Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizcede En Fazla Kullanılan Kelimeler Listesi , İngilizcede En Çok Kullanlan Kelimeler nelerdir Abandon ebandın TERK ETMEK Ability ebılıti YETENEK Able eybıl MUKTEDİR Aboard ebord

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  İngilizcede En Fazla Kullanılan Kelimeler Listesi,İngilizcede En Çok Kullanlan Kelimeler nelerdir

  Sponsorlu Bağlantılar
  İngilizcede En Fazla Kullanılan Kelimeler Listesi,İngilizcede En Çok Kullanlan Kelimeler nelerdir
  Abandon ebandın TERK ETMEK
  Ability ebılıti YETENEK
  Able eybıl MUKTEDİR
  Aboard ebord (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
  About ebaut 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
  Above ebav YUKARIDAKİ
  Abroad ebrod YURT DIŞI
  Absence ebsıns YOKLUK
  Absent ebsınt 1.YOK 2.EKSİK
  Absolute ebsolut MUTLAK, KESİN
  Absurd ebzörd SAÇMA
  Accept eksept KABUL ETMEK
  Accident eksidınt KAZA
  Accommodate ekomodeyt YERLEŞTİRMEK
  Accommodation ekomıdeyşın KONAKLAMA YERİ
  Accompany ekampıni EŞLİK ETMEK
  According To ekording tu GÖRE
  Account ekaunt HESAP
  Accurate ekürıt DOĞRU, HATASIZ
  Accuse ekküz SUÇLAMAK
  Ache eyk AĞRI
  Acquaint ekueynt TANIMAK,BİLMEK
  Across ekros 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE 2.DİĞER TARAFTA
  Act ekt 1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK
  Active ektiv ETKİN, FAAL
  Actor ektır ERKEK OYUNCU
  Actress ektrıs KADIN OYUNCU
  Actual ekçuıl GERÇEK
  Add ed TOPLAMAK,EKLEMEK
  Address edres ADRES
  Administration edminıstreyşın İDARE
  Admire edmayr BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
  Admit edmit 1.KABUL ETMEK 2.İZİN VERMEK
  Adult edalt YETİŞKİN
  Advance edvens 1.İLERİ 2.AVANS
  Advanced edvensd GELİŞMİŞ
  Advantage edventıc AVANTAJ
  Adventure edvençur MACERA
  Advertise edvırtayz REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK
  Advice edvays TAVSİYE
  Advise edvayz TAVSİYE ETMEK
  Aerial eriyıl ANTEN
  Aeroplane eıropleyn UÇAK
  Affair effeyır 1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ
  Affect efekt ETKİLEMEK
  Afford eford SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
  Afraid efreid KORKMAK
  After aftır SONRA
  Afternoon aftırnuun ÖĞLEDEN SONRA
  Afterwards aftırvördz (bir olaydan) SONRA
  Again egein BİR DAHA;YİNE
  Against egeinst KARŞI, ZIT
  Age eyc 1.YAŞ 2.ÇAĞ
  Aged eycd YAŞINDA
  Agency eycınsi ACENTE
  Agent eycınt TEMSİLCİ, ARACI
  Aggressive egresiv SALDIRGAN, KAVGACI
  Ago ego ÖNCE
  Agree egrii ANLAŞMAK
  Agreement egriimınt ANLAŞMA
  Agriculture egrikalçır TARIM
  Ahead ehed ÖNDE
  Aid eyd YARDIM
  Aim eym 1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
  Air eyr 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
  Alarm alarm ALARM
  Algebra alcebra CEBİR
  Alike elaık HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
  Alive elaıv YAŞAMAK,CANLI
  All ol 1.HEP 2.TÜM 3.HER
  All Right ol rayt 1.TAMAM 2.EVET
  Alliance elayıns BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE
  Alligator aligeytır TİMSAH
  Allow elov İZİN VERMEK
  Almost olmost HEMEN HEMEN
  Alone elon 1.YALNIZ 2.TEK
  Along elong 1.BOYUNCA 2.İLERİ
  Aloud elaud SESLİ
  Already olredi AZ ÖNCE, ZATEN
  Also olso HEM DE
  Although oldo 1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER
  Altogether oltugedır TÜMÜYLE, HEP BERABER
  Always olveys HER ZAMAN
  Amaze emeyz ŞAŞIRTMAK
  Ambassador embesedır BÜYÜKELÇİ
  Ambition embişın HIRS
  Ambush embuş TUZAK
  Among emong ARASINDA
  Amount emaunt MİKTAR
  Amuse emüuz GÜLDÜRMEK
  And end VE
  Angry engri KIZGIN
  Animal enimıl HAYVAN
  Ankle enkl AYAK BİLEĞİ
  Anniversary enivörsıri YILDÖNÜMÜ
  Announce enauns BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
  Annoy enoy RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
  Annual enyuıl YILLIK
  Another enadır DİĞER, BİR BAŞKA
  Answer ensır YANIT
  Ant ent KARINCA
  Anti anti KARŞI, ZIT, TERS
  Anxiety enzayıti ENDİŞE
  Anxious enkşıs ENDİŞELİ
  Any eni HERHANGİ
  Anybody enibadi HERHANGİ BİRİ
  Anyone enivan HERHANGİ BİRİ
  Anything enyting HERHANGİ BİR ŞEY
  Anyway enivey HER NEYSE
  Anywhere eniveır HERHANGİ BİR YER
  Apart epart AYRI
  Apart From epart from HARİÇ, DIŞINDA
  Ape eyp MAYMUN
  Apologize epolocayz ÖZÜR DİLEMEK
  Apparent eperınt AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
  Appeal epiıl 1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
  Appear eppiır GÖRÜNMEK
  Appearance eppiırıns GÖRÜNÜŞ
  Appetite epıtayt İŞTAH
  Apple epıl ELMA
  Applicant eplikınt BAŞVURAN
  Application eplikeyşın BAŞVURU
  Apply eplay 1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
  Appoint eppoint ATAMAK
  Appointment eppointmınt 1.RANDEVU 2.ATAMA
  Appreciate eprişieyt MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
  Approach eproç 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
  Approve epruv ONAYLAMAK
  Approximate eproksimıt YAKLAŞIK OLARAK
  Apricot eprikot KAYISI
  April eyprıl NİSAN
  Archbishop arçbişıp BAŞPİSKOPOS
  Architect arkitekt MİMAR
  Architecture arkitekçır MİMARİ
  Area eriya ALAN, BÖLGE
  Argue argüu TARTIŞMAK
  Argument argümınt TARTIŞMA
  Arise erayz KALKMAK, YÜKSELMEK
  Aristocrat eristokrat ARİSTOKRAT
  Arm arm KOL, SİLAH
  Armchair armçeir KOLTUK
  Armour armır ZIRH
  Army armi ORDU
  Around eraund 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
  Arrange ereync DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
  Arrest erest TUTUKLAMAK
  Arrival erayvıl VARIŞ
  Arrive erayv VARMAK
  Arrow erov OK
  Art art SANAT
  Article artikl 1.MAKALE 2.EŞYA
  Artificial artifişıl YAPAY
  Artist artist SANATÇI
  As ez 1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
  Ash eş KÜL
  Ashamed eşeymd UTANMIŞ
  Aside esayd BİR YANDA
  Ask esk SORMAK, İSTEMEK
  Asleep esliip UYKUDA
  Ass es 1.EŞEK 2.APTAL
  Assembly esembli 1.MONTAJ 2.OTURUM
  Assist esist YARDIM ETMEK
  Assistant esistınt YARDIMCI
  Associate esoşieyt İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
  Assume esuym VARSAYMAK
  Astonish estoniş ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
  At et DE..DA eki
  Atmosphere etmosfiır HAVAKÜRE, ATMOSFER
  Attach eteç BİRLEŞTİRMEK
  Attack etek SALDIRMAK, ATAK
  Attempt etempt DENEMEK
  Attend etend KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
  Attention etenşın DİKKAT
  Attitude etitüud YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
  Attractive etrektiv ÇEKİCİ
  August ogust AĞUSTOS
  Aunt aant TEYZE, HALA
  Autumn otumn SONBAHAR
  Available eveylıbl HAZIR, SERBEST, BOŞTA
  Avenue evenyu CADDE
  Average evirıç ORTALAMA
  Avoid evoid KAÇINMAK
  Awake eveyk UYANIK
  Aware eveyr BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
  Away evey BURADAN, BURADA DEĞİL
  Awful oful KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
  Axe eks BALTA
  Abolish ebolış İPTAL ETMEK
  Abolition ebolışın KALDIRMAK
  Absorb ıbsorb 1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK
  Abuse ebyus KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME
  Academic ekıdemik AKADEMİK
  Accelerator ekselıreytır GAZ PEDALI
  Accent eksınt ŞİVE, AKSAN
  Access ekses 1)GİRİŞ 2)YOL
  Accessible eksesıbıl 1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR
  Accounting ekaunting MUHASEBE
  Accumulate ekyumyuleyt TOPLAMAK,BİRİKTİRMEK
  Accused ekyuzıd 1)SANIK 2)SUÇLAMAK
  Accustom ekastım ALIŞTIRMAK
  Accustomed ekastımd ALIŞIK,ALIŞKIN
  Achieve e?iv ÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK
  Achievement e?ivmınt BAŞARI
  Acid esid ASİT
  Acknowledge eknolı? DOĞRULAMAK
  Acquire ikwaır EDİNMEK
  Acquisition ekwızışın EDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA
  Addict edikt TİRYAKİ,MÜPTELA
  Admiral edmirıl AMİRAL
  Admission edmişın 1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ
  Adopt edopt 1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDİNMEK
  Adverse edvörs ZIT,KARŞI
  Airport eyirport HAVA ALANI
  Album elbım ALBÜM
  Alcohol elkıhol ALKOL
  Allocate elıkeyt TAHSİS ETMEK, DAĞITMAK,BÖLÜŞTÜRMEK
  Allocations elıkeyşın TAHSİSAT
  Allowance elauıns DÜZENLİ SAĞLANAN PARA,HARÇLIK
  Ally elay ANLAŞMA,BİRLEŞME
  Alphabet elfıbit ALFABE
  Alter oltır DEĞİŞTİRMEK
  Alternative oltörnıtiv ALTERNATİF, SEÇENEK
  Amateur emıtör AMATÖR
  Ambulance embyulıns AMBULANS
  Amend emend DÜZELME, AYARLAMA
  Ample empıl GENİŞ, BOL
  Anchor enkır 1)ÇAPA 2)DEMİR ATMAK (Gemi)
  Angel eyncıl MELEK
  Anger engır KIZMAK
  Angle engıl AÇI, KÖŞE
  Anticipate entisipeyt 1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK
  Antique entik ANTİKA
  Anxiously enkşıslıy ENDİŞELİ OLMAK
  Apartment epartmınt APARTMAN DAİRESİ
  Apparently eparıntliy BARİZ OLMAK,GÖRÜNMEK
  Article Of Association artıkıl ıv ısosieyşın ANA SÖZLEŞME
  Aspect espekt GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM
  Asset eset VARLIK
  Association esuşeytın CEMİYET,BİRLİK,AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN
  Assurance eşurıns GÜVEN,İNANÇ,SÖZ
  Assure eşuır TEMİN ETMEK,SÖZ VERMEK,İKNA ETMEK
  Assured eşurıd 1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN
  Attachment eta?mınt İLAVE, EK
  Attendant ıtendınt 1) HİZMETÇİ, HİZMETKAR 2) REFAKAT EDEN KİMSE
  Auction okşın MÜZAYEDE, MEZAT
  Audience odyıns İZLEYİCİ (TV,Tiyatro vb.)
  Augment ogment İLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK
  Augmentation ogmentetişın ZAM, EKLEME
  Author othır YAZAR
  Authority othoriti OTORİTE
  Award iwood MÜKAFAT
  Awkward okvırd 1)ACEMİ,SAKAR 2)KULLANILMASI,ANLAŞILMASI GÜÇ

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Eş Anlamlı Kelimeler Listesi
 3. Edebiyatımızda İlk Kez Namık Kemal Tarafından Kullanılan Kelimeler
 4. İngilizcede İlgi Zamirlerinde Kısaltma
 5. Arapça Kelimeler ve Türkçe Karşılıkları, Arapça Kelimeler ve anlamları
 6. İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler ve anlamları
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş