Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

aile mahkemesinin görevine giren davalar nedir , aile mahkemesinin görevine giren davalar neler4dir ? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Aile İçindeki Yardımlaşmanın Aile İçi İlişkileri

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  aile mahkemesinin görevine giren davalar

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Açıklamalı ve İçtihatlı
  AİLE MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR VE YARGILAMA USULÜ

  Bu baskıda; bazı bölümler Yargıtay ın son uygulamaları ışığında genişletilmiş, 2006 ve 2007 yıllarına ait konuyla ilgili içtihatlardan önemli olanlar eklenmiş, uygulayıcının, -Özellikle Aile Mahkemesi Yargıçları ve bu mahkemede davası bulunan avukatlar- tek bir kitapta konu ile ilgili açıklama, içtihat ve ilgili mevzuatı bulması amaçlanmıştır.
  Nafaka, soybağı, mal rejimi gibi davalar kısa ve öz biçimde anlatılmıştır. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan yanlışlara değinilmiş konularla ilgili en son Yargıtay Kararlarıyla uygulayıcının bu davaların çözümünde gereksinme duyacağı birçok yasa, uluslararası sözleşme eklenmiştir.
  - Boşanma Davaları
  - Milletlerarası Hukuk Yönünden Boşanma Davaları
  - Butlan Davaları -Evlenmenin Butlanı-
  - Velayet, Çocuk Malları
  - Soybağının Kurulması
  - Genel Hükümler, Soybağının Reddi Davası
  - İtiraz ve İptal Davası
  - Tanıma ve Tanımaya İtiraz Davaları -Tanımanın İptali-
  - Babalık Davası -Babalık Hükmü-
  - Evlat Edinme, Soybağının Hükümleri
  - Eşler Arasındaki Mal Rejimleri
  - Genel Hükümler, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
  - Mal Ayrılığı Rejimi, Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi
  - Mal Ortaklığı, Aile Konutu -Mal Rejimi-Miras Hukuku İlişkisi-
  - Mal Rejiminin Eleştirisi, Öneriler
  - Aile Mahkemelerinde Yargılama Usulü
  - İçtihatlar, İlgili Mevzuat


  • I- Genel Açıklama3
  • II- Yetki5
  • III-Boşanma Nedenleri7
  • 1. Zina Davası7
  • A-Unsurları7
  • a-Evlilik Bulunmalıdır. 7
  • b-Cinsel İlişki8
  • c-Kusur8
  • B-İspat, Uygulama8
  • C-Sonuçları9
  • a-Velayet9
  • b-Nafaka9
  • c-Tazminat10
  • D-Dava Hakkının Düşmesi10
  • a-Süre10
  • b-Af10
  • 2. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış -md. 162-10
  • A-Açıklama10
  • B-Kusur12
  • C-Dava Hakkının Ortadan Kalkması12
  • a-Hakdüşürücü süre12
  • b-Af12
  • 3. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme -md. 163-12
  • 4. Terk Nedenine Dayalı Boşanma Davası -md. 164-14
  • A-Kimler Dava Açabilir?14
  • B-Süreler14
  • C-İhtar Kararı16
  • D-Dava Aşaması18
  • 5. Akıl Hastalığı -md. 165-20
  • 6. Evlilik Birliğinin Sarsılması -md. 166-21
  • A-Kusur Esasına Dayalı Boşanma -Md. 166/1, 2-21
  • B-İrade Esasına Dayalı Boşanma23
  • C-Eylemli Ayrılık Esasına Dayalı Boşanma -md. 166/4-26
  • 7. Ayrılık Kararı ve Bu Karara Dayalı Açılan Boşanma Davası -Md. 170-172-28
  • IV-Boşanmada Tazminat, Nafaka29
  • 1. Tazminat 29
  • A-Maddi Tazminat -md. 174/1-29
  • a-Genel Bilgi29
  • b-Mevcut veya Beklenen Menfaat30
  • c-Kusur30
  • d-Harç, vekalet ücreti, faiz31
  • e-Zamanaşımı32
  • f-Ödeme Biçimi32
  • B-Manevi Tazminat33
  • 2. Nafaka34
  • A-Tedbir -Önlem- Nafakası34
  • a-Boşanma, ayrılık butlan davasında34
  • b-Ayrı dava şeklinde nafaka isteği36
  • c-Nafaka davalarında tarafların özel durumu40
  • - Akıl hastası eş, 40
  • - Nafaka borçlusunun asker olması, 41
  • - Çocukların durumu, 41
  • - Nafaka davası taraflarında birinin ölmesi42
  • d-Zamanaşımı42
  • e-Faiz42
  • f-Vekalet ücreti43
  • B-Yoksulluk Nafakası43
  • a-Genel Bilgi43
  • b-Koşulları43
  • - Ağır kusurlu olmama45
  • - Yoksulluğa düşme45
  • c-Yoksulluk nafakasının artırılması, azaltılması, kaldırılma-sı47
  • - Yetki48
  • d-İştirak nafakası48
  • - Nafakanın başlangıcı49
  • - Soybağının kurulması halinde nafaka50
  • - Nafaka miktarı50
  • - Davada tarafların durumu50
  • - Yetki51
  • - Zamanaşımı51
  • D-Yardım Nafakası51
  • - Ölünceye dek bakma sözleşmesinin bulunması53
  • - Mirastan çıkarılma hali53
  • - Öğrenci olma53
  • - Yoksulluk nafakası alan eş 53
  • - Davacının davranışı53
  • - Nafaka miktarı, ödeme şekli54
  • - Zamanaşımı54
  • - Faiz54
  • - Vekalet ücreti54
  • E-Nafaka Kararlarında Kesinlik54
  • V-Boşanan Eşlerin Miras Hakları55
  • VI-Boşanma Davalarında Yargılama Usulü55
  • MİLLETLERARASI HUKUK YÖNÜNDEN
  • BOŞANMA DAVALARI
  • I-Genel Bilgi59
  • II-Türk Mahkemelerinde Yabancılık Unsuru Taşıyan
  • Boşanma Davalarının Görülmesi59
  • 1. Görev ve Yetki59
  • 2. Uygulanacak Hukuk60
  • III-Tenfiz ve Tanıma Davaları61
  • 1. Genel Bilgi61
  • 2. Tenfiz61
  • A-Görevli ve Yetkili Mahkeme61
  • B-Yargılama Usulü62
  • C-Tenfiz Koşulları63
  • D-Tanıma Kararı66
  • BUTLAN DAVALARI
  • -EVLENMENİN BUTLANI-
  • I-Genel Bilgi67
  • II-Mutlak Butlan Davaları67
  • III-Nisbi Butlan Davaları70
  • IV-Butlanı Gerektirmeyen Sebepler71
  • A-Bekleme Süresine Uymama71
  • B-Şekil Kurallarına Uymama71
  • V-Davanın Tarafları, Süreler72
  • VI-Butlan Kararının Sonuçları72
  • VELAYET
  • I-Ana ve baba evli ise73
  • II-Ana ve baba evli değilse73
  • III-Velayetin kapsamı73
  • IV-Çocuğun temsili74
  • 1. Ana ve babanın çocuğu temsili74
  • 2. Çocuğun aileyi temsil etmesi74
  • V-Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukuki işlemler75
  • VI-Çocuğun Korunması75
  • VII-Velayetin Değiştirilmesi, Kaldırılması76
  • 1. Velayetin Değiştirilmesi76
  • 2. Velayetin Kaldırılması76
  • ÇOCUK MALLARI
  • I-Yönetim ve Kullanma Hakkı79
  • II-Çocuk Mallarının Kulanımı ve Sarfı79
  • III-Çocuğun Serbest Malları80
  • IV-Çocuk Mallarının Korunması81
  • 1. Önlemler81
  • 2. Yönetimin ana ve babadan alınması81
  • 3. Yönetimin sona ermesi82
  • V-Ana ve babanın sorumluluğu82
  • SOYBAĞININ KURULMASI
  • Genel Bilgi83
  • BİRİNCİ AYIRIM
  • GENEL HÜKÜMLER
  • I-Soybağının Kurulması, Yetki, Yargılama Usulü84
  • 1. Genel olarak soybağının kurulması84
  • 2. Yetki84
  • 3. Yargılama usulü84
  • İKİNCİ AYIRIM
  • SOYBAĞININ REDDİ DAVASI
  • I-Babalık karineleri85
  • II-Soybağının reddi davasında taraflar87
  • III-Dava açma süresi88
  • A-Kocanın Açacağı Davada Süre88
  • B-Çocuğun Dava Açma Süresi88
  • C-Diğer İlgililerin Dava Açma Süresi88
  • ÜÇÜNCÜ AYIRIM
  • İTİRAZ VE İPTAL DAVASI
  • I-Konusu89
  • II-Davanın Tarafları90
  • III-Dava Açma Süresi91
  • DÖRDÜNCÜ AYIRIM
  • TANIMA VE TANIMAYA İTİRAZ DAVALARI
  • -TANIMANIN İPTALİ-
  • I-Tanıma91
  • II-Tanımanın İptali Davası92
  • 1. Taraflar92
  • 2. İspat Yükü93
  • 3. Dava Açma Süresi94
  • BEŞİNCİ AYIRIM
  • BABALIK DAVASI
  • -BABALIK HÜKMÜ-
  • I-Genel Açıklama95
  • II-Babalık Karinesi95
  • III-Davanın Tarafları96
  • IV-Hakdüşürücü Süreler97
  • V-Mali Haklar, Geçici Önlemler97
  • ALTINCI AYIRIM
  • EVLAT EDİNME
  • I-Genel Açıklama98
  • II-Evlat Edinmede Taraflar98
  • 1. Kimler Evlat Edinebilir?98
  • A-Eşlerin Evlat Edinmesi98
  • a- Eşlerin birlikte evlat edinmesi. 98
  • B-Evli Olmayanların Evlat Edinmesi99
  • 2. Kimler Evlat Edinilebilir?99
  • A-Küçüklerin Evlat Edinilmesi99
  • B-Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi100
  • 3. Evlat Edinmede Rızası Gereken Kişiler101
  • III-Evlat Edinme Davası103
  • 1. Yetki103
  • 2. Yargılama Usulü, Araştırma103
  • IV-Evlat Edinme Kararının Sonuçları -Hükümleri-104
  • V-Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası104
  • 1. Davanın Açılabileceği Durumlar104
  • 2. Dava Açma Süresi106
  • YEDİNCİ AYIRIM
  • SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ
  • I-Velayet, Kişisel İlişki106
  • II-Soyadı106
  • III-Çocukların Bakımı, Nafaka108
  • EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMLERİ
  • Genel Bilgi111
  • BİRİNCİ AYIRIM
  • GENEL HÜKÜMLER
  • I-Mal Rejimleri115
  • 1. Mal Rejimi Türleri115
  • 2. Mal Rejimi Sözleşmesi117
  • A. Şekli117
  • B. Ehliyet117
  • II-Olağanüstü Mal Rejimi118
  • 1. Kavram118
  • 2. Olağanüstü Mal Rejimine Geçilebilecek Durumlar118
  • A. İstek Halinde118
  • B. İflas Halinde119
  • C. Olağan Rejimi Geri Dönme119
  • III-Mal Rejimi Davalarında Yetkili Mahkeme120
  • 1. Olağanüstü Mal Rejimine Geçişte Yetki120
  • 2. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Yetki120
  • IV-Alacaklıların Korunması120
  • V-Malların Yönetimi ve Envanter121
  • VI-Eşler Arasındaki Borçlar121
  • İKİNCİ AYIRIM
  • EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ
  • I-Genel Bilgi122
  • II-Katılma Rejiminde Önemli Kavramlar122
  • 1. Mal Çeşitleri122
  • A. Edinilmiş Mal122
  • B. Kişisel Mal123
  • a- Kanuna Göre Kişisel Mallar123
  • b- Sözleşmeye Göre Kişisel Mal124
  • 2. Değer Artış Payı124
  • 3. Eklenecek Değerler125
  • 4. Denkleştirme125
  • 5. Artık Değer ve Artık Değere Katılma126
  • III-Hesaplama, Katılma Alacağı ve Değer Artış Payının Ödenmesi127
  • 1. Hesaplama127
  • 2. Katılma Alacağı ve Değer Artış Payının Ödenmesi, Faiz,
  • Zamanaşımı128
  • IV-Üçüncü Kişilere Karşı Dava129
  • V-Aile Konutu ve Ev Eşyası129
  • VI-Mal Rejiminin Tasfiyesi - Boşanma Davası ve Miras Hukukuyla
  • İlişkisi130
  • 1. Boşanma Davasıyla İlişkisi130
  • 2. Miras Hukukuyla İlişkisi130
  • ÜÇÜNCÜ AYRIM
  • MAL AYRILIĞI REJİMİ
  • DÖRDÜNCÜ AYRIM
  • PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ
  • I-Genel Bilgi132
  • II-Paylaştırma133
  • 1. Paylaşılacak Mallar133
  • 2. Paylaştırma Yöntemi133
  • 3. Paylaştırma İsteminin Reddi134
  • 4. Paylaşmaya Aykırı Davranışlar134
  • III-Katkıdan Doğan Hak135
  • IV-Aile Konutu ve Ev Eşyası135
  • 1. Evlenmenin İptali veya Boşanma Halinde135
  • 2. Ölüm Halinde135
  • BEŞİNCİ AYIRIM
  • MAL ORTAKLIĞI
  • I-Mal Ortaklığı Rejiminde Mallar137
  • 1-Kavram137
  • 2-Ortaklık Malları137
  • 3-Kişisel Mallar137
  • II-Mal Ortaklığı Türleri138
  • 1-Genel Mal Ortaklığı138
  • 2-Sınırlı Mal Ortaklığı138
  • A-Edinilmiş Mallarda Ortaklık138
  • B-Diğer Mal Ortaklıkları139
  • III-Yönetim, Tasarruf, Sorumluluk139
  • 1. Yönetim139
  • A-Olağan Yönetim139
  • B-Olağanüstü Yönetim139
  • C-Ortaklık Malları ile Meslek veya Sanat İcrası140
  • 2. Mirasın Kabulü veya Reddi140
  • 3. Sorumluluk140
  • IV-Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
  • 1. Sona Erme Anı141
  • 2. Kişisel Mala Ekleme141
  • 3. Denkleştirme142
  • 4. Değer Artış Payı143
  • 5. Paylaşma143
  • 6. Aile Konutu ve Ev Eşyası144
  • ALTINCI AYIRIM
  • AİLE KONUTU
  • -MAL REJİMİ-MİRAS HUKUKU İLİŞKİSİ-
  • YEDİNCİ AYIRIM
  • MAL REJİMİNİN ELEŞTİRİSİ, ÖNERİLER
  • AİLE MAHKEMELERİNDE YARGILAMA USULÜ
  • I-Genel Bilgi149
  • II-Hakimin Tarafları Uzlaştırma, Sulh Girişimi153
  • III-Aile Mahkemelerinde Uzmanların İşlevi153
  • İKİNCİ KISIM
  • İÇTİHATLAR
  • 1-Boşanma Davalarına Ait Kararlar 157
  • 2-Tazminat -Maddi, Manevi- Hakkında Kararlar;
  • 3-Nafaka Kararları,
  • 4-Velayet, Kişisel -Şahsi- İlişki Kararları,
  • 5-Tanıma, Tenfiz Kararları,
  • 6-Soybağına -Evlat Edinme, Babalık, Soybağının Reddi, ve Nüfusta Kayıt Düzeltimine Ait Kararlar.
  • 7-Mal Rejimi Eşya İadesi Aile Konutuna İlişkin Kararlar,
  • ÜÇÜNCÜ KISIM
  • İLGİLİ MEVZUAT
  • -4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama
  • Şekli Hakkında Kanun
  • -4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama
  • Usullerine Dair Kanun
  • -5133 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama
  • Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  • -2675 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usül Hukuku
  • Hakkında Kanun
  • -Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
  • -4620 Sayılı Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa
  • Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
  • -4461 Sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine
  • Dair Sözleşmenin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
  • -5049 Sayılı Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Kanununda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının
  • Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
  • -4433 Sayılı Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması
  • ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin
  • Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
  • Hakkında Kanun
  • -Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması, Tenfizi ile
  • Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa
  • Sözleşmesi,
  • -Türk Medeni Kanunun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük
  • -Evlendirme Yönetmeliği.
  • -Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması Hakkında Sözleşme.
  • ALFABETİK İÇTİHAT ARAMA DİZİNİ
  • A
  • 1. 1. 2002 tarihinden önce açılan boşanma davasında uygulanacak kanun565
  • 1. 1. 2002 tarihinden önce eşlerden biri adına alınan taşınmaz kal hakkında katkı payı iddiasıyla açılan davadan önceki Medeni Kanun m. 152 hükmü de dikkate alınmalıdır956
  • 1. 1. 2002 tarihinden önce eşlerden birinin adına alınan taşınmaz, araç için katkıda bulunulduğu iddiasıyla diğer eş tarafından açılan davada; dava tarihine göre katkı oranı belirlenmeden ve önceki Medeni Kanun m. 152 hükmü dikkate alınmadan karar verilmesi doğru değildir943
  • 1. 1. 2002 tarihinden sonra açılan eşya bedeli-Alacak davasında görevli mahkeme594
  • 1. 1. 2002 tarihinden sonra açılan tapu iptal tescil davası-mal rejimi929
  • 1. 1. 2002 tarihinden sonra noterde yapılan evlat edinme sözleşmesinin Yok hükmünde bulunduğu872
  • 4320 sayılı kanun uyarınca aileyi korumaya yönelik kararların kesin olduğu470
  • 4320 sayılı yasa uyarınca Aileye koruyucu nitelikte verilen kararlar tedbir niteliğinde olup temyiz yolu kapalıdır196
  • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 1. 1. 2002 tarihinden önce eşlerden biri adına tapuda tescil edilen taşınmaz mal hakkında diğer eşin açtığı davada katkı payı hesabı yapılmalıdır959
  • 5490 sayılı yasaya göre açılan nüfus kaydındaki anne adının düzeltilmesi davasına Cumhuriyet Savcısı ve Nüfus temsilcisi katılmalı ve gösterdikleri deliller toplanmalıdır875
  • 743 sayılı kanuna göre tazminatın koşulu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunundan farklıdır499
  • Açıkça tedbir nafakası istenmediğinin bildirilmesi629
  • Adli aravermede görülebilen davalarda temyiz, karar düzeltme sürelerinin adli tatilde de işlemesi700
  • Adli Yardım-Vekalet162
  • Affedilen, hoşgörülen olaylar, boşanma için dayanak oluşturmaz314
  • Ağır kusurlu eş yararına yoksulluk nafakası hükmedilemez626
  • Aile konutu hakkındaki davada görev470
  • Aile konutu olarak kullanılan taşınmazın, malik olan eş tarafından üçüncü kişiye satılması durumunda, diğer eşin açtığı tapu iptali ve tescil davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir944
  • Aile konutu olarak kullanılan taşınmazın, malik olan eş tarafından; diğer eşin rızası olmadan satılması halinde açılan tapu iptal tescil davasının görülebilmesi için mal rejiminin sona ermesi gerekmez962
  • Aile konutu olduğunun tespiti davasında görevli mahkeme460
  • Aile Konutu şerhi hakkındaki istek366
  • Aile konutu şerhinin kaldırılması898
  • Aile konutu ve ev eşyalarından yararlanma isteği958
  • Aile konutu ve ev eşyalarının tahsisi isteği896
  • Aile konutuna el atmanın önlenmesi davasında görevli mahkeme469
  • Aile konutunun sağ eşe özgülenmesi927
  • Aile konutunun satışının iptali468
  • Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde bu mahkemenin görevine giren davalara Asliye Hukuk Mahkemelerince Aile Mahkemeleri sıfatıyla bakılması zorunludur184
  • Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde görevli mahkeme169
  • Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde görevli mahkeme316
  • Aile Mahkemesinde Sulha teşvik ve uzman yardımı303
  • Ailenin korunması hakkındaki yasa uyarınca verilen tedbir kararlarının kesin olduğu466
  • Ailenin korunmasına dair kanun -4320 sayılı- uyarınca verilen tedbir kararının terk nedenine dayalı boşanma davasına etkisi427
  • Ailenin korunmasına ilişkin kararın niteliği462
  • Akıl hastalığı nedenine dayalı boşanma -TMK. m. 165- davasında yapılacak işlem391
  • Akıl hastalığı nedenine dayalı boşanma davasında, deliller bu hukuki sebebe göre değerlendirilmelidir200
  • Akıl hastası eş aleyhine T. M. K. m. 166/1 den boşanmaya hükmedilmesi219
  • Akraba olan tanık beyanı279
  • Altın ve yabancı paraya ilişkin maddi tazminat isteği518
  • Altsoyu bulunmayan evlat edinenin, ergin olan evlat edinilen ile beş yıldan fazla birlikte yaşamış bulunmaları halinde davanın kabulü gerekir796
  • Ana bakım ve şefkatine muhtaç çocuğun velayeti728
  • Ana bakım ve şefkatine muhtaç çocuğun velayeti741
  • Ana tarafından açılan babalık davasının kayyıma ihbar edilmesi852
  • Ana-babanın birinin kısıtlanması halinde velayet düzenlemesi752
  • Anlaşmalı boşanma -TMK. M. 166/3- davasında taraflar vekilleri aracılığıyla değil bizzat hakim huzurunda beyanda bulunmalıdırlar404
  • Anlaşmalı boşanma -TMK. m. 166/3- davasında taraflar vekilleri aracılığıyla değil bizzat hakim huzurunda beyanda bulunmalıdırlar415
  • Anlaşmalı boşanma davasında -TMK. m. 166/3- tarafların anlaşma protokolünden kısmen farklı hüküm kurulması192
  • Anlaşmalı boşanma davasında akıl hastası eşin vasisinin kabul beyanı293
  • Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin bazı konularda anlaşamamış olması277
  • Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin sunduğu protokolde hakimin değişiklik yapması231
  • Anlaşmalı boşanma davasında hakimin, müdahalesi424
  • Anlaşmalı boşanma davasında protokolde düzenlenen kişisel ilişkinin hakim tarafından uygun bulunmaması747
  • Anlaşmalı boşanma davasında tarafların bazı konularda anlaşamamaları halinde yapılacak işlem390
  • Anlaşmalı boşanma davasında tarafların imzalarının duruşma tutanağına alınması gerekir247
  • Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların mali konularda anlaşamamaları340
  • Anlaşmalı boşanma davasındaki protokole dayalı açılan tazminat davasında Aile Mahkemesi görevlidir547
  • Anlaşmalı boşanma davasının -TMK. m. 166/3- kabul edilebilmesinin ilk koşulu: Davanın açıldığı tarih itibariyle evliliğin bir yılı doldurmuş bulunmasıdır. Bu süre dolmadan dava açılmışsa; TMK. m. 166/1 uyarınca tarafların kanıtları toplanmalı ve sonucu uyarınca karar verilmelidir. 195
  • Anlaşmalı boşanma davasının, evlilik bir yılını doldurmadan açılması256
  • Anlaşmalı boşanma koşulları gerçekleşmediğinde delillerin TMK. m. 166/1 uyarınca değerlendirilmesi282
  • Anlaşmalı boşanma koşulları oluşmadığında tarafların diğer delilleri sorulmalıdır324
  • Anlaşmalı boşanma koşulları oluşmadığından deliller TMK. m. 166/1, 2 çerçevesinde incelenmelidir339
  • Anlaşmalı boşanma koşulları oluşmadıysa eşlerin uzun zaman ayrı yaşıyor olmaları tek başına boşanma sebebi değildir365
  • Anlaşmalı Boşanma457
  • Anlaşmalı boşanmanın koşulları249
  • Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için tarafların bizzat dinlenmesi gerekir161
  • Anlaşmalı boşanmaya karar verilmesinin koşulları233
  • Anne ve babadan velayetin kaldırılması halinde çocuğa vasi tayini için Sulh Hukuk Mahkemesine durumun ihbar edilmesi gerekir. Aile Mahkemesi vasi tayini yönünden görevli değildir712
  • Annenin çocuklar için istediği nafakadan önce vazgeçip, sonra yeniden istemesi683
  • Ara kararı ile verilen tedbir nafakasının infazı292
  • Ara kararıyla hükmolunan tedbir kararının infazı mümkündür602
  • Ara kararıyla hükmolunan tedbir nafakasının infazı mümkündür660
  • Ara kararıyla hükmolunan tedbir nafakasının infazı mümkündür677
  • Araç ve daire alımında yapılan katkı oranının belirlenmesi954
  • Asgari ücretle çalışan kadının nafaka isteği663
  • Asker olup malı ve geliri bulunmayan kocanın nafaka yükümlülüğü674
  • Askerde olan koca aleyhine hükmedilen tedbir nafakası610
  • Askerlik görevini yapan kişinin nafaka yükümlülüğü624
  • Askerlik görevini yapan kocanın nafaka yükümlülüğü670
  • Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyayı Aile Mahkemesine devretmesine yönelik kararın görevsizlik kararı niteliğinde bulunmaması596
  • Aşağılayıcı söz, manevi tazminatı gerektirir478
  • Ayrı dava ile istenilen tedbir nafakasında süre685
  • Ayrı yaşamakta haklılık, birleştirilen nafaka davası229
  • Ayrılık kararı verilmesi457
  • Ayrılık kararı362
  • Ayrılık süresi331
  • Az kusurlu eş yararına tazminata hükmedilir482
  • Az kusurlu eşin boşanma davasına karşı çıkması459
  • B
  • Baba yanında bulunan çocuklar için anneye nafakaya hükmedilemez649
  • Baba yanında olan çocuk için anne yararına tedbir nafakasına hükmolunamaz744
  • Babaanne ve dedenin torunlarıyla kişisel ilişki kurulmasına yönelik istek708
  • Babalığın tespiti davasının Cumhuriyet Savcısı ve Hazineye ihbar zorunluluğu886
  • Babalık davası hazine ve Cumhuriyet Savcısına ihbar edilmelidir. Babalığın tespitiyle yetinilmeli, nüfus idaresini işlem yapmaya zorlayacak şekilde baba hanesine tescile karar verilmemelidir802
  • Babalık davasında ana ile çocuk aynı vekille temsil olunamaz799
  • Babalık davasında anne ile küçüğün kayyımın aynı vekille temsil edilemeyeceği817
  • Babalık davasında çocuğun kayyımı ile çocuğun annesini aynı vekil temsil edemez870
  • Babalık davasında dava açma süresi835
  • Babalık davasında manevi tazminat828
  • Babalık davasında süre869
  • Babalık davasında tazminat820
  • Babalık davasında tıbbi inceleme841
  • Babalık davasını açma süresi874
  • Babalık davasının ihbarı822
  • Babalık hükmü nedeniyle küçüğün nüfusa tescili849
  • Babalık hükmü verilmesi davasında ana ve çocuğun aynı vekil tarafından temsili yasaya aykırıdır887
  • Babalık hükmü verilmesine yönelik davada taraflar867
  • Babalık kararı sonucu çocuğun hangi nüfus kütüğüne kayıt edileceği836
  • Babalık karinesi davacı yararına oluştuğunda, bunun aksini kanıtlama yükü davalı tarafa aittir838
  • Babalık karinesi, davacı yararına gerçekleşmiş ve davalı bunun aksini kanıtlayamamışsa davanın kabulü gerekir800
  • Bağımsız açılan -Boşanma davası içindeki istekten farklı olarak, ayrı dava şeklinde- nafaka davasında; nafakanın süresi ve vekalet ücreti655
  • Bağımsız açılan tedbir nafakasında vekalet ücreti627
  • Bağımsız olarak açılan tazminat davasında yetkili mahkeme483
  • Barışma girişimi538
  • Barışma girişiminde bulunma224
  • Başka bir erkekle soybağı ilişkisi bulunan çocuğun bu soybağı reddedilmeden babalık davası dinlenemez850
  • Başka erkekle evlilik dışı yaşayan kadın yararına nafakaya hükmedilemez647
  • Başka geliri olmayan koca aleyhine askerde olduğu dönem için nafakaya hükmedilemez637
  • Başka kadınlarla ilişkisini anlatarak karısına manevi işkence uygulayan kocanın kusuru209
  • Bir küçüğün evlat edinilebilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır803
  • Birden fazla çocuğun velayeti ana - baba arasında paylaştırıldığında; kişisel ilişki düzenlenirken, çocukların birbirlerini de görebilecekleri şekilde olmasına dikkat edilmelidir709
  • Birden fazla tanık listesi verilemez340
  • Birden fazla tanık listesi172
  • Birden fazla vekille temsil halinde temyiz süresinin başlangıcı205
  • Birleşen boşanma davasında davacının katkı payına yönelik tazminat isteminde bulunması509
  • Birleşen boşanma davasında; davacının, mal rejiminin de tasfiyesini istemesi942
  • Birleşen dava-vekalet ücreti202
  • Birleştirilen dava hakkında da karar verilmesi gerekir307
  • Birlik görevlerini yerine getirmeyen kocanın açtığı boşanma davası. 361
  • Borç olarak verilen paranın ve altınların iadesi T. M. K. m. 174/1 kapsamında değildir477
  • Boşanma davalarında tarafların kabul beyanlarının sonucu251
  • Boşanma davalarında yetkili mahkeme230
  • Boşanma davalarında yetkili mahkeme247
  • Boşanma davalarında yetkili mahkeme318
  • Boşanma davası açıldıktan sonra davacının ölmesi253
  • Boşanma davası açıldıktan sonra ölen davacı mirasçısının davaya devam etmesi halinde verilecek karar401
  • Boşanma davası devam ederken ölen davacı mirasçılarının davaya devam etmesi335
  • Boşanma davası için verilen özel vekaletname ile, soybağının reddi davası takip edilemez858
  • Boşanma davası içinde bu davanın eki niteliğinde istenen maddi ve manevi tazminat için istek bulunmadan faize hükmedilemez419
  • Boşanma davası içinde davalının aile konutuna şerh konulması isteği952
  • Boşanma davası içinde davalının mal rejimiyle ilgili istekte bulunması955
  • Boşanma davası içinde hükmedilen tedbir nafakasının süresi659
  • Boşanma davası içinde hükmolunacak tedbir nafakası653
  • Boşanma davası içinde hükmolunan nafaka için harç alınmaz201
  • Boşanma davası içinde istenen değer artış payı -TMK. m. 227-543
  • Boşanma davası içinde istenen nafaka ve tazminatlar için vekalet ücretine hükmedilemez536
  • Boşanma davası içinde istenen tedbir nafakası isteğinden feragat edildikten sonra yeniden nafaka talebinde bulunulması622
  • Boşanma davası içinde istenen tedbir nafakasının sona erme zamanı640
  • Boşanma davası içinde miktar belirtilmeden istenen tazminat564
  • Boşanma davası içinde tedbir nafakası600
  • Boşanma davası içinde tedbir nafakasına hükmedilmesi680
  • Boşanma davası ile birlikte istenen ziynet eşyaları için nispi harç tamamlattırılmadan karar verilemez530
  • Boşanma davası ile birlikte ziynet eşyası ve düğün masraflarının istenmesi506
  • Boşanma davası reddedildiğinde yoksulluk nafakası verilemez663
  • Boşanma davası sırasında çocuğun soybağının reddiyle ilgili bir davanın bulunması halinde; velayet iştirak nafakası gibi çocukla ilgili düzenlemeler için o davanın -soybağı- sonuçlanmasının beklenmesi gerekir610
  • Boşanma davası sırasında davalının ölmesi halinde; kusur tespiti yönünden mirasçılarının davaya devam etmeleri mümkün değildir. Bu hale sadece davacı mirasçılarına tanınmıştır441
  • Boşanma davası sırasında iştirak nafakasının istenmediğinin bildirilmesi, daha sonra istenmesine engel oluşturmaz651
  • Boşanma davası sırasında ölen davacının mirasçısının davaya devamı halinde verilecek karar -TMK. md. 181/2-378
  • Boşanma davası süresince hükmedilecek tedbir nafakası631
  • Boşanma davasına esas alınan protokol nedeniyle açılan menfi tespit davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir397
  • Boşanma davasında davalı kadın, Aile Konuluyla, ilgili istekte bulunmuş, bu konuda bir karar verilmemesi nedeniyle kararı temyiz etmiştir. Daire davalının usulüne uygun harç yatırarak bu konuda açtığı bir dava veya karşı bulunmadığından kararı onamıştır502
  • Boşanma davasında davalının mal rejimiyle ilgili istekte bulunması940
  • Boşanma davasında davalının ziynet eşyası ve Aile Konutuna yönelik talebi956
  • Boşanma davasında davalının, karşı dava açmaksızın eşya iadesi isteğinde bulunması947
  • Boşanma davasında derdestlik itirazı164
  • Boşanma davasında derdestlik itirazı435
  • Boşanma davasında eşlerin kusurlarının nitelendirilmesi -Sadakatsizlik şiddet uygulama-406
  • Boşanma davasında hükmolunan tedbir nafakasının başlangıç tarihi633
  • Boşanma davasında kesin hüküm223
  • Boşanma davasında vekalet ücreti yargılama gideri315
  • Boşanma davasında yetki itirazı290
  • Boşanma davasında yetki itirazı363
  • Boşanma davasında yetkili mahkeme246
  • Boşanma davasında yetkili mahkeme262
  • Boşanma davasında yetkili mahkeme267
  • Boşanma davasında yetkili mahkeme281
  • Boşanma davasında yetkili mahkeme344
  • Boşanma davasında yetkili mahkeme411
  • Boşanma davasında yetkili mahkeme420
  • Boşanma davasından ayrı olarak açılan nafaka davalarında miktar itibariyle kesin olan kararlar544
  • Boşanma davasının Adli Araverme sırasında görülebilme koşulu413
  • Boşanma davasının Adli Araverme sırasında görülebilme koşulu. 403
  • Boşanma davasının açılmasından sonra ölen davacının mirasçılarının kusur tespiti yönünden davaya devam etmeleri327
  • Boşanma davasının eki niteliğinde olmayan maddi tazminat493
  • Boşanma davasının eki niteliğindeki kararlar için -velayet, nafaka, tazminat- ayrı vekalet ücreti hükmedilemez207
  • Boşanma davasının reddi halinde mal rejimine yönelik istek hakkında verilecek karar904
  • Boşanma kararı kesinleşmeden davacının ölmesi232
  • Boşanma kararı kesinleştikten sonra davadan feragat367
  • Boşanma kararında sonra eşlerin birlikte yaşamayı sürdürmeleri, kararın üç yıl sonra tebliğe çıkartılması217
  • Boşanma kararında, evlilik içinde doğan çocukların velayetlerinin düzenlenmemesi bozma sebebidir748
  • Boşanma kararından sonra davacının ölmesi ve davacı mirasçılarının TMK. M. 181/2 uyarınca taleplerinin bulunması halinde yapılacak inceleme402
  • Boşanma kararından sonra davacının ölmesi ve davacı mirasçılarının TMK. M. 181/2 uyarınca taleplerinin bulunması halinde yapılacak inceleme413
  • Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra Aile konutuna şerh konulmasına ilişkin istek konusuz kalır937
  • Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra istenen yoksulluk nafakası603
  • Boşanma sonucu çocuklardan birinin velayeti anneye, diğerinin velayeti babaya verildiyse; kişisel ilişki düzenlenirken çocukların da birbirlerini görmesine olanak verecek şekilde düzenleme yapılması gerekir749
  • Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme275
  • Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme342
  • Boşanma ve nafaka davalarının birleştirilmesi237
  • Boşanma ve tazminata yönelik kararın kesinleşmesinden sonra davalının ölmesi408
  • Boşanma veya ayrılığa karar verildiğinde velayet kendisine verilmeyen eşle çocuk arasında kişisel ilişki düzenlenmelidir742
  • Boşanmada kusur değerlendirilmesi430
  • Boşanmanın eki niteliğinde bulunan maddi ve manevi tazminat için vekalet ücreti584
  • Boşanmanın eki niteliğinde bulunan maddi ve manevi tazminat isteğinde faizin başlangıcı567
  • Boşanmanın eki niteliğinde bulunmayan maddi tazminat için vekalet ücreti534
  • Boşanmanın eki niteliğinde olan maddi tazminat -TMK. m. 174/1- için ayrıca vekalet ücreti takdir edilmez511
  • Boşanmanın eki niteliğinde olan maddi ve ve manevi tazminat ayrı harca tabi değildir499
  • Boşanmanın eki niteliğinde olan tazminat502
  • Boşanmanın eki niteliğinde olan tazminatlarda harç895
  • Boşanmanın eki niteliğinde olmayan maddi tazminat540
  • Boşanmanın eki niteliğindeki yoksulluk nafakasına yönelik karar düzeltme yolu miktarına bakılmaksızın açıktır630
  • Boşanmanın eki olmayan tapu iptal-tescil davası893
  • Boşanmaya bağlı olmayan maddi tazminat isteği533
  • Boşanmaya dair karar kesinleşmeden değer artışına yönelik karar verilemez902
  • Boşanmaya dair kararın Türkiyede tanınması785
  • Boşanmaya dair yabancı mahkeme kararının Türkiyede tanınmasından sonra açılan tazminat davasında zamanaşımı süresi589
  • Boşanmaya karşı çıkmanın, hakkın kötüye kullanılması olarak görülmesi159
  • Bozma ilamı kapsamı dışında kalarak kesinleşen hususta yeniden hüküm kurulamaz292
  • Bozma ilamının kapsamı dışında kalarak kesinleşen yön671
  • Bozma kapsamı dışında kalarak kesinleşen yönler hakkında temyiz incelemesi yapılamaz668
  • Bozma kapsamı dışında kalarak kesinleşen yönler hakkındaki temyiz isteği276
  • C
  • Ceza davasında vazgeçmenin etkisi188
  • Ceza davasında, diğer eşi cezadan kurtarmak amacıyla şikayetten vazgeçme affetme olarak yorumlanamaz235
  • Ceza davasının sonucunun beklenmesi343
  • Ceza mahkemesinde kadının şahsi davasından vazgeçmesi, boşanma davası yönünden kocasını affettiği anlamına gelmez385
  • Ceza mahkemesinin mahkumiyet kararının etkisi244
  • Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararının etkisi245
  • Cinsel birleşmeyi gerçekleştiremeyen kocanın açtığı boşanma davası388
  • Cinsel ilişkinin kurulamaması halinde kadın yararına manevi tazminat verilmesi496
  • Cinsel ilişkinin kurulamaması halinde kusur tespiti ve manevi tazminat526
  • Cinsel ilişkinin kurulamaması166
  • Cinsel ilişkinin kurulamaması511
  • Çalışan düzenli geliri olan kadın yararına nafakaya hükmedilemez637
  • Çelişkili tanık beyanı241
  • Çelişkili tanık beyanları173
  • Çeyiz senedinde yazılı bulunan ve hayatın olağan akışı, oluşa göre kadının evden ayrılırken beraberinde götüremeyeceği kabulünün gerektiği eşyalar961
  • Çocuğun fiilen baba yanında kaldığı dönem için anne lehine tedbir nafakası tayini doğru değildir610
  • Çocuğun fiilen baba yanında kaldığı dönem için anne lehine tedbir nafakası tayini doğru değildir614
  • Çocuğun korunmasına dair kararın iptali774
  • Çocuğun tedbiren velayetinin düzenlenmesi davasında taraf teşkili703
  • Çocuğun velayet düzenlemesi, kişisel ilişki düzenlemesi728
  • Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun hakim tarafından kendiliğinden uygulanması751
  • Çocuk hakkında açılan velayetin tevdi davasında ön mesele713
  • Çocuk Hakları Sözleşmesinin uygulanması733
  • Çocuk için hükmedilen tedbir iştirak nafakası669
  • Çocuk için koruma kararı alınması davasında taraf teşkili715
  • Çocuk mallarının satışına izin istenmesi koşulu755
  • Çocukla her hafta sonu kişisel ilişki kurulmasına yönelik düzenleme747
  • Çocukla kişisel ilişki düzenlemesi hakkında kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki bulunması745
  • Çocukla kişisel ilişki kurulması734
  • Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair düzenleme; başlangıç ve bitiş saatleri de gösterilerek, infazda sıkıntı yaratmayacak açıklıkta olmalıdır697
  • Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair düzenleme; başlangıç ve bitiş saatleri de gösterilerek, infazda sıkıntı yaratmayacak açıklıkta olmalıdır711
  • Çocukla kişisel ilişki kurulmasına yönelik davada uzman görüşü705
  • Çocukla kişisel ilişki kurulmasına yönelik düzenleme infazı infaz aşamasında tereddüt yaratmayacak açıklıkta olmalıdır725
  • Çocukla kişisel ilişki kurulmasına yönelik düzenlemede tarihin gösterilmemesi732
  • Çocukla uygun süreli kişisel ilişki kurulması727
  • Çocukla uygun süreli kişisel ilişki kurulması735
  • Çocukla uygun süreli kişisel ilişki kurulması772
  • Çocukla uzman denetiminde kişisel ilişki kurulması746
  • Çocukla yılın tatil aylarında kişisel ilişki düzenlenmesi775
  • D
  • Daha önce kararlaştırıldığı halde düğün töreni yapılmasına karşı çıkan eş kusurludur197
  • Dava açmakta gecikme haklı bir nedene dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren işlemeye başlar796
  • Dava başlangıçta TMK. m. 166/1-2ye dayanılarak açılmış olsa bile; daha sonra tarafların her konuda anlaşmaları halinde m. 166/3 uyarınca boşanmaya karar verilebilir388
  • Dava dilekçesinde tazminat istenmediğinin belirtilmesi580
  • Dava konusu eşyaların kişisel mal olduğunun iddia edilmesi halinde uyuşmazlığın mal rejimi çerçevesinde çözümlenmesi gerekir904
  • Dava sebebinin yargılama sırasında değiştirilmesi355
  • Dava tarihinde yürürlükte olan kanunun uygulanması163
  • Dava tarihinden sonra meydana gelen olayların etkisi187
  • Davacı kadın yararına TMK m. 175 koşullarının oluşması halinde; davalı koca çalışmıyor olsa bile, çalışmasına engel bir durumu bulunmuyorsa, yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerekir612
  • Davacı kadının bakire olduğunu iddia etmesi261
  • Davacı kadının ziynet eşyasının iadesine yönelik dava Aile Mahkemesince; eşyaların davalıda kaldığı kanıtlanamadığın gerekçesiyle reddedilmiş, dairece aşağıdaki nedenle bozulmuştur952
  • Davacı koca, TMK. m. 166/sona dayalı dava açmış, yargılama sırasında ölmesı nedeniyle mirasçısı TMK. m. 181/2 uyarınca davalının kusurunun tespiti yönünden davaya devam etmiş; mahkemece davalının kusurunun bulunmadığına karar verilmiş, dairece oy çokluğuyla bu kararı onamıştır. Karşı oy görüşleri ise; TMK. m. 166 sona dayalı davalarda m. 181/2nin uygulanamayacağı yönündedir437
  • Davacı kocanın isteği üzerine aile mahkemesi Ortak konut belirlemiş, ancak gerekçeli kararında Aile konutu ifadesini kullanmıştır. Daire oy çokluğuyla kararı onamıştır. Karşı oy görüşü ise bi iki kavramın birbirinden farklı olduğu yönündedir897
  • Davacıdan kaynaklanmayan üçüncü kişilerin eşleri barıştırma girişimi, davacının davalıyı affettiği şeklinde yorumlanamaz443
  • Davacının babası, Alman Mahkemesinde boşanmış, ancak Türk Mahkemesinde tanıma davası açmadan önce ölmüştür. Davacı mirasçı sıfatıyla tanıma davası açmış, yerel mahkemenin red kararı dairece oyçokluğuyla onanmıştır. 785
  • Davacının boşanma davası açıldıktan sonra ölmesi221
  • Davacının, boşanma davasından sonra, boşanma kararı kesinleşmeden ölmesi418
  • Davadan feragat165
  • Davadan sonra ölen davacı mirasçısının davaya devam etmesi -TMK. M. 181-288
  • Davadan sonraki sadakatsiz davranış566
  • Davaların birleştirilmesi, ayrılmasına dair kararlar302
  • Davaların birleştirilmesine dair kararın temyiz kabiliyeti239
  • Davaların birleştirilmesine dair kararın temyizi398
  • Davalı eşin şizofren hastası olması317
  • Davalı kadın tarafından açılan ayrı bir nafaka davası yoksa -Karşılık dava şeklinde veya ayrı açılıp, boşanma dosyası üzerinde birleştirilen-; kocanın açtığı boşanma davası için de hükmolunacak tedbir nafakası, boşanma kararının kesinleştiği tarihte sona erer617
  • Davalı kocanın birlik görevlerini yerine getirmemesi341
  • Davalı kocanın çalışmaktan kaçınarak birlik görevlerini yerine getirmemesi261
  • Davalı kocanın çalışmayıp evine bakmaması, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerinin yerine getirmekten kaçınması halinde; davacı kadının açtığı TMK. M. 166/1e dayalı davanın kabulü gerekir420
  • Davalı kocanın düğün yaparak bir başka kadınla yaşaması384
  • Davalının ortak konutu terk edip boşanmayı kabul etmesi tek başına TMK. m. 166/1 den boşanmaya karar verilmesi için yeterli değildir305
  • Davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğinin usulsüz olarak yapılması -İlanen tebliği-397
  • Davanın açıldığı tarihten sonra meydana gelen olaylar -Örneğin telefon mesajıyla hakaret, duruşmadan çıkınca yapılan hakaret, kavga vb. - o davada değil; yeni açılacak davada değerlendirilebilir450
  • Davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakılmaması286
  • Davaya dayanak olan olaylardan sonra evlilik birliğinin sürmesi ve davacının barışma girişiminde bulunması181
  • Davet edilecek müşterek konutun eşler tarafından birlikte seçilmesi gerekir321
  • Davet edilen evin bağımsız olması229
  • Davet edilen evin ihtardan iki ay önce hazırlanması252
  • Davet edilen konutun eşler tarafından da birlikte seçilmemesi393
  • Davet edilen konutun manevi bağımsızlığının olmaması309
  • Değer artış payı -TMK. m. 227- davasına bakma görevi Aile Mahkemesine aittir963
  • Değer artış payı -TMK. m. 227- tasfiye anındaki değere göre belirlenir957
  • Değer Artış payı davası mal rejimi sona ermeden incelenemez893
  • Değer artış payı davasında katkı oranının belirlenmesi920
  • Değer artış payına yönelik dava905
  • Değer artış payına yönelik istek930
  • Delil listesinde gösterilmeyen davalıya ait günlük defter581
  • Derdest boşanma davası varken terk nedeniyle dava açılması220
  • Derdestlik itirazı592
  • Devir kararında vekalet ücreti, yargılama masrafı593
  • Dinlenecek tanıkların sayısının mahkemece sınırlandırılması181
  • Dinlenilmesinden açıkça vazgeçilmeyen tanık hakkında yapılacak işlem306
  • Dinlenilmesinden açıkça vazgeçilmeyen tanık, davetiye tebliğine rağmen gelmezse ihzar müzekkeresi çıkartılmalıdır306
  • Dinlenilmesinden açıkça vazgeçilmeyen tanıklar278
  • Dinlenmeyen tanığın dinlenmesinden zımnen -dolayısıyla, üstü kapalı bir biçimde- vazgeçmiş sayılma411
  • DNA analizleri dahil, doğuran kadının kim olduğunun belirlenebilmesi için tüm araştırmaların yapılması gerekir801
  • Durumun değişmesi halinde hakim, kendiliğinden çocukların korunmasına yönelik önlemleri alabilir721
  • Duruşma sırasında yargılama gideri istemediğini bildiren taraf yararına vekalet ücretine hükmedilemez402
  • Duruşma sırasında yargılama gideri istemediğini bildiren taraf yararına vekalet ücretine hükmedilemez413
  • Duruşmada açıkça nafaka istenmediğine ilişkin beyanda bulunan eş yararına nafakaya hükmedilemez650
  • Düğün harcaması ve işten ayrılma nedenine dayalı davada görevli mahkeme436
  • Düğün masrafları ve eşya iadesi isteğinin boşanma davası içinde karşı dava olarak ileri sürülmesi427
  • Düğün yapmaya yanaşmayan koca aleyhine manevi tazminata hükmedilmesi580
  • Düzenli gelir elde ettiği işinden haklı bir neden bulunmaksızın kendi isteğiyle ayrılan kadın yararın yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru değildir613
  • Düzenli geliri bulunan kadının boşanma davası içinde istediği tedbir nafakası614
  • Düzenli ve yeterli geliri olan eşin yoksulluk nafaka isteği608
  • E
  • Edinilmiş malların tasfiyesi için mal rejiminin sona ermesi zorunludur946
  • Ekonomik ve sosyal durum araştırılması yapılmadan yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru değildir611
  • Ekonomik ve sosyal durum araştırılması yapılmadan yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru değildir616
  • Ekonomik, sosyal durum araştırması656
  • Eksik araştırmayla karar verilmesi765
  • Eksik hasım ve eksik incelemeyle karar verilmemelidir819
  • Eksik incelemeyle karar verilmesi823
  • Eksik tahkikatla hüküm kurulması216
  • Emekli İkramiyesi ile alınan otomobil hakkında dava949
  • Emekli ikramiyesi-maddi tazminat475
  • Emekli ikramiyesinden mal rejimine dayalı istek *-1. 1. 2002 tarihinden sonra alınan emekli ikramiyesi içindir. İkramiyenin tamamı değil TMK. m. 228/2de belirtilen oranda hak sahipliği söz konusudur963
  • Emekli maaşından kaynaklanan maddi tazminat510
  • Emekli olan kadının yoksulluk nafakası isteği644
  • Erginlerin evlat edinilmesinde, evlat edinilenin, en az beş yıldan beri evlat edinen ile aile halinde birlikte yaşaması gerekir806
  • Erginlerin evlat edinmesi872
  • Eş ve çocuklar için takdir edilen nafaka miktarlarının kararda ayrı ayrı gösterilmesi gerekir656
  • Eşi ve çocuğuyla ilgilenmeyen, borçlanıp eve haciz gelmesine neden olan koca aleyhine açılan boşanma davasının -TMK. m. 166/1- kabulü gerekir394
  • Eşin eve davet edilmesinden önceki olayların TMK. 166/1e dayalı davaya etkisi370
  • Eşin tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına -TMK m. 199- yönelik istek, bu konuda usulüne uygun harcı yatırılarak açılmış bir dava mevcut değilse920
  • Eşini döven, cinsel ilişkiyi başaramayan kocanın kusuru- maddi manevi tazminat583
  • Eşini sevmediğini söyleyen cinsel ilişkiyi başaramayan koca383
  • Eşit kusur halinde tazminat ve yoksulluk nafakası521
  • Eşit kusur halinde yoksulluk nafakası ve manevi tazminat524
  • Eşit kusurlu eş lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilemez484
  • Eşit kusurlu eş yararına boşanmanın eki niteliğinde olan maddi, manevi tazminata hükmedilemez509
  • Eşit kusurlu eş yararına boşanmaya bağlı maddi tazminat hükmedilemez517
  • Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilemez532
  • Eşit kusurlu eş yararına maddi, manevi tazminat verilemez516
  • Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat verilemez524
  • Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat verilemez585
  • Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminata hükmedilemez521
  • Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminata hükmedilemez523
  • Eşit kusurlu eş yararına tazminat verilemez495
  • Eşit kusurlu eş yararına tazminata hükmedilemez571
  • Eşit kusurlu eş yararına TMK. m. 175 koşulları mevcutsa yoksulluk nafakası verilebilir. Eksik araştırmayla karar verilmesi doğru değildir622
  • Eşit kusurlu eşin tazminat isteği493
  • Eşit kusurlu olup geliri bulunmayan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerekir644
  • Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin başladığı tarihten önceki dönemde, eşlerden birine ait olan mal için artık değere katılma alacağı istenemez. Ancak kanıtlanması halinde katkı payının hesaplanması gerekir964
  • Eşler arasında kişisel eşyaların iadesine yönelik dava, evlilik devam ederken de -Boşanma gerçekleşmese bile- görülebilir942
  • Eşler arasında mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarihte sona erer. 1. 1. 2002 tarihinden -yeni Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarih- önceki dönemde eşlerin birine ait mal hakkında diğer eşin katkı iddiasıyla açtığı davada; yeni yasadaki mal rejimi değil, önceki yasaya uygun katkı bedeline göre inceleme yapılır953
  • Eşler arasında tek bir konuda bile uzlaşma sağlanamazsa anlaşmalı boşanmaya -TMK. m. 166/3- karar verilemez422
  • Eşler arasındaki alacak davasında zamanaşımı itirazı959
  • Eşler arasındaki eşya davasında zamanaşımı947
  • Eşler üzerine nüfusta kayıtlı olduğu halde başkasından olduğu iddia edilen çocuk hakkında velayet düzenlemesi746
  • Eşlerden biri adına kayıtlı taşınmaz mal üzerindeki kira şerhinin iptali davasında görevli mahkeme925
  • Eşlerden birine ait arsa üzerinde bina yapılmasına diğer eşin katkıda bulunması935
  • Eşlerden birine ait bulunan taşınmaz malın tapu kaydına satılamaz şerhinin konulması922
  • Eşlerden birinin ağır hakaretlerde bulunması, diğer eşin sadakatsiz davranması halinde kusur oranı266
  • Eşlerden birinin diğerine yönelik küçük düşürücü sözler söylemesi224
  • Eşlerden birinin ruhsal rahatsızlığının ileri sürülmesi276
  • Eşlerden birinin tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına -TMK. M. 199- ilişkin istek; boşanma gerçekleşmeden önce ve usulüne uygun harcın yatırılarak dava veya karşı dava şeklinde ileri sürülmesi halinde incelenebilir423
  • Eşlerden birinin üye olduğu kooperatif ödemelerine diğer eşin katkıda bulunması halinde Katkı payı hesabının nasıl yapılacağı *-Bu içtihat; 01. 01. 2002 tarihinden önce edinilen mallar içindir. Yeni Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra edinilen mallar için aynı isteğin bulunması halinde TMK. m. 227 hükmü uygulanır. -923
  • Eşlerden birinin, 1. 1. 2002 tarihinden önce, diğer eşe ait kooperatif hissesine yaptığı katkı nedeniyle açtığı dava958
  • Eşlerden birisinin annesiyle birlikte oturulması tek başına manevi tazminat gerektirmez494
  • Eşlerden birisinin annesiyle birlikte oturulması tek başına manevi tazminat gerektirmez506
  • Eşlerin barışmalarından önceki döneme ait olup affedilen- hoşgörüyle karşılanan olaylara dayanılarak manevi tazminata karar verilemez435
  • Eşlerin birbirlerine karşı etkili eylemde bulunması271
  • Eşlerin birlikte seçmedikleri konuta davet usulsüz yapılan ilk ihbar kararından sonra gönderilecek ihtar kararı için geçmesi gereken süre280
  • Eşlerin her ikisinin de kusurlu davranışlarının bulunması379
  • Eşya davasında görev593
  • Eşya iade davasında bilirkişi raporuna itiraz edilmemesi isteğin aşılması935
  • Eşya iadesi davasında yemin delili939
  • Eşya iadesi veya bedeline yönelik dava; mal rejimi sona ermeden de -örneğin boşanma gerçekleşmeden- incelenebilir939
  • Eşya iadesine yönelik dava554
  • Eşyaların mevcutsa aynen iadesi, mevcut değilse bedelinin istenmesi halinde; mevcut olan eşyaların aynen iadesi yerine bedeline hükmedilmesi doğru değildir953
  • Ev eşyası ve katkı payına yönelik alacak889
  • Ev eşyasına yönelik dava531
  • Ev sahibi olan eşin yoksulluk nafakası isteği609
  • Ev sahibi olan eşin yoksulluk nafakası isteği615
  • Ev ve ziynet eşyasına yönelik davada görevli mahkeme941
  • Evi terkteki haklılığın süresi325
  • Evlat edinme amacının irdelenmesi815
  • Evlat edinme başvurusundan sonra davacının ölümü854
  • Evlat edinme başvurusundan sonra evlat edinmek isteyen kişinin ölmesi848
  • Evlat edinme davalarında görevli mahkeme ve bu davalarda yapılacak araştırma856
  • Evlat edinme davasında görevli mahkeme859
  • Evlat edinme davasında husumet875
  • Evlat edinme davasında mahkemenin yapacağı araştırma840
  • Evlat edinme kararının nüfus temsilcisinin temyiz etmesi838
  • Evlat edinmede yaş koşulu837
  • Evlat edinmede Yaş873
  • Evlat edinmeye ilişkin Yabancı Mahkeme kararının tenfizi879
  • Evlatlığın refi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzda bulunmamaktadır800
  • Evlenme akdinin meydana gelebilmesi için, evlenecek kişilerin yetkili memur önünde bu amaca uygun irade bildiriminde bulunmaları gerekir461
  • Evlenme sırasında yapılan harcamalara yönelik tazminat isteği522
  • Evlenmenin Butlanı yerine evlenmenin feshine karar verilmesi doğru değildir385
  • Evlenmenin iptali davasında tazminat491
  • Evlenmeye izin Pek önemli sebep463
  • Evlenmeye izin verilmesi davasında yasal temsilcinin dinlenilmesi465
  • Evlenmeye izin verilmesi isteği-yaş sınırı707
  • Evlenmeye izin-küçüğün yaşı353
  • Evli kimse, eşinin rızasıyla evlat edinilebilir824
  • Evliliğin tespiti326
  • Evlilik bir yılını doldurmadan açılan boşanma davası231
  • Evlilik birliği hukuken devam ederken velayetin tedbirin eşlerden birine verilmesi706
  • Evlilik birliği içinde doğan çocuğun soybağı reddedilmeden babalık davası dinlenemez833
  • Evlilik birliğinin yeniden kurulamaması -166/son-157
  • Evlilik dışı başka erkekle yaşayan kadın yararına tedbir nafakasına hükmedilemez638
  • Evlilik dışı doğan çocuğun babası tarafından tanınması davasında görevli mahkeme855
  • Evlilik dışı doğan çocuğun nüfus kütüğüne kaydı ile soyadı848
  • Evlilik dışı doğan çocuğun soyadı828
  • Evlilik dışı doğan çocuğun soyadı862
  • Evlilik dışı doğan çocuğun soyadı, nüfus kaydına tescili825
  • Evlilik dışı doğan çocuk anasının soyadını taşır804
  • Evlilik dışı doğan ve baba tarafından tanıma yoluyla soybağı kurulan çocuk için, annesi nafaka, babası ise velayetin kendisine verilmesi için dava açmış; mahkeme velayet davasını reddetmiştir. Daire kararı da velayete yönelik davanın kabulü gerektiği yönündedir708
  • Evlilik dışı doğan ve baba tarafından tanınan çocuğun soyadı ve nüfusa tescili hakkındaki uyuşmazlıkta Aile Mahkemesi görevlidir882
  • Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun tanınmasına itiraz davasını açabilecek diğer ilgili826
  • Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun velayeti kural olarak anaya ait olduğundan, ana tarafından velayetin kendisine verilmesi yönünde dava açılmasında hukuki yararı yoktur698
  • Evlilik dışında doğan çocuğun nüfusa kaydı885
  • Evlilik içinde doğan çocuk hakkında soybağı reddedilmeden babalık davası dinlenmez797
  • Evlilik nedeniyle yapılan masraflar nedeniyle istenilen maddi tazminat476
  • F
  • Feragat beyanından önceki olayların etkisi525
  • Feragat karşı tarafın kabulüne bağlı değildir435
  • Feragat nedeniyle red vekalet ücreti657
  • Fiili ayrılığın tek başına boşanma sebebi olamayacağı226
  • Fiili ayrılık -TMK. m. 166/son- maddesine dayalı davada, önceki davadan feragat edilmesi halinde üç yıllık sürenin hangi tarihten başlayacağı451
  • Fiili ayrılık sebebine -166/son- dayalı davada, önceki boşanma davasının kusur tesbitinde dikkate alınması166
  • Fiili ayrılık tek başına boşanma nedeni oluşturmaz275
  • Fiili ayrılık tek başına boşanma sebebi değildir576
  • Fiili ayrılık, tek başına boşanma sebebi oluşturmaz159
  • G
  • Geçersiz vekaletnameye dayalı açılan boşanma davasından sonra davacının ölmesi324
  • Geçici önlem niteliğinde kişisel ilişki kurulması hakkındaki kararın verileceği mahkeme765
  • Geliri olan kadın yararına hükmedilen tedbir nafakası625
  • Gerekçeli karar tebliğ edilmeden temyizden feragat edilmesi332
  • Gerekçeli karar, kısa karara uygun olmalıdır174
  • Gerekçeli karar, kısa karara uygun olmalıdır546
  • Görevsizlik kararı sonrası görevli olarak, gösterilen mahkemeye başvurma süresi ve sonucu -Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin son içtihatlarına göre: Eşler arasındaki eşya iadesi davası 01. 01. 2002 tarihinden sonra açıldıysa görevli mahkeme Aile Mahkemesidir892
  • Gösterilen tanık dinlenmeden hüküm kurulması359
  • Güven sarsıcı davranış176
  • Güven sarsıcı davranış, evlilik birliğinden doğan görevlerin yerine getirilmemesi301
  • H
  • Hakaret içeren sözler söylenmesi474
  • Hakaret, kişilik haklarına saldırı, manevi tazminat527
  • Hakimin onayına sunulmayan protokol466
  • Haklı nedenler bulunmadıkça ana bakım ve şefkatine muhtaç durumdaki küçük çocukların velayeti babaya bırakılamaz711
  • Haysiyetsiz hayat sürme ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenlerine dayalı boşanma davası358
  • Hazine, davanın ihbarına rağmen, usulüne uygun olarak davaya katılmamış ise, hükmü temyiz edemez798
  • Hazinenin babalık kararını temyiz edebilme koşulu815
  • Henüz kat mülkiyetine geçilmeyen taşınmaz hakkında Aile konutu şerhi konulmasıyla ilgili istek961
  • Hollanda Mahkemesinin boşanma davasında Hollanda yasasını uygulaması886
  • Hoşgörülen olay215
  • Hoşgörülen olay, boşanmaya dayanarak oluşturmaz337
  • Hoşgörülen olayların boşanma davasına etkisi170
  • Hoşgörüyle karşılanan davranışlar boşanma gerekçesi yapılamaz200
  • Hukuki ehliyet konusunda alınan raporlar arasında çelişki bulunması205
  • Hükmün kesinleşen ve kesinleşmeyen yönleri üzerinde feragatın etkisi446
  • İ
  • İdareyi işlem yapmaya zorlayacak şekilde karar verilemez876
  • İdrak çağında olan çocuğun velayet düzenlemesinde görüşünün alınması775
  • İdrak çağındaki çocukların velayetin düzenlenmesi davasından dinlenmesi gerekir710
  • İflas eden eş yönünden boşanma davasının iflas idaresine de yöneltilmesi254
  • İhbar üzerine babalık davasına müdahil olmayan Hazinenin kararı temyiz yetkisi yoktur871
  • İhtar döneminde açılan nafaka davası167
  • İhtar isteğinden önceki olayların etkisi409
  • İhtar isteğinin samimi olmaması454
  • İhtar kararı gönderilmekle olaylar hoşgörüyle karşılanmış sayılır372
  • İhtar kararı gönderilmekle önceki olaylar affedilmiş sayılır310
  • İhtar kararı gönderilmekle önceki olaylar affedilmiş sayılır333
  • İhtar kararında davet edilen evin anahtarının bulunduğu yerin gösterilmemesi398
  • İhtar kararında davet edilen evin doğru olarak gösterilmemesi311
  • İhtar kararında dönülmesi istenilen ortak konutun adresi gösterilmemiş ise, terk nedenine dayalı boşanma davasının reddi doğrudur365
  • İhtar kararının geçerli olması-Süre358
  • İki ayrı boşanma davası bulunması halinde vekalet ücreti, Boşanma davasında hükmedilen tedbir nafakasının başlangıç tarihi425
  • İki vekille temsil halinde temyiz süresinin başlangıcı286
  • İkinci tanık listesi verilemeyeceği338
  • İkinci tanık listesi168
  • İkinci tanık listesi313
  • İkinci tanık listesi668
  • İkinci tanık listesinde gösterilen tanıklar dinlenemez, yanlışlıkla dinlenmeleri halinde beyanları dikkate alınamaz236
  • İlanen tebligat öncesi yapılması gereken araştırma ve tebligat usulü441
  • İlanen tebligat204
  • İlk dava; geçimsizliğin kanıtlanamaması nedeniyle reddedilip kesinleşmesinden 3 yıl sonra TMK. m. 166/4 uyarınca açılan davanın kabul edilmesi halinde; davalı kadın yararına maddi tazminata hükmedilmesi gerekir512
  • İntihara teşebbüs488
  • İradi olmayan davranışlar nedeniyle kusur yüklenip maddi tazminata hükmedilemez541
  • İradi olmayan davranışlar nedeniyle manevi tazminata hükmedilemez513
  • İstek aşılarak yoksulluk nafakasına karar verilemez634
  • İstek bulunmadan tazminata faiz yürütülmesi501
  • İstek olmadan maddi ve manevi tazminata faize hükmedilemez569
  • İstek olmadan tazminata faiz hükmedilemez486
  • İstek olmadan TMK. M. 174/1e dayalı maddi tazminat hakkında hüküm kurulması doğru değildir476
  • İstek olmadan yoksulluk nafakasına hükmedilemez599
  • İstek olmadan yoksulluk nafakasına hükmolunamaz602
  • İstek olmadan yoksulluk nafakasına hükmolunamaz679
  • İstek sadece TMK. m. 161e dayalı ise; TMK. m 161/1 den boşanmaya hükmedilemez. 452
  • İstek yoksa, maddi ve manevi tazminata faiz hükmedilmez566
  • İstekten fazla manevi tazminata hükmedilemez587
  • İstekten fazla yoksulluk nafakasına hükmedilmesi607
  • İşin kaybedilmesi nedeniyle istenen tazminat546
  • İşinden kendi isteğiyle ayrılan kadına yoksulluk nafakası takdiri613
  • İştirak nafakası hakkında hakimin kendiliğinden karar vermesi664
  • İştirak nafakasında hakimin talep edilen miktarla bağlı olup olmadığı618
  • İştirak nafakasının başlangıcı641
  • İştirak nafakasının başlangıcı642
  • İştirak nafakasının hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınması gerekir632
  • K
  • Kabul edilen çeyiz eşyaları kısa kararda gösterilmelidir513
  • Kabul edilen eşya ve ziynetlerin niteliği ve değerlerinin kısa ve gerekçeli kararda eksiksiz gösterilmesi zorunludur591
  • Kabul edilen eşyalar yönünden kararda bilirkişi raporuna atıf yapılması588
  • Kadın ve çocuk yararına hükmolunan nafaka miktarlarının ayrı ayrı gösterilmesi gerekir601
  • Kadına ait ziynet eşyasının koca tarafından bozdurulup düğün masraflarının ödenmesi573
  • Kadının , önceki eşinden olan ergin çocuklarını aile konutuna getirmesi ve onların, kocaya kötü davranmalarına seyirci kalması234
  • Kadının ayrı yaşamakta haklı olduğunun belirlenmesi halinde lehine tedbir nafakasına hükmedilmelidir646
  • Kadının bağımsız açtığı nafaka davasının kabulü için ayrı yaşamakta haklı olduğunun kanıtlanması gerekir667
  • Kadının boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin verilmesine yönelik isteği -TMK. m. 173/2- harcı yatırılarak açılmış bir dava bulunması halinde incelenebilir445
  • Kadının intihar girişiminde bulunarak kocasına hakaret etmesi373
  • Kadının kocasına ağır hakaretlerinin bulunması, kocanın eşine şiddet uygulaması durumunda tarafların kusuru371
  • Kadının kocasını asılsız olarak sadakatsizlikle suçlaması369
  • Kadının kürtaja zorlanması manevi tazminatı gerektirir503
  • Kadının sık sık evden ayrılması tek başına boşanma nedeni oluşturmaz354
  • Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmasına izin verilmesi305
  • Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmaya izin verilmesi talebiyle açtığı davada görevli mahkeme Aile Mahkemesidir883
  • Kadının, boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin verilmesi davasında taraflar160
  • Kadının, boşandığını kocasının soyadını kullanmaya izin verilmesi davasında Cumhuriyet Savcısının taraf sıfatı bulunmamaktadır471
  • Kadının, çocuğu dövmesi, evin eşyalarını yakması337
  • Kadının, eşine hakaret etmesi352
  • Kadının, kocasının sevmediğini söylemesi, birlik görevlerini yerine getirmemesi318
  • Karar başlığında taraf sıfatlarının yanlış yazılması399
  • Karar düzeltme aşamasında boşanma davasından feragat429
  • Karar düzeltme sırasında taraflardan birine vasi atandığının öğrenilmesi440
  • Karar kesinleşmeden önce davacının ölümü307
  • Karar tarihi itibariyle ergin olan çocuk için kişisel ilişki düzenlemesi yapılamaz697
  • Kararda hakim, katip imzasının bulunmaması458
  • Kararda nafaka miktarlarının ayrı ayrı gösterilmesi gerekir621
  • Kararda yoksulluk nafakası miktarının gösterilmemesi609
  • Kararın kesinleştirilmesi işlemi372
  • Karısını ailesiyle görüştürmeyen ona bağıran kocanın aleyhine manevi tazminat hükmedilmesi gerekir510
  • Karısını, farklı şekilde giyinmeye zorlayan koca aleyhine manevi tazminata hükmedilmesi gerekir476
  • Karısının ailesiyle görüşmesini engelleyen ve onu götürüp baba evine bırakan kocanın davranışı kişilik hakkına saldırı niteliğinde olup manevi tazminatı gerektirir489
  • Karısının başka erkekle cinsel ilişki kurduğunu öğrenen koca, çıkan tartışma sonucu karısını döverek evden kovmuştur. Yerel mahkeme sadakatsiz davranan kadını ağır kusurlu bularak boşamış, kadının yoksulluk nafakası ve tazminat isteklerini reddederek 2001 doğumlu erkek çocuğun velayetini davacı babaya vermiştir. Davalı kadının temyizi üzerine daire oy çokluğuyla onamıştır702
  • Karısının çalışmasına izin vermeyen kocanın kusuru349
  • Karısının eve dönmesini isteyen koca önceki olayları affetmiş sayılır360
  • Karşı boşanma davasının süresinde açılmaması234
  • Karşılık davanın süresi içinde açılmaması552
  • Karşılıklı boşanma davalarında -Asıl dava-Karşı dava- vekalet ücreti424
  • Karşılıklı boşanma davalarının bulunması halinde; her iki boşanma davası hakkında da hüküm kurulması gerekir316
  • Katılma alacağı isteği için nisbi harç yatırılması gerekir906
  • Katılma alacağı, değer artış payı-nisbi harç901
  • Katılma yoluyla temyiz553
  • Katkı bedeli hakkında usulüne uygun, nisbi harcı yatırılarak açılmış bir dava bulunmadığı takdirde bir karar verilemez919
  • Katkı bedeline yönelik alacak929
  • Katkı payı davasında vekalet ücreti958
  • Katkı payı hesabı890
  • Katkı payına yönelik tazminat896
  • Kayınpederin geline cinsel tacizde bulunması212
  • Kayınvalideye hakaret edilmesi264
  • Kayıt dışı kalma sonucunun doğuracak şekilde hüküm kurulamaz827
  • Kayıt düzeltme davası-ön sorun865
  • Kendi isteğiyle işinden ayrılan kadın yararına yoksulluk nafakası hükmedilmesi doğru değildir609
  • Kendisi dövmese dahi , ailesinden birinin , karısını dövmesine seyirci kalan koca kusurludur407
  • Kesin hüküm214
  • Kesin süre kuralının uygulanması245
  • Kesin süreden sonra bildirilen tanıkların beyanları hükme dayanak oluşturması171
  • Kesinleşen konuda hüküm kurulması635
  • Kesinleşen konuda yeniden hüküm kurulamaz240
  • Kesinleşen konuda yeniden karar verilmesi773
  • Kısa karar ile gerekçeli karar arasındaki çelişki662
  • Kısa kararda manevi tazminat isteği reddedildiği halde gerekçeli kararda bu yönde hüküm kurulmaması207
  • Kısa kararda yoksulluk nafakası verildiği halde gerekçeli kararda bu hususun yer almaması645
  • Kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki bulunması bozma nedenidir550
  • Kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki bulunması272
  • Kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki olması225
  • Kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki oluşması376
  • Kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki yaratılması347
  • Kısa kararla gerekçeli karar arasında hükmün bazı bölümleri yönünden çelişki bulunması ve kararın kısmen temyiz edilmesi430
  • Kısıtlanarak annesinin velayeti altında bırakılan ergin çocuğun malları hakkında açılan davada görevli mahkeme716
  • Kısıtlı -Vesayet altında- bulunan davacının boşanma davası açması455
  • Kişilik hakkının ihlali577
  • Kişilik haklarına saldırı oluşturan bir olayın varlığı kanıtlanmadıkça manevi tazminata hükmedilemez572
  • Kişisel eşya iadesine ilişkin karşı dava, süresinde açılmamış olsa bile, bu yönde bir itiraz ileri sürülmediyse incelenir943
  • Kişisel ilişki düzenlemesi, velayet hakkı sahibinin, velayet görevini yerine getirmesini engelleyecek şekilde olmamalıdır743
  • Kişisel ilişki düzenlenirken çocuğun yaşı, durumu dikkate alınmalıdır698
  • Kişisel ilişki düzenlenirken idrak çağındaki küçüğün görüşüne önem verilmesi782
  • Kişisel ilişki düzenlenirken, görüşlerini ifade edebilecek olgunluktaki çocuğun ve Aile Mahkemesi uzmanlarının değerlendirmeleri de dikkate alınmalıdır722
  • Kişisel ilişki süresinin yetersiz düzenlenmesi710
  • Kişisel ilişkinin, amacına uygun, koşulsuz, uygun süreli düzenlenmesi gerekir739
  • Kişisel malların iadesine dair davada görevli mahkeme954
  • Kişisel malların iadesine yönelik davada görevli mahkeme939
  • Koca, karısına ihtar kararı göndermekle önceki olayları affetmiş sayılır666
  • Kocanın açtığı boşanma davası mahkemece reddedilmiş, karar taraflarca temyiz edilmiştir. Davalı kadın, kendisinin nafaka davası hakkında hüküm kurulmamış olmasını temyize getirmiştir. Daire kararının boşanma davasının kabulü gerektiği yönünde aşağıda belirtilen gerekçeyle kararı bozmuş, kadının ise usulüne uygun harcı yatırılarak açılmış bir davasının bulunmadığı gerekçesiyle temyiz istemini reddetmiştir. Karşı oy görüşünde ise; hakim havalesi nedeniyle karşı davanın bulunduğu, kadına harç yatırması için süre verilmesi gerektiği belirtilmektedir417
  • Kocanın açtığı terk nedenine dayalı davadan sonra kadının TMK. m . 166/1e dayalı dava açması391
  • Kocanın alkol alıp güven sarsıcı davranışlarda bulunması344
  • Kocanın aşırı derecede alkol alması, güven sarsıcı davranışta bulunması381
  • Kocanın birlik görevini yerine getirmediği, kadının güven sarsıcı davranışlarda bulunması262
  • Kocanın birlik görevini yerine getirmeyip karısına baskı uygulanması353
  • Kocanın birlik görevlerini yerine getirmemesi311
  • Kocanın birlik görevlerini yerine getirmemesi357
  • Kocanın birlik görevlerini yerine getirmemesi400
  • Kocanın cinsel birleşmeyi gerçekleştirememesi ve tedaviden kaçınması, ziynet eşyaları hakkında kısa kararda bilirkişi raporuna atıf yapılması551
  • Kocanın çalışmayıp birlik görevlerini yerine getirmemesi335
  • Kocanın düğün yapmaya yanaşmaması281
  • Kocanın eşini dövmesi, müşterek konut temin etmemesi158
  • Kocanın eşini dövüp hakaret etmesi346
  • Kocanın evlilik birliği görevlerini yerine getirmemesi258
  • Kocanın hakareti299
  • Kocanın karısını dövüp tehdit etmesi308
  • Kocanın sadakatsizliği, kadının da çocuklarla birlikte kocasını dövmesi235
  • Kocanın uzun süre çalışmayıp birlik görevlerini yerine getirmemesi355
  • Kocanın, birlik görevlerini yerine getirmeyip, karısının hastalığıyla ilgilenmemesi312
  • Kocanın, eşini dövmesi369
  • Kocanın, eşini dövmesinden onbir ay sonra ihtar isteğinde bulunması260
  • Kocanın, eşini eve davet ettiği tarihten önceki olaylara dayanılarak boşanmaya karar verilemez287
  • Kocanın, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi370
  • Kocanın, kapı kilidini değiştirip, karısını eve almaması406
  • Kocanın, kapı kilidini değiştirip, karısını eve almaması416
  • Kocanın, karısının hastalığıyla ilgilenmemesi300
  • Kocası tarafından dövülen kadın yararın maddi manevi tazminat verilmesi562
  • Kocası tarafından dövülen kadın-eve dön ihtarı364
  • Kocasının eşini eve davet etmesi374
  • Koruma kararının iptali davasında taraf teşkili701
  • Korunmaya muhtaç çocuk tanımı, Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun uygulanması758
  • Kusur karşılaştırması maddi tazminat dayanağı250
  • Küçüğe karşı gerekli özeni göstermeyen velinin velayet hakkı kaldırılmalıdır724
  • Küçüğün davada temsili, evlilik dışı doğan çocuğun nüfusa tescili865
  • Küçüğün evlat edinilmesi842
  • Küçüğün evlat edinilmesi867
  • Küçüğün evlat edinilmesi871
  • Küçüğün yaşı dikkate alınarak kişisel ilişki süresi belirlenmelidir731
  • Küçük çocuğun evlat edinilmesi davasında mahkemece yapılacak araştırma834
  • Küçük çocuk için takdir edilen tedbir nafakası ergin olduğu tarihe dek geçerlidir676
  • Küçük çocukla kişisel ilişkinin uygun sürelerle düzenlenmesi725
  • Küçük düşürücü suç işleme, nisbi boşanma nedenidir190
  • Küçükle kişisel ilişki düzenlemesinin değişen duruma göre yeniden düzenlenmesi759
  • Küçükle kişisel ilişki düzenlenmesi751
  • Küçükle kişisel ilişki kurulması754
  • Küçükle kişisel ilişki kurulmasına yönelik düzenlemenin infazda tereddüt yaratmayacak şekilde düzenlenmesi gerekir768
  • Küçükle kişisel ilişkinin, infazda duraksamaya yol açmayacak şekilde kurulması gerekir766
  • Küçükle uygun süreli kişisel ilişki düzenlenmesi742
  • Küçükle uygun süreli kişisel ilişki kurulması739
  • Küçükler hakkında mahkemece koruma kararı verilmesi774
  • Küçüklerin Korunması hakkında Lahey sözleşmesinin uygulanması757
  • Küçüklerin korunmasına yönelik sözleşme, velayet düzenlenmesi720
  • M
  • Maddi , manevi tazminat-kusur ilişkisi484
  • Maddi tazminat isteğinin açıklattırılması553
  • Maddi tazminat isteğinin açıklattırılması590
  • Maddi tazminat isteğinin niteliği574
  • Maddi tazminata faiz hükmedilmesi500
  • Maddi tazminatın ayın olarak istenmesi519
  • Maddi tazminatın kapsamı479
  • Maddi ve manevi tazminatların ödenme biçimi535
  • Maddi, manevi tazminat kusur değerlendirmesi481
  • Maddi, manevi tazminatlar için faizin başlangıç tarihi545
  • Maddi-manevi tazminatta faiz494
  • Mahkeme kararı niteliğinde bulunmayan yabanı ülkeye ait belgelerin tanıma-tenfiz istekleri kabul edilemez790
  • Mahkemenin dosyayı devir kararı temyiz edilemez469
  • Mal ayrılığı rejimine geçiş924
  • Mal rejimi davasında görevli mahkeme931
  • Mal rejimi sona ermeden değer artış payı istenemez933
  • Mal rejimi sözleşmesi yapma yetkisi926
  • Mal Rejimi sözleşmesinin iptali davasında görevli mahkeme960
  • Mal rejimi sözleşmesinin iptaliyle, mal rejiminin tasfiyesi davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir940
  • Mal rejimi, eşler arasında borçların muaccel olmasını önlemez922
  • Mal rejimi-Görev928
  • Mal rejimine dayalı davalarda görevli mahkeme Aile Mahkemesidir938
  • Mal rejimine yönelik davada görevli mahkeme Aile Mahkemesidir900
  • Mal rejimine yönelik davada görevli mahkeme921
  • Mal rejimine yönelik davalarda görevli mahkeme926
  • Mal rejimine yönelik harcı yatırılarak açılmış dava bulunmaması903
  • Mal rejiminin tasfiyesine yönelik istek nisbi harca tabidir960
  • Manen terk edilen çocuk, velayetin değiştirilmesi755
  • Manen terk edilmiş çocuk761
  • Manen terk edilmiş küçükler hakkında alınacak koruma önlemleri771
  • Manevi tazminat faizinin başlangıç zamanı528
  • Manevi tazminat için kişilik haklarına saldırı bulunmalıdır480
  • Manevi tazminat-faiz478
  • Manevi tazminat-kişilik haklarına saldırı536
  • Manevi tazminat-kişilik haklarına saldırı558
  • Manevi tazminat-kişilik haklarına saldırı559
  • Manevi tazminat-kusur ilişkisi548
  • Manevi tazminat-kusur549
  • Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında istenen tazminat487
  • Miktar belirtilmeden yoksulluk nafakası istenmesi halinde yapılacak iş616
  • Mutat meskeninden, koruma hakkı ihlal edilerek kaçırılan çocuğun korunması778
  • N
  • Nafaka artırım davalarında temyiz sınırı555
  • Nafaka davalarında kesinlik sınırı658
  • Nafaka davasında reddedilen bölüm için vekalet ücretine hükmedilmez636
  • Nafaka davasında vekalet ücreti639
  • Nafaka davasını açabilecek olanlar688
  • Nafaka davasının kabulü için, ayrı yaşamakta haklılığın kanıtlanması gerekir648
  • Nafaka isteği olmayan ve düzenli geliri bulunun davalı kadın yararına nafakaya hükmedilmesi doğru değildir612
  • Nafaka isteğinden feragat633
  • Nafaka kararı olmadığı halde çocuk yararına yapılan ödemelerin geri istenemeyeceği652
  • Nafaka kararının, terk nedenine dayılı davaya etkisi660
  • Nafaka kararı-Temyizde miktar açısından kesinlik604
  • Nafaka kararlarında kesinlik -temyiz edilebilirlik- sınırı689
  • Nafaka miktarının ileriki yıllar için belirlenmesi504
  • Nafaka ve tazminat haklarından feragat227
  • Nafaka ve tazminat isteğinin olmadığının bildirilmesi558
  • Nafaka ve tazminata faiz isteği595
  • Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz605
  • Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz642
  • Nafakada faiz639
  • Nafakada kesinlik sınırı684
  • Nafakaların infazda güçlük yaratmayacak şekilde belirlenmesi678
  • Nafakanın gerekçeli kararda gösterilmemesi611
  • Nafakanın gerekçeli kararda gösterilmemesi615
  • Nafakanın ileriki yıllar için miktarının belirlenmesi631
  • Nafakanın ileriki yıllarda ne miktarda ödeneceğinin belirlenmesi687
  • Nafakanın yabancı parayla hükmedilmesi634
  • Nafakaya faiz yürütülmesi627
  • Nikahtan önceki olaylara, genel ve soyut nitelikte tanık beyanlarına dayalı boşanma kararı verilemez308
  • Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesinden kaynaklanan davalara nüfus temsilcisi ve Cumhuriyet Savcısının katılması zorunludur880
  • Nüfus kaydı düzeltilmesi davasında husumet832
  • Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları adli tatilde de görülebilen davalardandır853
  • Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında Cumhuriyet Savcısı ve nüfus memurunun duruşmalarda hazır bulunması zorunludur830
  • Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında husumet851
  • Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında kural olarak Hazine taraf değildir798
  • Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında taraf teşkili831
  • Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında taraf teşkili854
  • Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında taraf teşkili866
  • Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında taraf teşkili877
  • Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında taraf teşkili884
  • Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında taraflar830
  • Nüfus kaydının düzeltim davası her türlü delille kanıtlanabilir878
  • Nüfus kaydının düzeltimi davasında husumet861
  • Nüfus kaydının içeriğinin doğru olmadığının isbatı herhangi bir şekle bağlı değildir881
  • Nüfus kaydının iptali, düzeltilmesine dayanan davalar; soybağının reddi babalık davalarından farklı olarak bir süreye bağlı olmaksızın her zaman açılabilir881
  • Nüfus kayıt düzeltim davasında görevli mahkeme885
  • Nüfusta kayıt düzeltilmesi davasında taraf teşkili884
  • Nüfustaki Ölüm Kaydının düzeltilmesi davası eksik araştırmayla karar verilmesi879
  • O Ö
  • Olağanüstü mal rejimine -TMK. m. 206- geçiş932
  • Olağanüstü mal rejimine geçip -TMK. m. 206- davası950
  • Ortak konut ve ev eşyasından yararlanma isteği -TMK. m. 197-945
  • Oturulan konutun tedbiren işlerden birinin kullanımına tahsisi957
  • Önceki boşanma davasının ihtar kararına etkisi356
  • Önceki evliliğin, mutlak butlan kararından önce sona ermesi472
  • Önceki Kanundaki Evlatlığın Ref-i Yeni Medeni Kanunda bulunmamaktadır861
  • Önceki olaylar, boşanma sebebi yapılamaz319
  • Önceki olaylara dayanılarak boşanma kararı verilemez243
  • Önceki olayların hoşgörüyle karşılanması191
  • P R
  • Psikolojik bozukluk nedeniyle vesayet altında bulunulan dönemdeki eylemler iradi olmadığından Kusur olarak değerlendirilemez448
  • Reddedilip kesinleşen boşanma kararında sonra dört ay geçmeden ihbar isteğinde bulunulamaz330
  • Ruhsal rahatsızlığı olduğu anlaşılan eş363
  • S Ş
  • Sadakatsiz davranış213
  • Sadakatsiz davranış, maddi, manevi tazminat182
  • Sadakatsizlik241
  • Sahih olmayan nesepli çocuk821
  • Salt boşanmak olmak kişilik haklarına saldırı olarak kabul edilemez570
  • Sonradan evlenme yoluyla kurulan soybağına itiraz davasında taraf teşkili877
  • Sonradan evlenme yoluyla kurulan soybağına itiraz864
  • Sonradan evlenme yoluyla soybağının düzeltilmesi839
  • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun anne adına çocuklar yararına nafaka isteme hakkı yoktur704
  • Soybağı belli olan çocuk için kayyımın nafaka davası açması860
  • Soybağı reddededilmeden babalık davası açılamaz809
  • Soybağı reddedilmeden babalık davası açılamaz863
  • Soybağı reddedilmeden babalık davası dinlenemez807
  • Soybağı reddedilmeden kayıt düzeltme davasının açılması814
  • Soybağına ilişkin davalarda yetkili mahkeme832
  • Soybağının reddi davasında dava açma süresi809
  • Soybağının reddi davasında hakdüşürücü süre814
  • Soybağının reddi davasında süre Gecikmenin haklı bir sebebe dayanması818
  • Soybağının reddi davasında, dava açma süresi843
  • Soybağının reddi davasında, süre811
  • Soybağının reddi-babalık davasında taraf teşkili887
  • Soybağının reddine dair yabancı mahkeme kararının tanınması davasında da küçüğe kayyım tayini, husumetin kayyıma yöneltilmesi gerekir795
  • Soybağının reddine yönelik davalar; taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri Aile Mahkemesinde açılır. Tercih hakkı davacıya aittir805
  • SSKdan emekli olan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmolunamaz650
  • SSKdan emekli olan kadına yoksulluk nafakası verilemez673
  • Sulha teşvik, uzman görüşünün alınması255
  • Süresi içinde ileri görülmeyen yetki itirazı433
  • Süresinde açılmayan karşı dava223
  • Süresinde yapılmayan yetki itirazı290
  • Süresinden sonra bildirilen tanık beyanı hükme dayanak yapılamaz285
  • Şahsi ilişki kurulmasına yer olmadığı şeklindeki karar723
  • T
  • Tam kusurlu eşin açacağı boşanma davası178
  • Tam kusurlu eşin açtığı boşanma davası -166/1- reddedilmelidir177
  • Tam kusurlu eşin açtığı boşanma davası295
  • Tam kusurlu eşin açtığı boşanma davası296
  • Tam kusurlu eşin açtığı boşanma davası672
  • Tam kusurlu eşin açtığı boşanma davası681
  • Tam kusurlu eşin açtığı dava497
  • Tanığa çıkartılan tebligatın Adreste tanınmadığından iade edilmesi halinde yapılacak işlem450
  • Tanık beyanında geçen olaylardan sonra tarafların bir süre birlikte yaşamayı sürdürmeleri387
  • Tanık beyanlarında geçen olaylardan sonra evlilik birliğinin devam etmesi302
  • Tanık beyanlarında geçen olaylardan sonra evlilik birliğinin devam etmesi394
  • Tanık beyanlarında geçen olayların zamanı259
  • Tanık beyanlarının çelişkili olması447
  • Tanık beyanlarının değerlendirilmesi164
  • Tanık beyanlarının inandırıcı olmaması329
  • Tanık dinlenmesi için verilen kesin süre360
  • Tanık dinlenmesi için verilen süre273
  • Tanık dinlenmesi için verilen süre348
  • Tanık dinlenmesi için verilen sürenin usule uygun bulunmaması279
  • Tanık dinlenmesi için verilen sürenin usüle uygun olmaması289
  • Tanık gösterilmesi için verilen kesin süre366
  • Tanık ifadelerinde geçen olayların yeri ve zamanının belirlenmesi için yeniden dinlenilmeleri298
  • Tanık listesi sunulması için verilen kısa süre706
  • Tanık listesinde ismi bulunmayan tanık beyanı dikkate alınamaz198
  • Tanık sayısını sınırlayarak verilen sürenin hukuki sonucu404
  • Tanık sözlerinin yeterli olmaması264
  • Tanık sözünde geçen olayların yeri ve zamanını belli olmaması248
  • Tanık sözünün kabule elverişli olmaması314
  • Tanıklar hakkında verilen kesin süre218
  • Tanıklar için gerekli masraflar, süresinde yatırılmamış olsa bile duruşma takibine sebebiyet verilmeden tanıklar duruşmada hazır bulundurulmuş ise dinlenmesi gerekir492
  • Tanıkların yeniden dinlenmesi951
  • Tanımanın iptali davası858
  • Tanımaya itiraz davası, taraflardan birinin dava veya doğum anındaki yerleşim yeri Aile Mahkemesinde bakılır805
  • Tanınan çocuğun soyadı ve nüfusa kaydı816
  • Tanınması istenen yabancı mahkemece verilen boşanma davası sırasında savunma hakkının ihlal edilmesi791
  • Tapuda Aile Konutu Şerhi bulunmayan konutun malik olan eş tarafından, diğer eşin rızası olmadan satılması halinde açılan tapu iptal tescil davası907
  • Taraf ehliyeti, taraflardan birinin ruhsal rahatsızlığının ileri sürülmesi162
  • Taraflardan aktarılan olaylara dayanılarak boşanmaya karar verilemez578
  • Tarafların anlaştıkları konularda hakimin müdahalesi291
  • Tarafların barışma ihtimalini gösterir delil olmadan ayrılığa karar verilemez289
  • Tarafların barışmalarından önceki olaylar211
  • Tarafların barışmalarından önceki olaylara dayanılarak manevi tazminata hükmedilemez575
  • Tarafların bir beyanları olmasa dahi, boşanma kararıyla birlikte velayeti kendisine verilmeyen eş ile ortak çocuklar arasında kural olarak kişisel ilişkinin düzenlenmesi zorunludur730
  • Tarafların Türk vatandaşı olmamaları halinde uygulanacak hukuk451
  • Taşınmaz mal sahibi eşin yoksulluk nafakası isteği661
  • Taşınmaz maldaki katkıya dayalı tazminat isteği530
  • Taşınmaz malın alımına yapılan katkıya dayalı alacak934
  • Taşınmazın -Aile Konutu- olup olmadığının tespitine yönelik davada Aile Mahkemesi görevlidir944
  • Tavzih isteği halinde yapılacak işlem259
  • Tazminat miktarları516
  • Tazminat ve yoksulluk nafakası- Kusur oranı542
  • Tazminat-faiz, vekalet ücreti596
  • Tazminatın ayın olarak istenmesi568
  • Tebligat Kanunu m. 20, 21e göre yapılan tebligat284
  • Tedbir nafakası için faizin başlangıç tarihi409
  • Tedbir nafakası için faizin başlangıç tarihi613
  • Tedbir nafakası-ayrı yaşamakta haklılık661
  • Tedbir nafakasına boşanma dava tarihinden faize hükmedilemez629
  • Tedbir nafakasının süresi623
  • Tedbir niteliğindeki velayet düzenlemesi699
  • Tedbir, yoksulluk nafakası, manevi tazminat boşanmanın eki niteliğinde olup boşanma hükmü kesinleşinceye dek istenebilir253
  • Tedbir-iştirak nafakası ayrımı677
  • Tedbir-İştirak nafakası669
  • Tefhim edilen kararda hüküm sonucu açıkça yer almalıdır350
  • Tefhim edilen kısa karada sadece Davanın kabulüne yazılması379
  • Tek başına davalının ikrarı, boşanmaya esas oluşturmaz312
  • Temyiz dışında kalarak kesinleşen konuda yeniden hüküm kurulamaz328
  • Temyiz eden vekilin vekaletname sunmaması160
  • Temyiz edilmeyerek kesinleşen ve bir taraf lehine usuli kazanılmış hak oluşturan nafaka miktarı621
  • Temyiz süresinin geçmesi767
  • Temyizden feragat421
  • Tepki niteliğindeki davranış boşanma sebebi kabul edilemez310
  • Tepki niteliğindeki tek olay boşanma nedeni olmaz399
  • Tepki niteliğindeki tek olaya dayanılarak boşanmaya karar verilmesi doğru değildir418
  • Terk hukuki nedenine dayalı boşanma davasına -TMK. m. 164-, daha önce açılan nafaka davasının etkisi392
  • Terk hukuki nedenine dayalı davada -TMK. M. 164- davalının davalının eve dönmeyeceğini bildirmesi403
  • Terk hukuki nedenine dayalı davada -TMK. M. 164- davalının davalının eve dönmeyeceğini bildirmesi414
  • Terk hukuki nedenine dayalı davada nafaka ve tazminat-422
  • Terk nedenine dayalı bir dava bulunmuyorsa, kadının evi terk etmesi TMK. m. 166/1, 2 maddesine dayalı davanın kabulü için yeterli değildir376
  • Terk nedenine dayalı boşanma davasında ihtar kararının sonuç doğurabilmesi için gereken koşullar419
  • Terk nedenine dayalı boşanma davasında ihtar kararıyla gönderilen eve dönüş parasının yetersiz olması389
  • Terk nedenine dayalı boşanmada maddi ve manevi tazminat isteği489
  • Terk nedenine dayalı dava davet edilen konutun bağımsız olmaması387
  • Terk nedenine dayalı dava, konutun birlikte seçilmemiş olması158
  • Terk nedenine dayalı davada davalının ayrı yaşamakta -Davete uymamakta- haklı olması274
  • Terk nedenine dayalı davada ihbar kararıyla davalıya gönderilen para Konutta ödemeli olarak ve yeterli miktarda bulunmalıdır428
  • Terk nedenine dayalı davada ihtar kararıyla gönderilen yol giderinin miktarı ve gönderiliş şekli443
  • Terk nedenine dayalı davada, davalının davete uymamakta haklılığının araştırılması278
  • Terk nedenine dayalı davadan önceki boşanma davası ve nafaka davasının etkisi434
  • Terk nedenine dayalı davadan önceki olayların TMK 166/1-2ye dayalı davaya etkisi377
  • Terk nedenine dayalı davanın kabulü için; ihtar isteğinin, samimi bir arzunun ürünü olması gerekir410
  • Terk nedenine dayalı davanın süresinde açılmaması263
  • Terk sebebine, dayalı davada davalının davayı kabulünün etkisi237
  • Tıbbi araştırma yapılması818
  • TMK. 166/son koşullarının oluşması-evlilik birliğinin yeniden kurulmamış olması222
  • TMK. m. 161 ve 166/1e dayalı davanın birlikte açılması429
  • TMK. m. 166, 163 e dayalı davada zina nedeniyle boşanmaya karar verilemez342
  • TMK. m. 166/1e dayalı davada davalının da boşanmayı kabul etmesi, diğer hususlarda bir anlaşma bulunmazsa -velayet tazminat, nafaka. . . - boşanmaya hükmedilmesi için yeterli olmaz404
  • TMK. M. 166/1e dayalı davada davalının da boşanmayı kabul etmesi, diğer hususlarda bir anlaşma bulunmazsa -velayet tazminat, nafaka. . . - boşanmaya hükmedilmesi için yeterli olmaz414
  • TMK. m. 166/3e -Anlaşmalı boşanma- dayalı davada evlilik süresi396
  • TMK. m. 166/3e dayalı davada çocukla kişisel ilişki düzenlenmesi238
  • TMK. m. 166/sona dayalı davada nafaka davasının etkisi405
  • TMK. m. 166/sona dayalı davada nafaka davasının etkisi415
  • TMK. m. 166/sona dayalı davada m. 174e göre tazminat takdir edilirken sadece o davadaki değil, önceki reddedilip kesinleşen davadaki kusur durumunun da dikkate alınması gerekir444
  • TMK. m. 166/sona dayalı davada tanık ifadelerinin dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi294
  • TMK. m. 166/sona dayalı davada; önceki boşanma davasından sonra hükmedilen nafaka kararı da tanık beyanlarının inandırıcı olup olmadıkları yönünde değerlendirilmelidir433
  • TMK. m. 166/sona dayalı dava-eşlerin bir araya gelmesi352
  • TMK. m. 166/sona dayalı davalarda tarafların ikrarının sonucu257
  • TMK. m. 166/sona göre açılan dava456
  • TMK. M. 174 uyarınca hükmolunan maddi ve manevi tazminat için faiz ve vekalet ücreti491
  • TMK. m. 174/1, 2 ye dayanan maddi ve manevi tazminat da faize; istek bulunması halinde, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren hükmedilebilir492
  • TMK. m. 227 uyarınca -Değer artış payı- açılan davaya bakma görevi Aile Mahkemesine aittir941
  • TMK. m. 240 uyarınca sağ eşin aile konutu için açtığı dava936
  • TMK. m. 355e göre velayetin değişen koşullar nedeniyle yeniden düzenlenmesi711
  • Türk mahkemesinde boşanma davası devam ederken; Yabancı mahkemede verilen boşanmaya dair kararın tenfiz edilmesi halinde tazminat ve nafaka isteği787
  • U Ü
  • Usule yönelik işlemler ıslah edilebilir maddi olaylar ıslah kapsamı dışındadır426
  • Usulsüz tebligat -T. K. m. 35-420
  • Usulsüz tebligat386
  • Usulsüz tebligat402
  • Usulsüz tebligat412
  • Usulsüz tebligat436
  • Usulsüz tebligat698
  • Uyulan bozma ilamı uyarınca taraflar yararına doğan usulü kazanılmış hak228
  • Uzman yardıma alınması473
  • Uzman yardımı776
  • Uzun süre yurt dışında kalan kişinin yerleşim yeri283
  • Uzun yıllar ayrı yaşama tek başına TMK. M. 166/1den boşanmaya karar vermek için yeterli değildir405
  • Uzun yıllar ayrı yaşama tek başına TMK. M. 166/1den boşanmaya karar vermek için yeterli değildir416
  • Üç yıl için ortak hayatın yeniden kurulamaması -TMK. Md. 166/son-236
  • V
  • Vasinin boşanma davası açması272
  • Vasinin temyizden ferag etmesi455
  • Vekillikten istifa eden avukatın aynı vekalete dayanamayacağı280
  • Velayet altında bulunmayan küçüğe vasi atanmadan davanın eksik hasımla görülmesi doğru değildir700
  • Velayet altında olduğu halde manen terkedilmiş durumda olan çocuk760
  • Velayet davasında uzman yardımı alınmadan eksik araştırma ile karar verilmesi -Uzman yardımı alınmaması mutlak bir bozma nedeni olmayıp dosyadaki delil durumu ve oluşa göre bozma sebebi olabilmektedir. -702
  • Velayet düzenlemesi yapılırken, ayırtım gücüne sahip küçüğün görüşünün de dikkate alınması gerekir767
  • Velayet düzenlemesinde çocuğun görüşü724
  • Velayet düzenlemesinde Çocuk Hakları Sözleşmesinin uygulanması731
  • Velayet düzenlemesinde Çocuk Hakları Sözleşmesinin uygulanması740
  • Velayet düzenlemesinde Çocuk Hakları Sözleşmesinin uygulanması750
  • Velayet düzenlemesinde küçüğün gelişimi dikkate alınmalıdır733
  • Velayet düzenlemesinde küçüğün görüşünün alınması729
  • Velayet düzenlenirken çocuğun yararının gözetilmesi gerekir730
  • Velayet düzenlenirken idrak çağındaki çocukların dinlenilmesi gerekir723
  • Velayet düzenlenirken idrak çağındaki çocukların dinlenmesi gerekir753
  • Velayet düzenlenirken kendilerini ifade edecek yaştaki çocukların görüşleri de dikkate alınmalıdır714
  • Velayet düzenlenmesinde çocuk hakları sözleşmesinin uygulanması726
  • Velayet düzenlenmesinde küçüğün isteği tek başına hükme dayanak yapılamaz781
  • Velayet görevini kullanmayı engelleyecek şekilde kişisel ilişki düzenlenmesi doğru değildir749
  • Velayet görevinin yerine getirilememesi764
  • Velayet hakkı sahibi eşin çocukla ilgilenmemesi halinde velayetin değiştirilmesi772
  • Velayet hakkı sahibi eşin, çocuğun diğer eşle kişisel ilişkisini engellemesi736
  • Velayete yönelik davada uzman görüşü alınması, idrak çağındaki çocuğun dinlenmesi705
  • Velayeti kendisine bırakılmayan çocuk için boşanan eşin iştirak nafakası yükümlülüğü612
  • Velayeti kendisine bırakılmayan çocuk için boşanan eşin iştirak nafakası yükümlülüğü617
  • Velayetin ana ve baba tarafından birlikte kullanılması695
  • Velayetin değiştirilmesi davalarında küçüklerin mahkemece dinlenilmesi718
  • Velayetin değiştirilmesi695
  • Velayetin değiştirilmesi735
  • Velayetin değiştirilmesi-çocuğun yararının gözetilmesi769
  • Velayetin iadesi753
  • Velayetin kaldırılması ve velayetin yeniden düzenlenmesi779
  • Velayetin kaldırılması, velayetin değiştirilmesi737
  • Vesayet altına alınan eşin açtığı boşanma davası434
  • Vesayet altındaki kişinin dava açması215
  • Vesayet altındaki kişinin evlat edinilmesi821
  • Vesayet makamının soybağı hakkında karar verme yetkisi bulunmamaktadır825
  • Y
  • Yabancı mahkemenin boşanma davasında Türk yasasını uygulamaması; tek başına o kararın tanıma-tenfizine karar verilmesini engellemez187
  • Yabancı mahkemenin boşanma ilamının tanıma-tenfiz davasında tarafların Türk Vatandaşı olmamaları787
  • Yabancı mahkemenin boşanmaya dair kararının tanıma-tenfiz davasında; Yabancı mahkemeden uygulanan maddi ve hukuki tespitler, özellikle usuli işlemler denetim dışı tutulmalıdır792
  • Yabancı mahkemenin boşanmaya dair kararının Türkiyede tanıma-tenfiz davası zamanaşımına tabi değildir792
  • Yabancı mahkemenin boşanmaya dair kararlarının tanıma-tenfiz davasında yetki itirazı789
  • Yabancı mahkemenin vesayete ilişkin kararının Türk Mahkemesinde tanıma-tenfizine karar verilemez789
  • Yabancı uyruklu kişinin evlat edinmesi839
  • Yabancı ülke noterince onaylanan vekaletname320
  • Yabancı ülkede bulunan tanıkların dinlenmesi326
  • Yakın akraba olan tanıkların beyanı193
  • Yanlış olarak nüfusa yazılan evli kaydının iptaline yönelik dava882
  • Yardım nafakası isteği675
  • Yardım Nafakası656
  • Yargılamanın devamı sırasında eşlerin barışmaları halinde TMK. m. 166/1-2ye dayalı boşanmaya karar verilemez. Hükmün boşanma yönü temyize gelmese bile tazminatlar bakımından kararın bozulması gerekir446
  • Yargıtay bozma kapsam dışında kalarak kesinleşen yönler hakkında yeniden hüküm kurulması usule aykırıdır423
  • Yargıtayın görevsizlikle ilgili kararlarına karşı karar düzeltme yolu kapalıdır937
  • Yerel mahkeme anlaşmalı boşanmaya -TMK. m. 166/3- hükmetmiş, davalının Boşanmaktan vazgeçtim şeklindeki temyizi sonucu karar oyçokluğuyla onanmıştır193
  • Yerel Mahkeme; davacı kocanın davasını kabul ederek boşanmaya, davacı yararına manevi tazminata karar verilmiş ancak, kocanın TMK. M. 174/1e dayalı maddi tazminat isteğini, maddi kaybın bulunmaması nedeniyle reddetmiştir. Daire oy çokluğuyla; davacı koca yararına maddi tazminat da verilmesi gerekçesiyle bozmuştur. 490
  • Yerel mahkeme; kadının, kocasını bir başka erkekle aldatmasına karşılık; kocanın da, karısına hakaret edip dövmesi neniyle tarafları eşit kusurlu bularak boşanma sonucu kadının maddi ve manevi tazminat taleplerini reddetmiş bu karar daire tarafından oy çokluğuyla onanmıştır. Karşı oy görüşüne göre ise; karısına hakaret edip, fiziksel şiddet uygulayan koca daha ağır kusurlu kabul edilmeli ve karısına tazminat ödemelidir507
  • Yeterli araştırma yapılmadan usulsüz olarak davalıya ilanen tebligat yapılıp yargılamanın yokluğunda sonuçlandırılması doğru değildir179
  • Yetersiz ve inandırıcı olmayan tanık ifadelerine dayanılarak boşanmaya karar verilemez368
  • Yetiştirme yurdunda kalan çocuk738
  • Yetki itirazı hakkında tarafların delilleri toplanmadan karar verilmesi doğru değildir401
  • Yetki itirazı hakkında tarafların delilleri toplanmadan karar verilmesi doğru değildir412
  • Yetki itirazı315
  • Yetki itirazı537
  • Yetkili Mahkeme157
  • Yetkili Mahkeme322
  • Yetkisizlik Kararı-Davanın açılmamış sayılması191
  • Yetkisizlik kararında vekalet ücreti595
  • Yetkisizlik kararının kesinleşmesinden sonra yapılacak işlem395
  • Yetkisizlik kararları hakkındaki Yargıtay kararları aleyhine karar düzeltme yoluna gidilemez277
  • Yok hükmünde evlilik464
  • Yok hükmündeki evlilik462
  • Yoksulluk nafakası hakkında kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki bulunması654
  • Yoksulluk nafakası isteği nafaka miktarı599
  • Yoksulluk nafakası ve tazminatların istenme zamanı. 322
  • Yoksulluk nafakası, araştırma624
  • Yoksulluk nafakası, istek olmadan hükmolunamaz628
  • Yoksulluk nafakası-Ekonomik durum araştırılması618
  • Yoksulluk nafakası-ekonomik durum araştırması655
  • Yoksulluk nafakası-Eksik araştırmayla hüküm kurulması608
  • Yoksulluk nafakası-kusur657
  • Yoksulluk nafakasına hükmedilmesi için miktar da belirtilmek suretiyle açık istek bulunması gerekir667
  • Yoksulluk nafakasına toptan hükmedilmesi606
  • Yoksulluk nafakasının başlangıcı686
  • Yoksulluk nafakasının ileriki yıllar için artırılma oranı643
  • Yoksulluk nafakasının kaldırılması689
  • Yoksulluk nafakasının kendiliğinden kalkması647
  • Yoksulluk nafakasının kendiliğinden kalkması684
  • Yoksulluk nafakasının toptan ödenmesi636
  • Yurt dışında bulunan tanığın dinlenmesi282
  • Z
  • Zina ve evlilik birliğinin sarsılması nedenlerine dayalı boşanma davası505
  • Ziynet bedeline yönelik dava, boşanma gerçekleşmese dahi istenebilir. 323
  • Ziynet eşyası hakkında karar verilebilmesi için nisbi harcı yatırılarak açılmış bir davanın bulunması gerekir577
  • Ziynet eşyası, nafaka davasında vekalet ücreti543
  • Ziynet eşyasına yönelik davada miktar itibariyle kesinlik sınırı951
  • Ziynet eşyasına yönelik dava-hayatın doğal akışına aykırı durum938
  • Ziynet eşyasına yönelik dava-yemin delili549
  • Ziynet eşyasına yönelik istek-iddianın genişletilmesi539
  • Ziynet eşyasına yönelik maddi tazminat isteği560
  • Ziynet eşyasına yönelik usulüne uygun açılmış bir davanın bulunmaması526
  • Ziynet eşyasının iadesi davası-ispat yükümlülüğü174
  • Ziynet ve eşya isteği isteği-yargı harcı540
  • Ziynet ve ev eşyasına yönelik maddi tazminat isteğinde yargılama harcı563
  • Ziynet, eşyası katkı payı alacağına yönelik harcı verilerek usulüne uygun açılmış bir dava bulunmalıdır570
 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş