Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Yerel yönetimlerde il genel meclisinin yeri ve önemi nedir? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Fizik Nedir Hayatımızdaki Yeri Ve Önemi Kamuoyunun Toplumdaki Yeri Ve Önemi
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Kayitsiz Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Yerel yönetimlerde il genel meclisinin yeri ve önemi nedir?

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Bir “Yerel Yönetim” olan “Özel İdare”nin “Genel Meclisi”

  Bu kavramlardan “özel” ve “genel” kavramları arasındaki ilişki daha da ilginçtir. İlk etapta bu iki kavram arasında hiyerarşik bir ilişki olduğu, örneğin özelden genele doğru gidiş gibi bir ilişkinin varlığından söz edileceği sanılır. Oysa burada böyle bir önerme geçerli değildir. Yukarıda ifade edildiği gibi il özel idaresi, “İl Genel Meclisi”ni de içine alan şemsiye (genel) kavramdır, yani daha “genel”dir ve il genel meclisinin bu genel kavramın içinde “belirli” “özel” bir yeri vardır. İl özel idaresinin“özel”liği, “genel idare”nin dışında kalan, yani belli bir coğrafi alan (il sınırları) ile sınırlı, yani “yerel” olması anlamındadır. İl genel meclisindeki “genel” de, il özel idaresi sınırları dahilindeki her yerde ve herkes için geçerli olması anlamındaki “genel karar organı” olmaktan geliyor.

  Bu kavramlar arasındaki anlamsal ve işlevsel ilişkilerin netleştirilmesi amacıyla “tümden parçaya” mantığı ile önce yerel yönetimler, sonra bir yerel yönetim olan il özel idareleri ve son olarak da il özel idarelerinin genel karar organı olan il genel meclisi hakkında kısaca bilgi vermek gerekmektedir.  Yerinden Yönetim ve Yerel Yönetimler  Yerinden yönetim, bazı hizmetlerin genel yönetim hiyerarşisi dışında bulunan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesi anlamına gelir. Yerinden yönetim kuruluşları iki gruba ayrılır. Bunların ilki işlevsel yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Bilimsel, teknik ve benzeri özelliklerinden dolayı yerinden yönetilen bu kuruluşlara örnek olarak üniversiteler verilebilir. İkinci grup, coğrafi yerinden yönetim kuruluşlarıdır ki bunlar “yerel yönetimler” olarak kavramlaştırılmıştır.

  Yerel yönetimler, Anayasa’nın 127. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, yerel yönetimler, tüm ülkeyi ilgilendirmeyen, sadece il, belediye veya köy halkının yerel ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları kanunda gösterilen ve seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.

  Yerel yönetimler seçimleri beş yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken yerel yönetimler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.

  Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan yerel yönetim organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.

  Merkezî yönetim, yerel yönetimler üzerinde, yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve yerel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.

  Yerel yönetimlerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır. Yerel yönetimleri ortaya çıkaran nedenler veya değerler şöyle sayılabilir: fonksiyonel etkinlik, demokrasi, özgürlük, özerklik ve yeniden paylaşım düşüncesi.

  Bu bilgi ve özelliklere uygun olup Türkiye'de “yerel yönetim” olarak değerlendirilen üç tür yönetim söz konusudur: İl özel idareleri, belediyeler ve köyler. Burada, belediye ve köy yönetimini değil, sadece konumuz olan İl Genel Meclisinin, bünyesinde bir organ olarak işlev gördüğü İl Özel İdarelerine bir paragraf açmak istiyorum.  İl Özel İdareleri  Her ilde bulunan il özel idareleri’nin il örgütünden ayrı kendi karar organı, bütçesi ve tüzel kişiliği olup, il sınırları dahilindeki yerel hizmetleri görmek üzere kurulmuşlardır. İl özel idaresi Kanunu’nun 3. maddesinde il özel idaresi, “il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanır.

  İl özel idaresi il sınırları ile sınırlı bir coğrafyada yetki, görev ve sorumluluklara sahiptir. İl özel idarelerinin görev ve sorumlulukları, yerel halkın ortak ihtiyaçları niteliğindedir. Bazı görevleri, diğer bir tür yerel yönetim olan belediyelerin sınırları içinde olsun olmasın il sınırları içinde yaparken, bazı görevleri ise sadece belediye sınırları dışında yapar.

  İl özel idaresinin il sınırları içinde yapmakla görevli olduğu hizmetler, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, il çevre planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara micro-kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları kurmak, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması gibi konu ve alanlar ile ilgilidir.

  Belediye sınırları dışında ise, il özel idareleri şu alanlara ilişkin hizmetleri yapmakla görevlidir: imar ve yol, su, kanalizasyon ve atık su, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür ve turizm, gençlik ve spor, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi.

  İl özel idarelerinin yetki ve imtiyazları da, kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek, kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, borç almak ve bağış kabul etmek, vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar liraya kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçları tahsil etmek ve belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık dinlenme ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek olarak sayılabilir.

  İl özel idarelerinin üç organı olup, ilki genel karar organı olan il genel meclisi, ikincisi karar ve danışma organı olan il encümeni ve üçüncüsü ise yürütme organı olan vali’dir. Bunlardan son ikisinden ziyade bu yazıda esas üzerinde durmak istediğimiz kavram olan il genel meclisine yer vermek istiyoruz.  İl Genel Meclisi  İl özel idaresinin genel karar organı olan il genel meclisi, ildeki seçmenler tarafından seçilen ve sayıları ildeki ilçe sayısı ve ilçelerin nüfusuna göre değişen üyelerden oluşur. İl genel meclisinin görev ve yetkileri il Özel İdareleri Kanununun 10. maddesinde geniş bir şekilde düzenlenmiştir.

  Bu bağlamda il genel meclisi, stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşerek karara bağlar ve bütçe ve kesin hesabı kabul eder, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapar.

  Ayrıca il çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşerek karara bağlar, borçlanmaya karar verir, bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanunu’na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar verir, ve taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine izin verir.

  İl genel meclisinin diğer bazı görev alanları şartlı bağışları kabul etmek, vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş binden yirmi beş bin Yeni Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek ve il özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına ve il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermektir.

  Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek, il özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, yurt içindeki ve yurt dışındaki yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri ile karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek, diğer yerel yönetimler ile birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek ve il özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, il özel idarelerinin diğer görev ve yetkileri olarak belirtilebilir.  Sonuç  Sonuç olarak il özel idarelerinin bir yerel yönetim anlamını kazanmasında en büyük faktör il genel meclisidir. Bilindiği gibi özerklik dışında yerel yönetimlerin en önemli özelliklerinden birisi de “organlarının seçimle oluşması”dır. İl özel idaresinin yürütme organı olan valinin aynı zamanda genel idarenin temsilcisi olması ve seçimle işbaşına gelmemesi nedeniyle il özel idareleri tam bir yerel yönetim özelliği taşıyıp taşımadığına dair tartışmaların varlığı ve karar ve danışma organı olan il encümeninin ise il genel meclisi üyeleri arasından veya idarecilerden oluştuğu düşünülecek olursa genel kararı organı olan ve tamamen seçilenlerden oluşan il genel meclisinin il özel idarelerinin bir yerel yönetim olarak işlev görmesi için ne kadar anlamlı ve önemli olduğu anlaşılacaktır. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş