Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

mısırın gelir kaynakları nedir , mısırın gelir kaynakları nelerdir ? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Kızılayın Gelir Kaynakları Nelerdir Boğazlarımız Ülkemizin Gelir Kaynakları Arasında Mıdır
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 7      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  mısırın gelir kaynakları

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Mısır Coğrafyası ve Özgünlüğü

  İlkçağ uygarlıkları içinde Afrika özel bir yer tutmadığı halde, Mısır, bağlı olduğu kıtadan apayrı bir gelişim
  göstererek eski doğu toplumlarının yarattığı büyük uygarlık alanlarından birisi olmuştur. Mısır, gelişmesinin
  ilk evrelerinde Sümer’den etkilenmiş, bu birikimi kendi özgün yapısı ile geliştirerek çok yüksek bir uygarlık
  seviyesine getirmiş ve eski Yunan uygarlığı üzerinde derin izler bırakmıştır. Mısır uygarlığını ve düşünce
  dünyasını anlamak için öncelikle onun özgün doğasını kavramak gerekir.
  Mısır’ın, 65 milyon yıl süren ve suların çekilerek kıtaların şekillenmesini sağlayan üçüncü zamanın sonlarına
  doğru oluştuğu görüşü kabul edilmektedir. Suların çekilmesiyle farklı yükseklikte düzlükler oluşmuş, Nil
  nehri ise bu düzlükler arasındaki çukurları doldurarak yolunu bulmuştur. Aralıksız yağmurlar altında sulak
  ve bitki bakımından çok verimli bir halde olan dönemlerde filler, gergedanlar ve diğer yırtıcılar bölgeye
  insandan daha hakim bir durumdaydı. Buzul çağına gelecek olursak; o dönemde de sık ormanlarla kaplı
  olan Mısır, zamanla yağışların azalmasıyla yoğun iklim değişiklerinin yaşandığı bir bölge olur. Artan
  kuraklıkla beraber sulak alanlar çekilerek yerini çöl alanlarına bırakır. Böylece önceleri sular altında olan
  Nil’in çekildiği bölgelerde, Eskitaş ve Ortataş Çağları’nda Mısır’ın ilk yerleşimleri başlar.
  Eskitaş döneminde Nil’in Akdeniz’e döküldüğü yerde bulunan günümüzdeki deltanın henüz oluşmadığı,
  yapılan arkeolojik araştırmalar sonucu buluntulara rastlanılmamış olmasından anlaşılmaktadır.
  Ortataş Çağı’nda, göçebe avcılar o dönem çok geniş olan Nil kıyısı boyunca yeralan ormanlarda
  yaşamaktaydı. Kuraklıklar sonucu Nil suları çekildikçe insanlar ormanları terk ederek Nil kıyısına yaklaştılar.
  Bu çağa ait arkeolojik buluntular, çakmak taşları ve kemik aletlerinden ibarettir.
  Mısır’ın günümüzdeki iklim ve coğrafi durumunun Yenitaş Çağı’nda oluşmaya başlamasıyla Nil vadisinde
  yaşam koşulları daha elverişli hale gelir. Böylece göçebe, dağınık ve toplayıcı insanlar yerleşik siteler
  kurmaya; üretken hale gelmeye, barınak yapımından el sanatlarına kadar öncü kültür eserleri ortaya
  çıkarmaya başladılar.
  Nil nehri günümüzdeki son şeklini aldığında genişliği 25 km.’ye varan bir vadiyi besler duruma gelir. Batıda
  ve doğuda dağların çevrelediği Mısır, Nil’in akışının güneyde çağlayanlarla çevrili olması ve kuzeyde
  Akdeniz’in varlığı ile ani saldırılara karşı korunur. Bu açıdan, kolayca erişilen Mezopotamya’dan farklı olarak
  Mısır, çok daha az istila ile karşılaşır. Bu durum uygarlığın gelişimini de etkiler, bir çeşit ivme kazandırır.
  Çevresindeki dağların yapılarda kullanılan taş ihtiyacını karşılaması, özellikle doğudaki dağlarda yeralan
  altın madenleri, papirüs ağaçlarının bolluğu Mısır uygarlığının gelişimine büyük faydalar sağlar.
  Mısır örneğinde de görüldüğü gibi uygar toplum biçimlerinin M.Ö. 3000-4000 dolaylarında oluşması ve
  yayılması son derece özel coğrafya koşullarını gerektiriyordu. Uygar zanaat ve bilgi düzeylerine ulaşmak
  için gerekli olan uzmanlar, yalnızca sulama yapılabilen ırmak vadilerinde, o tarihlerde bilinen tekniklerle
  beslenebilirdi. İşte Nil nehri de bu anlamda en uygun coğrafyalardan birisiydi.
  1.a. Nil Nehri ve Belirleyiciliği
  Tarihçi Herodotos, “Mısır, Nil’in bir armağanıdır” der. Bir uygarlığın yaratılmasında bu denli büyük bir etkisi
  olan Nil nehri, Mısırlıların yaşamında belirleyici bir roldeydi. Yaşam Nil’in akışına; taşkınlığına, dinginliğine
  bağlıydı. Nil nehri her yıl Haziran sonu-Temmuz başında yatağından taşarak çevreyi biraz yıkıp dağıtsa da
  verimliliği getirmekteydi. Ekim-Kasım aylarında uzaklardan beraberinde taşıyıp getirdiği kırmızı, ince ve
  verimli bir toprak örtüsünü bırakıp yatağına çekilen Nil nehrinin her yıl tekrar eden bu hareketlerini
  önceden belirleyerek yaşamlarını düzenleme zorunluluğu; Mısır’da başta astronomi olmak üzere
  matematik, mimari gibi bir çok bilimin gelişmesine yardımcı olur. (Örneğin taşkınların ardından kaybedilen
  arazi miktarının hesaplanabilmesi için arazi-yüzey hesaplarına ihtiyaç duyulması ve bu yönde çalışmalar
  1
  yapılması.) Tarımsal faaliyetlerin yanında balıkçılık, taşımacılık için de eşsiz bir kaynak olan Nil nehri,
  Mısırlılar için bir tanrıdan farksızdı.
  Nil nehri, ülkeyi boydan boya ikiye böldüğü gibi, geçtiği alanlar (Yukarı Mısır; Vadi) ve denize döküldüğü
  alanlar (Aşağı Mısır; Delta) anlamında da Mısır’ı ikiye ayırmaktadır. Yukarı Mısır, genişliği 10 km.yi geçkin
  Nil vadisinin bulunduğu, güneyde yeralan topraklardır. Aşağı Mısır ise başlangıçta daralan fakat yığınla
  kola ayrılarak denize döküldüğü, içerisinde daha geniş verimli toprakları barındıran kuzey bölgesidir. Nil
  nehrinin denize döküldüğü topraklardaki görünüm Yunan alfabesindeki “Delta” harfine benzediği için eski
  Yunanlılar o bölge için bu adı verirler.
  Mısır tarihi; Tarih Öncesi Dönem (Hanedanlar Öncesi), Eski Krallık (M.Ö. 2800-2200), Orta Krallık (M.Ö.
  2000-1800) ve Yeni Krallık (M.Ö. 1580-331) olarak kabaca 4’e ayrılır.
  2. Tarih Öncesi Dönem
  2.a. Tarih Öncesi Dönemlerde Yukarı Mısır
  Burada günümüzden yaklaşık 6500 yıl öncesine ait üç kültürel tarih süreci ve bölge belirlenmiştir.
   Badarian (M.Ö. 4500-4000): Yukarı Mısır’ın Hammamat Vadisi’ndeki El-Badari’de Badarian olarak
  tanımlanan kültür süreci bulunuyordu. Bu bölgedeki ilkel yerleşimlerde hayvan derisinden yapılmış
  çadırlarda oturan, post ve hayvan derisinden yapılmış giysiler kullanan ve avcılıkla geçinen insan
  toplulukları yaşamaktaydı. Nil’in doğu yakasında El-Matmar ve El-Etmantieh arasındaki çöl
  kıyısında, bu döneme ait mezarlarda Badarian kültürünü tanımlamamıza yardım eden silahlar,
  aletler, taş ve fildişi objeler, çanaklar ve çömleklere rastlanmıştır.
   Naqada I (Amratian) (M.Ö. 4000-3500): Bu süreçte, Abydos ve Hierakonpolis’de penceresiz oval
  kulübelerde yaşayan daha gelişmiş topluluk örneklerine rastlanır. Metalin az kullanıldığı Naqada I
  kültür eserlerinden başlıcaları; üzerinde tören tasvirleri, hayvan ve insan figürleri bulunan fildişi
  eşyalar, çakmak taşı ve bazalt kullanılarak yapılmış eşyalar ve elle şekillendirilmiş çanak ve
  çömleklerdir.
   Naqada II (Garzean) (M.Ö. 3500-3000): Bu dönemin en önemli özelliği Yukarı Mısır’ın giderek
  gelişmesiyle kuzeydeki Delta’dan güneydeki Nubian bölgesine yapılan göçler ve Abydos’un
  güneyinde oluşan yoğun yerleşimlerdir. İki bölge halkının kaynaşmaya başladığı bu süreçte ticaret
  ve el sanatları da gelişir. Bakır, altın ve gümüş madenleri kullanılmaya başlanır. Düz damlı dört
  köşe kerpiç evlerin yanısıra Hierakonpolis’de bir tapınak inşa edilir. Duvar kabartmaları ve boyalı
  plasterler yapılır. Gemi ve hayvan tasvirli çanak çömleklerin bolca üretildiği bu kültür sürecinde,
  Nil kıyılarında üretim faaliyetleri yoğunlaşır. Erken dönemlerdeki bu hızlı gelişmeler, daha sonraki
  uygarlığın habercileridir.
  2.b. Tarih Öncesi Dönemlerde Aşağı Mısır
   Fayyum (M.Ö. 4400-3900): Fayyum gölünün kuzey kıyılarında bir liderin yönetiminde çiftçi ve
  avcı aileler yaşamaktadır. Höyük yamaçlarında sazdan yaptıkları evlerde barınan bu kültür süreci
  insanları, Mısır’ın ilk yerleşik halk topluluklarını oluşturur. Burada yapılan arkeolojik araştırmalar
  sonucu, Emmer buğdayının üretildiği, özel depolarda korunduğu, hayvancılık yapıldığı
  anlaşılmaktadır. Kazılarda çeşitli el ve av aletleri, kilden yapılmış çanak, çömlekler bulunmuştur.
  2
   Merimda (M.Ö. 4300-3700): Delta’nın batısındaki Merimda’da yapılan kazılarda çok geniş bir
  alanı kaplayan 600 yıl süreli bir yerleşim ortaya çıkmıştır. Sırık çatkılı evler daha sonra kerpiç oval
  evlere dönüşmüştür.
   El-Omari (M.Ö. 3700-3400): Kahire Helvan arasındaki Hof vadisi yakınında bulunan bu kültür
  dönemine ait bir sitede, insanlar, sazdan ağaç çatkıları, sazlarla örtülmüş oval barınaklarda
  yaşamaktaydı. Burada elle şekillendirilmiş perdahlı kırmızı ve siyah dekorlu çömlekler, kesici ve
  parçalayıcı el aletleri ve değirmen taşları bulunmuştur.
   Ma’adi (M.Ö. 3400-3000): Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan, yerleşik düzene en fazla uyum
  sağlamış Ma’adi sitelerinde; El-Omari, Gerze ve Abusir-el Melek kültür bölgelerinin ev mimarileriyle
  benzeşmekle beraber Yukarı Mısır’a göre daha gelişkin tuğla duvarlı mezarlar bulunmuştur.
  Özellikle mutfak eşyası olarak yapıldığı anlaşılan geometrik ve figüratif desenli çanak ve çömlekler,
  çeşitli bazalt eşyalar ve vazolar Ma’adi kültürünün el sanatlarındaki değerli yapıtlarıdır. Burada bir
  bakır balta ile beraber Mısır’da bilinen en eski bakır filizi bulunmuştur. İnsanların yanısıra
  hayvanlara ait mezarlar da tespit edilmiştir. Ma’adi yerleşiminin krallık kültürünün öncüsü
  olabilecek özellikte ve düzeyde olduğu söylenebilir.
  2.c. Tarih Öncesi Çağlara Ait Genel Özellikler
  Yenitaş çağında değişen coğrafi ve iklim şartları ile birlikte, elverişli doğal koşullar sonucu tarım ve
  hayvancılığa dayalı yerleşik düzene geçilmiştir. Zamanla köyler kasabalara, bunlarda “Sepat” (Batı
  kaynaklarında Yunanca “Nom” kullanılır, Ptolemaios döneminde Nom yöneticilerine Nomarkhos denilirdi;
  Nomark) denilen beylik veya küçük klanlara dönüşmüştür. Yukarı Mısır’da 22, Aşağı Mısır’da 20 Nom
  bulunmaktaydı. Nomlar ayrı ayrı totemler etrafında toplanan siyasi otonomileri olan gruplardı. Bu nomlar
  içinde Mezopotamya’daki gibi bir komşu (su ve toprak) ortaklı olduğu halde Nomlar sık sık ganimet, köle
  ve su kavgaları da yapardı. Daha sonra da görüleceği gibi bu klanlar güçlenerek bir kralın yönetimi altında
  birleşeceklerdir. Ortak mülkiyetin yanısıra özel mülkiyetin ve köleliğin de olduğu bu dönemlerde; hayvan
  yetiştirmenin, sabanlı tarımın ve mesleklerin gelişimi, üretimde kadının rolünü de azalmıştır.
  Nomlara ait totemlerin simgeleri; köpek, şahin, akrep, yılan, çakal, boğa, koç, kartal olabildiği gibi,
  Memphis’in güneyinde bıçak, batısında beyaz duvar gibi çeşitlenebiliyordu. Hem politik hem dini olan bu
  simgeler zamanla kutsal yaratıklara ve tanrıların simgelerine dönüşecektir. Her Nom’un ayrı bir tanrısı ve
  mitosu vardı. Daha sonraki tarihi dönemlerde, VI. Hanedan dönemindeki piramit metinlerinden
  anlaşıldığına göre Nomlarda “Saru” denilen ihtiyar meclisleri de vardı.
  Dini inançların güçlü olduğu bu dönemlerde, kentlerde tanrıları simgeleyen heykel ve kabartmaların
  olduğu kerpiç tapınaklar bulunmaktaydı. Ölümden sonraki yaşama inanç nedeniyle mezarlara özen
  gösterilir, buraya çeşitli gıda ve eşyalar bırakılırdı.
  Hanedanlar döneminde ortaya çıkacak olan yüksek düzeydeki Mısır kültürünün bu öncü örnekleri, farklı
  kültürlerin Mısır potasında erimesiyle oluşur. Yapılan kazılarda Mezopotamya kökenli olduğu anlaşılan
  seramiklere, silindir mühürlere, Orta Asya’dan getirilmiş “lapislazuli” adlı lacivert taştan yapılmış eserlere
  ratlanmıştır.
  3. Birleşen Mısır ve Krallıklar
  Coğrafyasına göre “Delta” ve “Vadi” olarak tanımlanan Aşağı ve Yukarı Mısır halkları tarih öncesi çağların
  sonlarına doğru kaynaşma sürecine girmişlerdir. Bu süreç yoğun çatışma ve mücadelelerle doludur. Bu
  çatışmaların başlıca nedeni bölgelerin ayrı coğrafik özellikleridir. Kuzey bölgesi (Aşağı Mısır), Akdeniz’de
  dolaşan çeşitli uygarlık etkilerinin kesiştiği bir alandır. Güney bölgesi olan Yukarı Mısır, Afrika’nın doğal ve
  3
  kültürel koşullarına açıktı. Uygarlık etkinlikleri açısından kuzey daha karmaşık ve gelişkindi. Yukarı Mısır
  tanrısı Horus ile Aşağı Mısır tanrısı Seth arasındaki düşmanlık, tarih öncesi dönemlerde de bu ayrımın
  olduğunu gösterir.
  Arkeolojik buluntulara göre Yukarı Mısır’da dağınık bir halde olan Nomları merkezi bir yönetim altında
  birleştirme girişimlerini, simgesinin akrep olması nedeniyle, “Akrep Kral” olarak bilinen Zekhen’in başlattığı
  anlaşılmaktadır. Onun bu çabasını devam ettiren ve topraklarını Delta bataklıklarına kadar genişleten ise
  Narmer’dir. Her iki kral, M.Ö. 2850 dolaylarında Mısır’ın birliğini kurmakla ünlenen efsanevi Menes’in
  öncülüğünü yapmışlardır. Yine Menes döneminde, Aşağı Mısır krallığının sepet şekilli kırmızı tacı (Deshret)
  ile Yukarı Mısır’ın uzun külah şekilli kraliyet başlığı (Hedjet) bütünleştirilerek birleşik Mısır, simgesel olarak
  ifade edilmiştir.
  Hiç bir zaman tam bir bütünleşme olmasa da bu birleşme, Mısır’ın gelişimindeki dönüm noktalarından birisi
  olur. Sümerlilerin o tarihlerde bildikleri teknik ve düşünceler, aşağı Fırat-Dicle bölgesindeki çevreye benzer
  bir çevre içinde yaşayan Mısırlılar için önemliydi. Menes’in yaşadığı tarihlerde Mezopotamya’da sulama,
  metalürji, yazı, saban, tekerlekli araçlar ve anıtsal yapılar ortaya çıkmıştı. Bunların hepsi, son derece hızlı
  bir öykünme ve uyarlama süreciyle, Mısırlıların yararlanacakları biçimlere dönüştürülür. Resimli yazı
  bulunur. Nil’in sularını düzenleyebilmek için ilkel kanallar, bentler yapılır. Nil nehrinin kontrol altına
  alınması ihtiyacı, siyasal iktidarın hızla merkezileşmesine ve merkezden etkili bir denetime olanak verir. Nil
  ulaşımını denetimine geçiren firavun, Nil boyuna belli aralıklarla yerleştirdiği adamlarıyla tüm Mısır’ı
  kolaylıkla denetleyebiliyordu. Böylece tüm Mısır’dan toplanan toplumsal artı tek bir merkezde, firavunun
  sarayında (veya taşradaki ambarında) toplanabiliyordu. Bu artı ile firavun ve onun askerleri, memurları,
  zanaatçıları beslenmekteydi. Nil’in denetim altına alınması ve toplumsal artının tek elde toplanması,
  firavuna, yerel tapınaklara ve din adamlarına karşı bir üstünlük sağlıyordu. Bununla birlikte din adamları
  firavuna rakip olacak ve bir keresinde yönetimi ele geçirecek kadar güçleneceklerdir.
  Firavun sarayında hem bu dünya hem de öteki dünya işlerini yönetirken ona yardım eden günümüzdeki
  bakanlıklara benzer uzmanlaşmış yönetim birimleri vardı. Bu birimlerin başında vezirler yer alırdı. Taşrada
  ise nomark denilen merkeze bağlı yöneticiler -bakanlık benzeri- birimlerin yöneticileri olurdu. Tüm ülke
  teorik olarak firavunun malıydı. Ancak topraklar, işletilmeleri için yerel soylulara ve hizmetleri karşılığı
  olarak merkez memurlarına bırakılmıştı. Tapınakların da geniş toprakları vardı. (M.Ö. 1198-1167 arasında
  firavun olan II. Ramses döneminde rahiplerin zenginliğini anlatan Harris Papirüsü’ne göre Mısır nüfusunun
  %2’si tapınaklarda köle idi, tarım topraklarının %14’ü tapınaklarındı. Ayrıca tapınakların 500 bin sığırı, 88
  parçadan oluşan donanması, 53 atölye ve gemi yapımevi vardı.) Tüm topraklar serf konumundaki Mısır
  köylüsüne işletiliyor ayrıca ölü tarım mevsimlerinde bu köylüler piramit, tapınak yapımı gibi kamu işlerinde
  angarya yöntemleriyle kitleler halinde çalıştırılıyorlardı.
  Mısır’ın siyasal birliğinin gerçekleşmesinde; Sümer araçlarından, Mısır yerel gelenekleri ya da coğrafya
  koşullarıyla uyuşmayanların bir yana bırakılarak, Mısır’a uygun görünenlerin hızla benimsenmesi, gelişim
  sürecini daha ileri noktalara götürdü. Mısır uygarlığı kendine has tarzı ve kurumsal yapısıyla hızla ortaya
  çıktı. Mısırlıların Sümer deneyimlerinden yararlanabilmelerinin sağladığı üstünlükle, Mezopotamya’da bin
  yılda olanların Mısır’da 500 yılda gerçekleştiği söylenebilir. Bu dönemde alet ve süs olarak altın ve
  madenler kullanılmış, böylece Mısırlılar, komşularıyla sıkı bir ilişkiye girmişlerdir. Tarım, hayvancılık, avcılık,
  balıkçılık başlıca geçim kaynakları olurken dokumacılık da madencilikten daha hızlı bir gelişme göstermiştir.
  Mısır ve Sümer toplumsal yapıları arasındaki önemli farklılıklar, Mısır uygarlığını daha yetkin kılan
  farklılıklardı. Mısır’da her şey tanrı-kralın yani Firavun’un sarayı çevresinde odaklandı. Sümer’de, tanrıların;
  gereksinimleri, karakter özellikleri ve davranışlar bakımından insanlara benzedikleri sanılmakla birlikte,
  göze görünmez olduklarına inanılırdı. Mısırlılar ise krallarının bir tanrı olduğunu ilan ederlerdi. Firavun,
  kendisi ölümsüz olduğu gibi, öteki insanlara da ölümsüzlük bağışlayabilirdi. Bu inancın altında firavuna
  boyun eğilmesini sağlayacak güçlü bir güdüleme yatar. Böylece değerbilir bir tanrı-kral, bu dünyada
  kendisine iyi hizmet etmiş olanları, kendi tanrısal ölümsüzlüğü sırasında sadık hizmetçileri olarak yanında
  4
  bulunmalarına izin verirdi. Böylesi bir ödüllendirmenin karşısında ise, firavuna karşı çıkmanın cezası öteki
  dünya yaşamına ilişkin tüm umutların yitirilmesi anlamına gelecekti.
  3.a. Eski Krallık (M.Ö. 2900-2200)
  Menes döneminde Abydos yakınlarındaki Tinis (Tis) kenti yönetim merkeziyken sonraları eski adı (Anbuhec)
  “Beyaz Duvar” olan Memfis kenti önem kazanır. Buradaki amaç Yukarı ve Aşağı Mısır’ı daha rahat
  kontrol edebilmektir. Irmak boyunca aşağı yukarı hareket eden tekneleri denetlemek, tüm Mısır’ı kontrol
  altında tutmak için yeterlidir. Bu özellik, Sümer’de çözülemeyecek denli çetin olan barış ve düzen sorununu
  tek bir çabayla çözer.
  Eski Krallık döneminde ülkenin tek elden denetimi; sanat ve düşünce hayatını da etkiler. Zanaatçılar ve
  yöneticiler tanrı-kralın sarayına bağlı çalışarak Mısır kültürünün sağlam geleneklerini yaratırlar. Menes’den
  sonra gelen üç-dört yüzyıl boyunca piramitlerin yapılması bunun göstergesidir. Saraydan uzak bölgelerde
  ise bu döneme ait Mısır sanatının silik örneklerine rastlanır.
  Eski Krallık’ın en önemli yöneticilerinden İmhotep adı öne çıkar. Firavun Zoser döneminde başvezir olan
  İmhotep, tanrı Ptah’ın oğlu gibi kabul edilir. İmhotep Mısır’da (Sakkara) yapılan basamaklı ilk taş piramitler
  grubunun mimarıdır. Kendisi aynı zamanda hekim, şair ve din adamıdır.
  Mısır uygarlığının en ünlü piramitleri de yine Eski Krallık döneminde yapılırr. Bunlar Keops (Khufu), Kefren
  (Rakhael) ve Mikerinos’tur (Menkaure).
  Eski Krallık’ın en parlak dönemlerinde bile yerel uyuşmazlıklar eksik olmaz, bazı önemli tapınaklarda
  simgeleştirilen yerel tanrılar yerel egemenliklerini kurarlar. Sümer’deki gibi tüm ülkede yaygın olan bir
  tanrılar birliğinin var olduğu söylenemez. Bu dönemde firavuna sorun çıkaranlar yalnızca dik başlı rahipler
  olmaz, bazı yerel memurlar da buna katılır. Memfis’teki soyluların yaşantıları özellikle Yukarı Mısır halkının
  ve nomarklarının hoşnutsuzluğunu yaratır. Bu hoşnutsuzluğa ek olarak Heliopolis’teki rahiplerin siyasal güç
  elde etme isteleri de ortaya çıkar. Nomarkların iktidarı arttıkça firavununki zayıflar ve sonunda Mısır
  nomlara parçalanır. M.Ö. 2200’den sonra 200 yıl kadar sürecek olan bölünmelerle birlikte Mısır uygarlığının
  bir çok alanda gerilediği görülür.
  3.b. Orta Krallık (M.Ö. 2000-1800)
  Eski Krallık’ın Nil Vadisi’ndeki sağlam kökleri, Mısır’ın yeniden birleşebilmesini sağlar. Ancak Eski Krallık’ın
  parçalanması beraberinde sorunları da yaratır. Sulama sistemlerin çökmesi, iç savaşlar ve kıtlıklar
  birleşmeyi zorunlu kılar. 200 yıllık siyasi bölünmenin ardından M.Ö. 2000 dolaylarında ülke yeniden Teb’li
  nomarklar sayesinde birleştirilir. Memfis’ten vazgeçilerek başkent Teb yapılır.
  Orta Krallık’ta, Eski Krallık’a göre daha da güçlenen yerel toprak beyleri ve şefler vardır. Rahip olsun ya da
  olmasın bu yerel beyler sayesinde Mısır toplumu ve uygarlığı tek bir merkeze daha az bağımlı duruma
  gelir. Böylece büyük siyasal yıkımları atlatma yolunda daha büyük bir başarı sağlanır. Örnek olarak Orta ve
  Yeni Krallık dönemleri arasında (M.Ö. 1680-1710’da) gerçekleşen Hiksos saldırıları verilebilir. O dönemin
  kültürel önderliğinde görülen dağınıklık, Mısır uygarlığının yokolmasını engeller. Tüm Mısır’ın uzmanlık
  çevresi Eski Krallık’ta olduğu gibi tek bir firavunun sarayında toplanmış olsa, sarayın yıkımı uygarlığın da
  yıkımı anlamına gelirdi. Bu tehlike Hiksoslardan önce görülür ve Mısır toplumundaki uzmanlaşmış beceriler
  ve bilgiler daha az önemli olan farklı merkezlere taşınır.
  Orta Krallık’taki sosyal ilişkilere bakacak olursak, köleliğin yaygınlaştığını görürüz. Bu dönemde yalnız
  soyluların ve büyük mülk sahiplerinin değil, küçük memurların, sıradan insanların da kölesi vardır. Bu
  köleler Suriye, Filistin ve Etiyopya’da yapılan savaşlardan elde edilirdi. Ancak büyük bir kesim; çiftçiler,
  zanaatçılar, köleler durumdan hoşnut değildirler ve bu kesimler sayısız isyanlar çıkararak firavunları
  5
  tahtlarından ederler. Son olarak Mısır; M.Ö. 1800’lerde, tüm Mısır’ın yasal firavunu olduğunu öne süren ve
  birbirleriyle uğraşan yerel hükümdarlıklara bölünür.
  Yeni Krallık öncesi ara dönem olarak kabul edilen bir zaman dilimi daha vardır ki o da Hiksos istilasıdır.
  Asyalı göçebe bir kabile olan Hiksoslar çözülmekte olan krallığı ele geçirerek Aşağı Mısır’da Avaris’i başkent
  yaparlar. Mısırlıları ağır vergilere bağlayarak, köylüleri köle haline getirirler. Ancak yerli soylular kaşısında
  hoşgörülü davranan Hiksoslar, iktidarı, kendi denetimleri altında eski yöneticilere bırakırlar. Hiksos
  boyunduruğu yüz yıldan fazla sürer.
  3.c. Yeni Krallık (M.Ö. 1580-332)
  Yeni Krallık, Hiksosların kovulmasıyla başlar. Başını Teb krallarının çektiği uzun yıllar süren mücadelelerin
  ardından Hiksoslar M.Ö. 1550’lere doğru Mısır’dan atılır. Teb’li hükümdar I. Ahmes döneminde ülke
  tamamen kurtarılır ve Mısır yeniden birleştirilir. İlk iş olarak ordu yeniden örgütlenir ve tüm ülkeye yayılır.
  İlk ve Orta Krallıklardan farklı olarak bu dönemde askerlere nomarklar değil; devlet bakar, silahlarını temin
  eder. Böylece ordu iktidarın dayanağı haline gelir ve Mısır dışına seferlere çıkılır.
  I. Ahmes ve sonrasındaki firavunlar Filistin ve Suriye’yi alırlar. Bu işgal, Mısır’ı Ortadoğunun en güçlü
  devletlerinden biri haline getirir. İşgaller, sosyal ilişkiler üzerinde de önemli değişiklikler yapar. Devlet,
  askeri bir nitelik kazanırken, saray soyluları ve ruhban sınıfı da zenginliği paylaşmaya başlar. Böylece
  tapınaklar büyük mülk sahiplerine dönüşür. Dış ticarette de Amon rahiplerinin tekeli söz konusudur.
  Örneğin yabancı tüccarlar, firavun ve tanrı Amon’a bir şeyler sunduktan sonra geriye kalan ürünlerini
  satabilirdi.
  Amon rahiplerinin firavunu dahi rahatsız eden maddi birikimlere ulaşmaları rahiplerin siyasi gücünü
  zayıflatacak bir dinsel reform hareketini zorunlu kılar. IV. Amenofis, (M.Ö. 1424-1388) Amon rahiplerinin
  ideolojik dayanağı olan Amon tanrısı kültüne karşı halk arasında çok sevilen güneş tanrısı Ra’yı çıkarmayı
  dener. Kendisini Ra’nın büyük rahibi atayarak Teb’de onun onuruna bir tapınak yaptırmaya çalışır. Ancak
  Ra’nın kültü verimi az olan Heliopolis bölgesine bağlı olduğu için IV. Amenofis başarı kazanamaz. Böylece
  geleneksel tanrılar kültüyle bağlarını kopararak güneş yuvarlağı Aton’u tüm Mısır’ın tek tanrısı olarak
  yüceltir ve tek tanrılı bir din oluşturma yoluna gider. Buna gerekçe olarak da güneşin bütün dünyayı
  aydınlattığı ve ısıttığını gösterir. Kendisini de Aton’a yararlı, onun hoşuna giden anlamında “Akhenaton”
  adını alır. Eski tapınaklar kapatılır. Bütün Mısır’da Aton için yeni tapınaklar yapılır. Teb’i bırakarak 300 km.
  kuzeydeki El-amarna’da yeni bir başkent yaptırır. Buraya Aton’un ufku anlamına gelen “Akhetaton” adı
  verilir. Asıl Aton tapınağı oraya inşa edilir ve firavun da onun başrahibi olur.
  Başlangıçta halkın büyük desteğini alan firavun, Amon rahiplerin yanında olan soylular ve Aton kültünün
  giderlerinin artmasıyla tepkisi artan halkın isyanlarıyla karşılaşır. Ölümünün ardından tahta gelen
  Tutankaton, çok güçlü olan Amon rahipleriyle anlaşarak Teb’e döner ve adını Tutankamon olarak
  değiştirir. Onun ardından Amon rahiplerinin iktidara taşıdığı general Horemheb Akhenaton’u lanetleyerek
  Aton’un adını her yerden sildirir, Akhetaton kentini boşaltır ve mülklerine el koyar.
  Yeni Krallık’ın son dönemlerine bakacak olursak, iç karışıklıkların arttığını görürüz. Bununla beraber
  güneyden Nubya ve kuzeyden Asur saldırılarının arttığını da söyleyebiliriz. M.Ö. 8. yüzyılda Nubyalılar,
  M.Ö. 671’de Asurlular Mısır’ı ele geçirir. Persler, M.Ö. 525’de, Helenler de M.Ö. 332 yılında Mısır’a egemen
  olurlar.
  4. Toplumsal Yaşam
  Mısır’da yönetici, hanedanlar dönemiyle birlikte (Eski Krallık) tanrısal bir güç haline gelir. Ülkenin siyasi,
  ekonomik ve dinsel yönetiminin mutlak ve tek hakimi olur. Kral tanrının ta kendisidir. Mısır topraklarının ve
  ülkenin tüm servetinin tek sahibidir. Ölümsüzdür. Ölümsüz olmasının nedenini Mısır ülkesinin birliğinin ve
  6
  bereketinin sonsuza kadar yaşaması isteği ile açıklayabiliriz. Mısır toplumunda tarımsal gelişmelerle birlikte
  servet birikiminin oluşması, servetin toplanması, dağıtılması, denetimi gelir kayıtlarının tutulması için
  yazıya duyulan gereksinimi ortaya çıkarır. Tabiki gelirleri tek elde toplayan firavunun yetki ve iktidarını
  paylaşan sınıf da Eski Krallık’la şekillenir.
  Yazı
  Servet paylaşımının düzenlenmesi zorunluluğunun bir sonucu olarak M.Ö. 3000’li yıllarda Mısır uygarlığının
  en önemli gelişmelerinden biri olan yazı bulunur. Mısır yazısı Hiyeroglif okunması ve yazması oldukça güç
  bir yazıdır. Ancak varlıklı ailelerin erkek çocukları saray okullarında okuma yazma öğrenerek devlet
  memuru olabilmiştir. Şöyleki mısırlı heceleri bilmesine ve alfabetik bir düzen içinde listelemiş olmasına
  rağmen sözcükleri ya da heceleri simgeleyen şekilleri yan yana getirip kullanmış, bu yüzden de Mısır
  toplumunda yazı bir sır olarak kalmıştır. (Zaten, okuma-yazma bilgisini bir başkasına aktarmak yasaktı)
  Ancak toplumun seçkin bir kesimi okur yazardı. Sonraki dönemlerde (M.Ö 600’ler) Demotik yazı yani
  halk yazısına geçilmesiyle okur yazarlık toplumda yaygınlaşır.
  Sınıflar
  Servet birikimin diğer önemli sonucu; tek ve mutlak iktidar olan firavunun ülke yönetiminde yetkilerini
  paylaşma yoluna gitmesiyle Mısır toplumunda sınıfların doğmasıdır. Mısır toplumunda ekonomik gelişmeyle
  beliren sınıflar en genel bir ayrımla firavunun yakın çevresi ve gözdesi olan varlıklı ayrıcalıklı Egemen Sınıf
  ile yoksul ve hiç bir ayrıcalığı olmayan Halk’tan oluşur.
  Egemen Sınıf Halk
  Firavun ve ailesi Çiftçiler
  Rahipler Yapım işçileri
  Yazıcılar Zanaatçılar
  Mısırlı Subaylar Köleler (Savaş esirleri, adi suçlular)
  Tacirler
  Egemen sınıf firavun ve ailesi başta olmak üzere rahipler, katipler, mısırlı subaylar, tacirlerden oluşur.
  Başlangıçta mısır ülkesinin bütün toprakları ve serveti firavunu aitken firavunun iktidarını yakın çevresiyle
  paylaşması sonucu zamanla egemen sınıf içinde yer alan soylular hiç çalışmadan kendilerine bağışlanan
  toprak ve tapınak gelirleriyle servet sahibi olmuş, rahat ve eğlenceli bir yaşantı sürmeye başlamışlardır.
  Halkı oluşturan sınıf zanaatçı, yapım işçileri , çiftçiler ve kölelerden oluşur. Halk, Firavun ya da soylulara ait
  topraklarda; tapınak işleri, kanal açma gibi angarya işlerde çalışan, mülksüz, çalıştıkları toprakla birlikte
  devredilebilen unsurlardan oluşmaktaydı.
  Yönetim
  Firavun sarayında hem bu dünya hem de öteki dünya işlerini yönetirken ona yardım eden günümüzdeki
  bakanlıklara benzer uzmanlaşmış yönetim birimleri vardı. Bu birimlerin başında vezirler yer alırdı. Taşrada
  ise nomark denilen merkeze bağlı yöneticiler -bakanlık benzeri- birimlerin yöneticileri olurdu. Tüm ülke
  teorik olarak firavunun malıydı. Ancak topraklar, işletilmeleri için yerel soylulara ve hizmetleri karşılığı
  olarak merkez memurlarına bırakılmıştı. Tapınakların da geniş toprakları vardı.
  Aile
  İki sınıf arasındaki günlük yaşam farklılaşmakla birlikte Mısır toplumunda bazı ortak noktalarda da vardı.
  Aile’ye verilen önem bunlardan bir tanesidir. Aile yapısı genellikle çekirdek aile şeklindeydi. Aile; karı-koca,
  çocuklar ve bakıma muhtaç yakınlardan oluşurdu. Mısır toplumunda evlilik, resmi ya da dinsel herhangi bir
  işlemle belgelenmemiştir. (Günümüze kadar hiçbir evlilik anlaşması gelmemiştir) Boşanma ise eşlerin mal
  varlıklarının bölüşülmesini içerdiğinden bir tutanak gerektiriyordu. Herkes evlenirken getirdiğini geri alır,
  evlilik süresince edinilen ortak malların ise üçte ikisi erkeğe, üçte biri kadına verilirdi.
  7 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş