  C3.5.Araç ve gereçlerin güvenli biçimde kullanımı için önlemler alır.
  C3.6.Ders araç-gereçlerinin bakımını sağlar, kullanıma hazır halde tutar.
  C3.7.Öğretim ortamının temizliği ve havalandırılması için gerekli önlemleri alır.
  C3.8.Teknoloji kaynaklarının etkili kullanımına model olur ve bunları öğretir.
  C3.9.Öğrenme ortamini öğrencilerin estetik duyarliliğini olumlu yönde etkileyecek biçimde düzenler.

  C4-) Ders Dışı Etkinlikler Düzenleme

  Öğretmen, eğitimin sürekliliğini ve okul-çevre bütünlüğünü sağlayacak şekilde, öğrencilerinin yaş grubuna ve hedeflere uygun etkinlikler (tiyatro, müze, fabrika,park ve benzeri geziler ) planlayıp yürütebilmelidir.
  Performans göstergeleri

  C4.1.Ders dışı etkinlikler için plân hazırlar. (E1.4;E1.5)
  C4.2.Ders dışı etkinliklerin dersin amaçlarına uygun olmasına dikkat eder. (E1.4;E1.5)
  C4.3.Ders dışı etkinlikleri öğrenci özelliklerini dikkate alarak düzenler. (A1.11;E1.4;E1.5)
  C4.4.Ders dışı etkinlikler için gerekli yazışma ve görüşmeleri yapar. (E1.4;E1.5)
  C4.5.Ders dışı etkinlikler için gereken araçları temin eder. (E1.4;E1.5)
  C4.6.Ders dışı etkinliklerin güvenle gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alır.(E1.4;E1.5)

  C5.Bireysel Farklılıkları Dikkate Alarak Öğretimi Çeşitlendirme

  Öğretmen, sınıf içinde çok farklı ihtiyaç,ilgi, yetenek ve özgeçmişe sahip olan öğrencilerle karşı karşıyadır. Onların var olan kapasitelerini geliştirme ve seçenekleri çoğaltan bir eğitim alma hakları olduğunu bilmeli ve öğretme-öğrenme sürecini düzenlerken bunları göz önünde bulundurabilmelidir. Öğretmen, özel gereksinimi olanlara karşı kendi sorumluluklarının, kanunî yükümlülüklerinin, müdahale şekillerinin, değerlendirme yollarının bilincinde olmalı ve bireysel öğretim planları yapabilmelidir.
  Performans göstergeleri
  C5.1.Farklı ihtiyaçları dikkate alarak öğrenme etkinlikleri düzenler. (A1.1;D4.5)
  C5.2.Öğrencilerin ilerlemelerini izlemek amacıyla kayıtlar tutar.
  C5.3.Öğretimi çeşitlendirirken gerektiğinde uzman yardımına başvurur. (E2.1)
  C5.4.Yöntemlerini belirlerken bireysel farklılıkları dikkate alır. (B1.2; B2.2;D4.5)
  C5.5.Özel sorunları olanlarla ilgili yasal dayanakları bilir. (A1.1; B1.2;B2.2;D4.5
  C5.6.Bireysel öğrenme planları yapar.
  C5.7. Bireysel farklılıkları dikkate alarak ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını çeşitlendirir. (D1.3;B2.4)
  C5.8.Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını dikkate alarak öğrenci merkezli stratejileri destekleyen teknolojiler kullanır.

  C6- Zaman Yönetimi

  Öğretmen, kendisine ayrılan öğretme ve öğrenme zamanını dersin bölümlerini dikkate alarak uygun biçimde kullanabilmeli; öğrencilerini ders içi ve ders dışı çalışmalarda zamanı etkili kullanmaları için yönlendirebilmelidir.
  Performans göstergeleri
  C6.1.Zamanı etkin kullanacak şekilde dersi plânlar.
  C6.2.Öğretme - öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır.
  C6.3.Öğrencilerin ders içi ve ders dışı zamanlarını etkili kullanmaları için yönlendirmeler yapar.

  C7- Davranış Yönetimi

  Öğretmen, öğrencilerin öz denetim kazanabilecekleri; kendi hak ve sorumluluklarının yanısıra diğerlerinin hak ve sorumluluklarını da kavrayabilecekleri, duygu ve düşüncelerini yönetebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri demokratik bir ortam hazırlayabilmelidir.
  Performans göstergeleri
  C7.1.Öğrencilerine yapıcı, açıklayıcı ve geliştirici geri bildirimler verir. (D3.4;D3.7)
  C7.2.Öğrencilere isimleriyle hitap eder.(B3.1)
  C7.3.Öğrencilerin başarılı yönlerini öne çıkarır.
  C7.4.Davranış yönetiminde bireysel farklılıkları dikkate alır.
  C7.5. Öğrencilerin kendilerini güven içinde hissetmelerini sağlayacak ortam oluşturur.
  C7.6.Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirler.
  C7.7. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yönetebilmelerinde rehberlik eder.
  C7.8. Öğrencilerin kendilerini güdülemeyi ögrenmeleri için olanak sağlar.
  C7.9. Öğrencilerin öz denetim becerilerini geliştirmesine rehberlik eder.
  C7.10. Araç-gereç ve teknolojnin kullanıldığı öğrenme ortamlarında sağlık ve güvenliğe öncelik veren önlemleri uygular.
  C.7.11. Kişiler arası problem cözme becerilerine sahiptir ve öğrencilerde de bu becerilerin gelişmesi için rehberlik eder.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Program Ve Içerik Bilgisi - öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
 3. Okul, Aile Ve Toplum Ilişkileri - öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
 4. öğrenciyi Tanıma - öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
 5. Meslekî Gelişim - öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
 6. Geliştirme Ve Uygulama Süreci - öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş