Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Halide Edip Adıvar Yeni Turan Özeti Halide Edip Adıvar ın Yeni Turan romanın Özeti Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Halide Edip Adıvar Ateşten Gömlek Kitabının
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 3      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Halide Edip Adıvar Yeni Turan Özeti

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  HALİDE EDİB'İN YENİ TURAN'I YE
  ZİYA GÖKALP
  OLCAY ÖNERTOY
  Bilindiği gibi Halide Edip romancılığı ile olduğu kadar kendini
  vatan hizmetine verişi ile de tanınmıştır. Yazarın sosyal çalışmalara
  katılması, pek genç yaşına ve kadınlara hiçbir şekilde sosyal hakların
  tanınmadığı devirlere rastlar.
  1908 de ilân edilen II. Meşrutiyetin getirdiği hürriyet sevinci ile
  Halide Edip de başta Tanin gazetesi olmak üzere çeşitli gazetelere yazılar
  yazmaya başlar. Fakat kendisinin deyişi ile 1 "Meşrutiyet ilânının
  balayı geçer geçmez" birbirine karşıt birtakım düşünceler ortaya atan
  gazetelerde yeni rejime karşı itirazlar yapıldığı görülüyor. En şiddetli
  itiraz da kadınlara bazı haklar verilmek istenmesi içindir. Kendisi de
  yazdığı yazılardan ötürü, kadınların cemiyette bir yer almaları ve fikir
  sahibi olmalarına itiraz eden ve bunu dine aykırı sayaıı imzasız mektuplar
  alır.
  Nihayet, Meşrutiyet rejimine karşı yapılan 31 Mart ayaklanmasında
  Tanin'de yazdığı yazılar yüzünden hayatı tehlikeye düşen yazar, ortalık
  yatışmcaya kadar bir süre İskenderiye ve İngiltere'de kaldıktan
  sonra tekrar İstanbul'a döner. Bundan sonra kendisini vatan hizmetine
  vermiştir denebilir. Öğretmenlik yapan ve konferanslar veren Halide
  Edip, Balkan savaşının başlamasıyla Teali-i Nisvan cemiyetinde hastabakıcılık
  ve yardım çalışmalarına girer. Bu arada Türk Ocağı ile temas
  kurar ve Ziya Gökalp'i yakından tanımak fırsatını bulur. Ziya Gökalp
  milliyetçilik fikirleri bakımından beğendiği ve takdir ettiği bir kimsedir
  ve Yeni Turan romanının yazılışında etkisi olmuştur. Yazar bunu şöyle
  belirtiyor 2 "daima Türk kadını ve çocukları için (ancak o öldükten
  sonra tahakkuk eden) hülyalar kurardı.
  1 Mor Salkımlı Ev s. 130
  2 Mor Salkımlı Ev s. 157
  2 5 2 OLCAY ÖNERTOY
  Onun başta Yeni Turan olmak şartıyla ilk eserlerimin üzerinde
  tesiri vardır".
  Gerçekten, Gökalp'in etkisi çok belirli olarak görülen bu eser,
  gerek gerçekleşmesi istenilen idealler gerekse olayların geçtiği tarihler
  olarak verilen yıllar bakımından o günlerin düşünüşüne göre tamamen
  geleceğe ait bir eserdir. Eserinin böyle olduğunu kendisinin aşağıdaki sözleri
  de gösteriyor.
  "3Yeni Turan lıiç şüphesiz bir ütopya idi ve bütün ütopyalar gibi
  tahakkuk ettirilmesi mümkün olmıyan gayeleri vardı. Bu eser kadınların
  rey sahibi olacağı, hayat ve insan münasebetlerinin makul ve
  muntazam olabileceği bir devri tahayyül ediyordu. Bilhassa Türk
  kadını, kafa ve kalbindeki itidal ve cemiyete karşı muhabbetle dolu olduğu
  bir zamanın hasretini çekiyordu. Bilhassa Osmanlı devrinin Bizanslaşan
  intihap devrinde, süs, israf, gösterişe kaçan kadın sınıfını
  şiddetle tenkid ediyordu.
  Liberal ve demokratik Türkiye, emek ve sadeliğe doğru giden
  idare sisteminde şovenliğe yer vermiyen, Yakın Şarkda bir nevi birleşmiş
  milletler şeklini istihdaf eden Türkiye bu kitabın baş gayesi idi.
  Tabiî aşk hikâyesi sırf roman diye araya sokulmuştur."
  Boman, İttihat ve Terakki ile Muhalefet arasındaki hükümeti ele
  geçirme mücadelelerinin yansıtılması ile başlıyor. Hükümeti muhalefetin
  ele geçirmesi üzerine İttihat ve Terakki'nin önemli kişilerinin
  ortadan kaybolduğunu belirten yazar, Yeni Turan ve Yeni Osmanlılar
  devrine geçiyor. Bundan sonra, Yeni Turan'ın başarıya doğru adım adım
  ilerleyişini izliyoruz.
  Eserlerinde kadına, gerek kişi olarak gerekse toplum içindeki durumu
  bakımından önemli bir yer veren yazar, Yeni Turan'ın kısa zamanda
  büyük bir çoğunluk tarafından benimsenişini de kadına verdiği
  öneme bağlıyor.
  "4Yeni Turan'ı en çok göze çarptıran şey belkide Türk kadın müessesatı
  idi. Yeni Turan kadınları da okutuyor, kadınları da yanı başında
  çalıştırıyordu. Yeni Turan kadınlarının kıyafeti de sadeleşmiş, değişmiş,
  modaya hiç muvafık değil fakat yarattıkları Türk ve islâm ile âlemi pek
  münasebattar bir şekil almıştı. Şimdi bizim kadınların ince, zarif, sanat-
  3 Mor Salkımh Ev s. 161
  4 Yeni Turan s. 14
  HALIDE EDIB'IN YENI TURAN'I VE ZIYA GÖKALP 2 5 3
  kâr çarşafları ve tuvaletleriyle, evlerinin bir ziyneti, erkeklerinin gaye-i
  aşkı olamakla kalan kadınlarımıza mukabil Yeni Turan'ın hocalık eden,
  ciddî surette hastabakıcı yetişen, bir muharebe olur olmaz Arap mücahideleri
  gibi mehmetçiklerin yaralarını sarmağa giden, ordunun dikişini
  dikmek için kadın imalâthanelerinde çalışan, eski Türk işleme ve
  senayiini Yeni Turan'a tatbik için iktisadî, insanî, ilmî ve bilmem daha
  yüz türlü çalışan akın akın kadınları vardı ."
  Yeni Turan'ın kadınlara vermek istediği haklar olarak belirtilen
  bu noktalarda Ziya Gökalp'in etkisi açıkça görülüyor. Gökalp "Türkçülüğün
  Esasları"nda, eski türklerde kadını anlatırken, kadının aile
  içinde ve toplumda önemli bir yer aldığını belirtiyor.
  "5Eski Türklerde kadınlar umumen amazon idiler. Cündilik,
  silâhşörlük, kahramanlık, Türk erkekleri kadar Türk kadınlarında da
  vardı, Kadınlar doğrudan doğruya, hükümdar, kale muhafızı, vali ve
  sefir olabilirlerdi '.
  Alelâde ailelerde de ev müştereken, karı ile kocanın ikisine aitti.
  Çocuklar üzerindeki velâyet-i hassa, baba kadar anaya da aitti "
  Yeni Turan kadınları, giyinişlerini de değiştirerek kendilerine sade bir
  kıyafet buluyorlar. Yazar bu kıyafeti, 6 " Arkalarında eski
  Tatar Türklerini hatırlatan bazen kurşuni uzun manto, başlarında beyaz,
  yumuşak bir örtü, ayaklarında sade, kalın ayakkabılar" şeklinde
  tarif ederek eski Türklerden alınmış gibi gösteriyorsa da, anılarında,
  bu giyinişlerde İngiliz 7 Quaker mezhebinden olan kadınların giyinişinin
  etkisi olduğunu açıklıyor.
  "8Sabah duasını hep birlikte yaparlardı. Aralarında daima kurşunî
  fakat ipekli olmıyan geyet sade esvaplar giyenler vardı
  Yeni Turandaki gri giymeleri, yüzleri açık fakat başlarındaki beyaz
  örtüleri galiba biraz buranın ilhamı ile olmuştur. "
  Yeni Turan'ın benimsenmesine yardım eden bir yönü de hemen
  hemen her mahallede açtığı, bir salondan ibaret sade bir binada
  tarafından idare edilen, çocuklara, din, ahlâk ve faydalı bilgiler öğreten
  Cuma mektepleri oluyor. Bir de ayrıca içinde, okuma salonu, kitaplığı
  5 Türkçülüğün Esasları 1961 s. 112
  6 Yeni Turan s. 14
  7 Quaker: 1650 yılında George Fox tarafından kurulan protestan mezhebi üyesi.
  8 Mor Salkımlı Ev s. 162.
  2 5 4 OLCAY ÖNERTOY
  ve toplantı salonu bulunan Yeni Turan yurtları açılıyor ki bunlardan
  halk da faydalanıyor. Bu yurtlardan biri olan ve romanda üzerinde en
  çok durulan Erenköy Yeni Turan yurdunda da yazarın yine anılarında
  belirttiği; 1914 de açılarak sonradan geliştirilen 9 Evkaf mekteplerinden
  birinin etkisi olduğu seziliyor.
  Yazar Cihangir'de olan bu mektebi şöyle tanıtıyor.
  "10Bu mekteplerin arasında Cihangir'de, dikkate değer bir hocanın
  başında bulunduğu vardı
  Adı Fikriye hanımdı. Arabi ve farisî bilir, kültürü yüksek ve tarih bilgiside
  dikkate değerdi.
  Yüzünde hiç unutamadığım, daima ciddî, fakat dikkate değer bir
  mana ifade eden müsamaha vardı.
  Mektebi çiçekle dolu, yerleri daima ovulmuş, pencerelerinde kar
  gibi beyaz perdeler vardı. Erkek yavruların hepsi birer efendi, kızların
  hepsi o zamanın tabiri ile birer hanımdı. Çiçeklere onlar bakar, mektepleriyle
  ifti har eder ve konuşmalarında tabii bir nezaket hissedilirdi.
  Bahçeleri, Boğaziçi'nin tepesine bir kartal yuvası gibi kurulmuş, oradan
  aşağıdaki bahçelere, nihayet Boğaz'ın kıvrılıp giden mavi sularına
  bakardı. Bu bahçede bilhassa karanfil ve kıpkızıl sardunya çiçekleri
  görülürdü. Oğlan çocukların elle yaptıkları küçük tahta iskemlelere
  oturup oyunlarını seyredebilirdiniz ."
  Erenköy Yeni Turan Yurdunun da ona benzediği görülüyor.
  "nErenköy Yeni Turan Yurdu, yurtların en iyilerinden ma'duddu.
  Çiçekler ve çimenlerle süslenmiş bir bağçe ortasında üstünden bir kısmı
  camlı ve büyük sade bir bina idi. Üst kısmından başka her şey ıhlamurdan
  yapılmış, kapıları Selçuk türklerinin oynıalarıyla pek üstadane
  değilse bile cidden pek şahsi ve hususî surette işlenmişti. Bu yurtların
  bu gibi teferruatı Türk sanayisini ihya için uğraşan Yeni Turan
  gençleri tarafından yapılıyordu. Bu kapılardaki yazıların altına daima
  "Yurdunun çocuğu filan filan '" diye imza attıklarına dikkat ettim".
  9 Özel olan bu okullar sonradan daha faydalı olması düşüncesiyle, maarife bağlı
  okullar haline getirilmeye çalışılmıştır. Halide Edip Evkaf kız okullarının müfettişliğini
  üzerine alarak yalandan ilgilenmiştir.
  10 Mor Salkımlı Ev s. 183
  11 Yeni Turan s. 61
  HALIDE EDIB'IN YENI TURAN' VE ZIYA GÖKALP 2 5 5
  Bahçeden girince göze çarpan şey her tarafı örten, ağaçla, sarmaşık
  ve çimenle dolmuş nihayetsiz, sulak, mebzul bir yeşillikti."
  Çeşitli alanlardaki çalışmaları ile büyük bir çoğunluk tarafından
  benimsenen Yeni Turan bundan sonra seçim propagandalarına başlıyor.
  Bu propaganda konuşmalarında, yazarın, milliyetçilik düşüncelerini,
  romanın kahramanı ve Yeni Turanın başkanı olarak tanıtılan Oğuz'un
  ağzından dinliyoruz. Yeni Turan'ın gayesi, temellerini, sağlam ve saf
  bir Türk ırkına dayandıran, fakat toprakları üzerinde yaşıyan yabancı
  topluluklar arasında yavaş yavaş milliyet hissinin uyanmaya başlamasıyla
  sarsıntılar gösteren Osmanlı imparatorluğuna yeni ve sağlam
  temeller atmaktır. Güçlük bu temellerin nasıl atılacağı konusunda ortaya
  çıkıyor. Yeni Turancılar, topraklarının önemli kısmını, kuvvetli milliyet
  duygusuna sahip yabancı toplulukların kapladığı bir ülkede bu gayelerini
  gerçekleştirebilmek için seçtikleri yolu aşağıdaki şekilde belirtiyorlar.
  " 1 2 Bu toprağı her unsur kendi idare ettiği, yaşayıp öldüğü
  bir ülke olmak üzere sevmeli ve her dakika öteki anasırın gırtlağına
  atılmağa çalışmamalı. Bunun için de enasır arasında zihni seviye az çok
  birleşmeli
  Artık bırakmalı, herkes kendi vilâyetinin, herkes kendi ayrı küçük memleketini
  ve ırkını bir müşterek vatan fikri etrafında idareye alışsın, çünki
  bu merkeziyet siyaseti ile yirmi sene sonra memlekette Türklerden
  eser kalmıyacak, Türkler olmayınca da tabii bu Osmanlı ülkesi her ırkın
  temayülât ve menfaatinden uzak bir taksim ile dağılıp gidecek ".
  Programını da şu cümlelerle özetliyor:
  "13Yeni Turan'ın programı vasi bir adem-i merkeziyete, fakat
  federasyon bağları altında bir kuvvetli noktaya, bir hükümdara, hükümete
  bağlıyacak müşterek menfaat ve muhabbet."
  Görülüyor ki bütün endişe, o günki idare şekli ile Türklerin za
  manla ortadan kalkacağıdır. Türk'ü yaşatabilmek için yabancı zümrelere
  kendi kendini idare etmek lıakkı verilmekle beraber, birliğin sağlanabilmesi
  gayesi ile de değişik unsurlar arasında zihni seviyenin birleştirilmesi
  ve ortaklaşa bir vatan sevgisi yaratılması gerekli görülüyor.
  Bu düşünüş Ziya Gökalp'in Turancılığının daha genişletilmiş bir
  şeklidir diyebiliriz.
  12 Yeni Turan s. 42
  13 Yeni Turan s. 43
  2 5 6 OLCAY ÖNERTOY
  Ziya Gökalp, Turancılığı, asıl ülküsü, harsları yönünden kolayca
  birleşebilecek Oğuz Türklerinin birleştirilmesi olan Türkçülüğün, uzak
  ülküsü olarak kabul edip, Turan kelimesinin anlamını, şöyle açıklıyor.
  "14Turan kelimesi, Turlar yâni Türkler demek olduğu için, münhasıran
  Türkleri ihtiva eden câmiavî bir isimdir. O halde, Turan kelimesini
  bütün Türk şubelerini ihtiva eden büyük Türkistan'a hasretmemiz
  lâzımgelir. Çünki, Türk kelimesi bugün yalnız Türkiye Türklerine
  verilen bir ünvan hükmüne geçmiştir. Türkiyedeki Türk harsına
  dahil olanlar, tabiî bu ismi alacaklardır. Benim itikadımca, bütün Oğuzlar
  yakın bir zamanda bu isimde birleşeceklerdir. Fakat Tatarlar, Özbekler,
  Kırgızlar ayrı harslar vücuda getirdikleri taktirde, ayrı milletler
  halini alacaklarından, yalnız kendi isimleri ile anılacaklardır. O
  zaman bütün bu eski akrabaları kavmi bir camia halinde birleştiren
  müşterek bir ünvana lüzum hissedilecek. İşte bu müşterek ünvan Turan
  kelimesidir ."
  Bu açıklamadan, Gökalp'in Türkçülük ve Turancılık düşüncesinin
  dar ve geniş anlamda Türk ırkından olan zümreleri, romandaki
  Yeni Turancı'arın düşüncesinin ise Türkiye toprakları üzerinde
  oturan Türk ve yabancı bütün zümreleri birleştirmek olduğu anlaşılıyor.
  Her iki düşünüşte de birleştirici unsur olarak hars birliği esas
  alınıyor. Gökalp bunu doğrudan doğruya "hars" kelimesi ile ifade
  ediyor, Halide Edip ise "zihni seviye" diyor.
  Yeni Turan'ın "adam-i merkeziyet" düşüncesinin, Gökalp'in mülî
  birliğin kurulması için iki ana temel olarak aldığı "vatanî ve medenî
  alılâk"ın izlerini taşıdığı görülüyor. Yatanı "millî hars", üzerinde
  oturduğumuz toprağı da onun zarfı olarak kabul eden Gökalp'e göre
  vatanî ahlâk, sevgimizin vatan sınırları içinde kalmasıdır Medenî ahlâk
  ise sevginin vatan sınırlarını aşarak bütün insanlık âlemine yayılmasıdır.
  Yeni Turancılar adem-i merkeziyeti kabul etmekle medenî ahlâka,
  kendi kendilerini idarede hür bırakılan zümreleri kuvvetli bir noktaya
  bağlayacak ortaklaşa sevgi yaratılması düşüncesinde ise vatanî ahlâka
  yaklaşmış oluyorlar.
  Tek merkezden idarenin başarısızlığı, yabancı unsurlar arasında
  yer yer milliyetçilik hislerinin uyanması, zamanında türkçeye önem
  verilmeyişe bağlanıyor.
  14 Türkçülüğün Esasları 1961 s. 19
  HALIDE EDIB'IN YENI TURAN' VE ZIYA GÖKALP 2 5 7
  ""Memlekette yedi sekiz ırkm yedi sekiz lisanı olması ne adem-i
  merkeziyet hislerinin ne de bugünki milliyetperverlik hislerinin mahsulüdür.
  Bu eski Osmanlıların vukufsuzluk ve lâkaydiliklerinin meydana
  çıkardığı bir şeydir. Vakit ve zamanıyla Türk mektepleri açılmış, türkçe
  tahsile önem verilmiş olsaydı bir Arnavut milliyetperver cerayanı karşısında
  bulunmazdık. Kezalik, gayri müslim kardeşlerimiz için de bir
  kaç asır evveli türkçe tahsili mecburi olaydı bir kaç asır evveli merkeziyet
  denilen politika ve ideali takibeden bir hükümet ve milletin yapacağı
  her şeyi yapmış olmamız lâzımdı. Fakat ecdadımız yakın vakte kadar,
  idealsiz, âtil, bâtıl, her şeyi bıraktılar."
  Bu düşünüşe göre, "türkçe tahsili"ni geniş anlamda alırsak, Türk
  kültürünü öğrenen yabancı unsurlar türklüğü benimsiyecekler, ancak
  o zaman bir merkeze bağlanabileceklerdi. Böyle bir çaba gösterilmeyince
  hepsi de kendi milliyetlerini korumuşlar ve Türklerin idaresi altında
  olmak onlara bir çeşit esaret gibi gelmeye başlayınca da yavaş yavaş
  kımıldanmalar başlamıştır, işte gaye bu kımıldanışların artmasını
  önlemek oluyor.
  Gökalp, medenileşme yönünden Türkçüleri 16 "Türkçüler, tamamiyle
  Türk ve müslüman kalmak şartıyla Garp medeniyetine tam ve
  kat'i surette girmek istiyenlerdir." diye tanımlıyor.
  Halide Edip'de romanında, Avrupa'nın, müslümanlığı, bizim ilerlemeyişimize
  sebep olarak göstermesinin yanlış olduğunu belirtirken
  Gökalp'in yukardaki düşüncesini açıklıyor diyebiliriz. 17 "Medeniyet,
  aile ocağının kudsiyetini, kadınların cemiyetteki mevki-i muhteremini
  ve müessesat-ı medeniyyeyi kabul, değilmi? Peki, işte yanıbaşımızda
  ocağımızın asıl bekçileri, anaları, bütün hayat ve mesaimizin arkadaşları
  kadınlarımız; işte mektep ve hastahanelerimiz; işte yollar ve fabrikalarımız;
  işte bütün ihtiyacât-ı medeniye ve içtimaiye ve ilmiyesini
  temin eden ulema, mütefennin, sanatkâr, mühendis, makinist, tüccar,
  her şey, her şeyimiz. Bunları yapmağa, görüyorsunuz ya islâmiyet hiç
  mani olmadı. Bakınız Yeni Turan çocukları medeniyeti nasıl taassub ve
  riya manialarına galebe çalarak fakat islâmiyeti muhafaza ederek
  yaptılar."
  15 Yeni turan s. 110-111
  16 Türkçülüğün Esasları s. 31
  " Yeni Turan s. 44
  2 5 8 OLCAY ÖNERTOY
  Yeni Turancılar, başkanlarının gayreti ile millileşme düşüncelerini
  geniş bir kütleye yayarak gayeleri olan (adem-i merkeziyet, kadınlara
  bazı sosyal haklar verilmesi) gibi düşüncelerini de mecliste kanunlaştıracakları
  sırada başkan Oğuz vurularak ölür. Böylece Yeni Turan'ın
  programı da yarıda kalmış olur.
  Görülüyor ki her ikisinde de gaye, Türklüğü ve İslâmlığı bozmadan,
  kültürü arttırarak medenileşme ve zümreler arasında birlik sağlama
  yoluna gitmektir. Batılılaşmak ve medenileşmek yönünden, o gün için
  gerçekleşmesi imkânsız gibi görünen düşünceleri bugün tamamen gerçekleşmiştir.
  Ancak gerçekleşmesi mümkün olmıyan bir ideal halinde
  kalan millî birlik düşüncesidir. Ne Gökalp'in bütün Türkleri birleştirme
  düşüncesi ne de Halide Edip'in daha geniş olan Türk ve yabancı, topraklarımız
  üzerinde yaşıyan bütün zümreleri birleştirme düşüncesi
  gerçekleşememiştir. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş