Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

en son anayasa metnini verebilirmisiniz Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Anayasa Kitapçığından Anayasa'mızın Kişinin Hakları Ve Ödevleri Bölümünü İnceleyiniz Aşağıya Metni Dinleme Ve Okuma Amaçlarınızı

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  en son anayasa metni

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Türkiye Cumhuriyeti
  Anayasası
  Hazırlayan Kemal Gözler  (En son 12 Eylül 2018 tarihli halkoylamasıyla onaylanan 7 Mayıs 2018 tarih ve 5982 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler metne işlenmiştir).


  --------------------------------------------------------------------------------

  Bu metin Kemal Gözler (Haz.), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Bursa, Ekin Yayınevi, 2018 başlıklı kitapçıktan alınmıştır. bu kitapçığı tanıtımı için burasını tıklayınız.


  --------------------------------------------------------------------------------

  T.C. ANAYASASI MADDE DİZİNİ  Madde metinleri madde dizininden sonradır.
  Kavram dizini metnin sonundadır.

  (NOT: Madde dizini ve kavram dizin Anayasanın metnine dahil değildir. Okuyucuya kolaylık olsun diye tarafımızdan hazırlanmıştır. K. Gözler).

  BAŞLANGIÇ

  Birinci Kısım
  GENEL ESASLAR
  MADDE 1: Devletin Şekli

  MADDE 2: Cumhuriyetin Nitelikleri

  MADDE 3: Devletin Bütünlüğü, Resmî Dili Bayrağı, Millî Marşı ve Başkenti

  MADDE 4: Değiştirilmeyecek Hükümler

  MADDE 5: Devletin Temel Amaç ve Görevleri

  MADDE 6: Egemenlik

  MADDE 7: Yasama Yetkisi

  MADDE 8: Yürütme Yetkisi ve Görevi

  MADDE 9: Yargı Yetkisi

  MADDE 10: Kanun Önünde Eşitlik

  MADDE 11: Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü


  İkinci Kısım
  TEMEL HAKLAR ve ÖDEVLER

  Birinci Bölüm
  GENEL HÜKÜMLER
  MADDE 12: Temel Hak ve Hürriyetlerin Özelliği

  MADDE 13: Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması

  MADDE 14: Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılmaması

  MADDE 15: Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması

  xMADDE 16: Yabancıların Durumu  İkinci Bölüm
  KİŞİNİN HAKLARI ve ÖDEVLERİ

  MADDE 17: Kişinin Dokunulmazlığı, Maddî ve Manevî Varlığı

  MADDE 18: Zorla Çalıştırma Yasağı

  MADDE 19: Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması

  MADDE 20: Özel Hayatın Gizliliği

  MADDE 21: Konut Dokunulmazlığı

  MADDE 22: Haberleşme Hürriyeti

  MADDE 23: Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti

  MADDE 24: Din ve Vicdan Hürriyeti

  MADDE 25: Düşünce ve Kanaat Hürriyeti

  MADDE 26: Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti

  MADDE 27: Bilim ve Sanat Hürriyeti Basın ve Yayımla İlgili Hükümler

  MADDE 28: Basın Hürriyeti

  MADDE 29: Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı

  MADDE 30: Basın Araçlarının Korunması

  MADDE 31: Kamu Tüzel Kişilerinin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı

  MADDE 32: Düzeltme ve Cevap Hakkı Toplantı Hak ve Hürriyetleri

  MADDE 33: Dernek Kurma Hürriyeti

  MADDE 34: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı

  MADDE 35: Mülkiyet Hakkı

  Hakların Korunmasıyla İlgili Hükümler
  MADDE 36: Hak Arama Hürriyeti

  MADDE 37: Kanunî Hâkim Güvencesi

  MADDE 38: Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar

  MADDE 39: İspat Hakkı

  MADDE 40: Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması  Üçüncü Bölüm

  SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR ve ÖDEVLER

  MADDE 41: Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları

  MADDE 42: Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi

  Kamu Yararı
  MADDE 43: Kıyılardan Yararlanma

  MADDE 44: Toprak Mülkiyeti

  MADDE 45: Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması

  MADDE 46: Kamulaştırma

  MADDE 47: Devletleştirme ve Özelleştirme

  MADDE 48: Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti Çalışma İle İlgili Hükümler

  MADDE 49: Çalışma Hakkı ve Ödevi

  MADDE 50: Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı

  MADDE 51: Sendika Kurma Hakkı

  MADDE 52: (Mülga)

  MADDE 53: Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı

  MADDE 54: Grev Hakkı ve Lokavt

  MADDE 55: Ücrette Adalet Sağlanması

  Sağlık, Çevre ve Konut

  MADDE 56: Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması

  MADDE 57: Konut Hakkı

  Gençlik ve Spor

  MADDE 58: Gençliğin Korunması

  MADDE 59: Sporun Geliştirilmesi

  Sosyal Güvenlik Hakları

  MADDE 60: Sosyal Güvenlik Hakkı

  MADDE 61: Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler

  MADDE 62: Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları

  MADDE 63: Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması

  MADDE 64: Sanatın ve Sanatçının Korunması

  MADDE 65: Devletin İktisadî Ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları  Dördüncü Bölüm

  SİYASÎ HAKLAR ve ÖDEVLER

  MADDE 66: Türk Vatandaşlığı

  MADDE 67: Seçme, Seçilme ve Siyasî Faaliyette Bulunma Hakları

  Siyasî Partilerle İlgili Hükümler

  MADDE 68: Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Ayrılma

  MADDE 69: Siyasî Partilerin Uyacakları Esaslar

  Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı

  MADDE 70: Hizmete Girme

  MADDE 71: Mal Bildirimi

  MADDE 72: Vatan Hizmeti

  MADDE 73: Vergi Ödevi

  MADDE 74: Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı


  Üçüncü Kısım
  CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI

  Birinci Bölüm
  YASAMA
  Türkiye Büyük Millet Meclisi

  MADDE 75: Kuruluşu

  MADDE 76: Milletvekili Seçilme Yeterliliği

  MADDE 77: Türkiye Büyük Millet Meclisinin Seçim Dönemi

  MADDE 78: Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Geriye Bırakılması ve Ara Seçimleri

  MADDE 79: Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi

  Üyelikle İlgili Hükümler

  MADDE 80: Milletin Temsili

  MADDE 81: Andiçme

  MADDE 82: Üyelikle Bağdaşmayan İşler

  MADDE 83: Yasama Dokunulmazlığı

  MADDE 84: Milletvekilliğinin Düşmesi

  MADDE 85: İptal İstemi

  MADDE 86: Ödenek ve Yolluklar  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri

  MADDE 87: Genel Olarak

  MADDE 88: Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi

  MADDE 89: Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması

  MADDE 90: Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma

  MADDE 91: Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi

  MADDE 92: Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme

  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Faaliyetleri ile İlgili Hükümler

  MADDE 93: Toplanma ve Tatil

  MADDE 94: Başkanlık Divanı

  MADDE 95: İçtüzük, Siyasî Parti Grupları ve Kolluk İşleri

  MADDE 96: Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

  MADDE 97: Görüşmelerin Açıklığı ve Yayımlanması

  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları

  MADDE 98: Genel Olarak

  MADDE 99: Gensoru

  MADDE 100: Meclis Soruşturması  İkinci Bölüm

  YÜRÜTME

  Cumhurbaşkanı

  MADDE 101: Nitelikleri ve Tarafsızlığı

  MADDE 102: Seçimi

  MADDE 103: Andiçmesi

  MADDE 104: Görevleri ve Yetkileri

  MADDE 105: Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali

  MADDE 106: Cumhurbaşkanına Vekillik Etmek

  MADDE 107: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

  MADDE 108: Devlet Denetleme Kurulu

  Bakanlar Kurulu

  MADDE 109: Kuruluş

  MADDE 110: Göreve Başlama ve Güvenoyu

  MADDE 111: Görev Sırasında Güvenoyu

  MADDE 112: Görev ve Siyasî Sorumluluk

  MADDE 113: Bakanlıkların Kurulması ve Bakanlar

  MADDE 114: Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu

  MADDE 115: Tüzükler

  MADDE 116: Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanınca Yenilenmesi Millî Savunma

  MADDE 117: Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı

  MADDE 118: Millî Güvenlik Kurulu

  Olağanüstü Yönetim Halleri

  MADDE 119: Tâbi Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanı

  MADDE 120: Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanı

  MADDE 121: Olağanüstü Hallerle İlgili Düzenleme

  MADDE 122: Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş İlanı

  İdare / İdarenin Esasları

  MADDE 123: İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzel Kişiliği

  MADDE 124: Yönetmelikler

  MADDE 125: Yargı Yolu

  İdarenin Kuruluşu

  MADDE 126: Merkezi İdare

  MADDE 127: Mahalli İdareler

  Kamu Hizmeti Göreviyle İlgili Hükümler

  MADDE 128: Genel İlkeler

  MADDE 129: Görev ve Sorumlulukları, Disiplin Kovuşturmasında Güvence

  Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları

  MADDE 130: Yükseköğretim Kurumları

  MADDE 131: Yükseköğretim Üst Kuruluşları

  MADDE 132: Yükseköğretim Kurumlarından Özel Hükümlere Tâbi Olanlar

  MADDE 133: Radyo ve Televizyon Kuruluşları ve Kamuyla İlişkili Haber Ajansları

  MADDE 134: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

  MADDE 135: Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu

  MADDE 136: Diyanet İşleri Başkanlığı

  MADDE 137: Kanunsuz Emir 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş