Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Türk spor uygarlıklarının tarihi süreç içerisindeki gelişimi hakkında bilgi verirmisiniz Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Makalenin Türk Edebiyatında Tarihi Gelişimi Nedir Türk Dilinin Tarihi Gelişimi

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Türk spor uygarlıklarının tarihi süreç içerisindeki gelişimi

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  İnsan vücudunun belli amaçlar için eğitilmesi düşüncesi, insanlığın dünya üzerindeki
  varlığı kadar eskidir. Her biri milyonlarca yıl süren jeolojik devirlerde insanoğlu, güçlü bir
  tabiat ve hayvan âlemiyle yaşam mücadelesi vermiştir. Özellikle erkekler savaş ve avlanma
  gibi işler için kendi güçleriyle mücadele etmek ve vücutlarını kullanmak zorunda kalmıştır.
  Hatta bu işler için kullandıkları silahlar ve aletler de insan gücünü kullanmaya dayanıyordu.
  M.Ö. 3000 yılında Türkler, kendi geliştirdikleri özel yazıları, anıtlarıyla uygar
  geçmişlerini anlatan eserler bırakmışlardır. Türkler batıya doğru hareketle Mezopotamya,
  Mısır ve Anadolu’ya yerleştiler. Yerleşik hayata geçiş süreci içerisinde Türklerin yaşamında
  atın özel bir yerinin olduğunu görmekteyiz. Bu da atı merkez alan spor dallarını geliştirmeleri
  sonucunu doğurmuştur. Savaşa hazırlık olarak uygulanan binicilik oyunlarının en yaygını
  olarak Orta Asya bozkırlarından başlamak üzere Anadolu’nun birçok yerinde değişik
  şekillerde oynanmıştır. Kaçma, kovalama gibi karakteristik özellikleri olan Gökbörü. Kızbörü
  ve Beyge oyunlarıyla, bir çeşit atlı hokey oyunu olan Çöğen-Çevgen ve bir nevi savaşa
  hazırlık hareketleri olarak bilinen Cirit, atlı sporların en önemlileri olarak karşımıza
  çıkmaktadırlar.
  Türk Spor tarihine bakıldığı zaman atlı sporların yanında güreş, ok atıcılığı ve
  avcılığın da milli karaktere sahip sporlar olarak karşımıza çıktıklarını müşahede etmekteyiz.
  Cumhuriyet dönemiyle birlikte, modern sporları toplum yapısına yerleştirmek için,
  altyapı çalışmalarına hız verildiğini ve bu amaçla kamu ve özel spor kuruluşlarının
  kurulmasına önem verildiğini görmekteyiz.
  Bu programla öğrencilerin, önlerini daha iyi görmeleri ve dünya arenasında daha
  başarılı sonuçlar almaları için, Türk spor tarihiyle ilgili sağlıklı bir bilinç düzeyine ulaşmaları
  ve sporun aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğu anlayışına sahip olmaları hedeflenmiştir.
  Türk Spor Tarihi Programı, Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçlarına bağlı kalınarak,
  öğrencileri bu hedeflere ulaştırabilmek amacıyla spor liselerinin 11. sınıflarında haftada iki
  saat okutulmak üzere hazırlanmıştır.
  2. PROGRAMIN HAREKET NOKTASI ve AMACI
  İlköğretimde okutulan ve uygulatılan beden eğitimi ve spor dersleri, ilköğretimin 1.
  kademesinde oyunlar şeklinde verilmiştir. Bu uygulamalar ve teorik bilgiler öğrencileri beden
  eğitimi ve sporla ilgi genel kavramlar, bireysel ve takım sporlarının temel teknikleri, fiziksel
  gelişimle ilgili beslenme, ilk yardım, doğa sevgisi ve çevreyi koruma, folklor konularında
  bilgi sahibi yapmıştır.
  3
  İlköğretimin 2. kademesinde ise takım sporları ve bireysel sporların temel teknikleri
  öğretilmiş, oyun kuralları teorik olarak verilmiştir. Bu dönemde öğrencilerin bireysel
  yetenekleri de tespit edilerek spor dallarına yönlendirme çalışmaları yapılmıştır.
  Ayrıca öğrencilerin sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için gerekli olan yaşam boyu spor
  felsefesi de beden eğitimi derslerinde işlenerek öğrencilerin sağlıklı bir vücut yapısına
  kavuşmalarıyla ilgili ön şartlar öğretilmiştir. Bu derslerle öğrenciler herhangi bir spor dalında
  lisanslı sporcu olmasalar bile yaşantıları boyunca spor yapmanın yararları hakkında bilgi
  sahibi olmuşlardır.
  Alınan beden eğitimi ve spor bilgileri doğrultusunda serbest zamanlarını
  değerlendirmeyi, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı, sağlıklı bir beslenme programı
  uygulamayı öğrenmişlerdir. Bu bilgiler doğrultusunda iyi bir sporcu iyi bir seyirci ve
  centilmence bir taraftar olma ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmuşlardır.
  Hazırlanan bu programda; İlköğretim okullarındaki öğretim programını tamamlayıp,
  beden eğitimi ve spor derslerini yeterli derecede öğrenen ve orta öğretimde beden eğitimi ve
  sporu bir meslek olarak seçen öğrenciler hareket noktası olarak alınmıştır. Spor liselerinin 9.
  sınıflarında beden eğitimi ve spor tarihi ile ilgili genel bilgileri alan, 9. ve 10. sınıflarda beden
  eğitimi ve spor bilimleri ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olan öğrencilere, milli bir şuur ve
  tarihlerinin kendilerine bıraktığı spor mirasının farkında olan sporcular olma bilinci verilmesi
  hedeflenmiştir. Bu bilince sahip sporcularla sporda gelişmiş ülkelerin seviyesine
  ulaşılabilmesi ve hatta onların üstüne çıkılması mümkün olacaktır.
  Beden eğitimi ve spor eğitimi, Cumhuriyet’in ilanı ile daha ayrı bir özellik
  kazanmıştır. Atatürk, “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur” , “Ben sporcunun zeki, çevik ve
  aynı zamanda ahlaklısını severim” sözleriyle yeni yetişecek bireyler için beden eğitimi ve
  sporun ne kadar önemli olduğunun altını çizmiştir.
  Program hazırlanırken, spor lisesi öğrencilerini alanları ile ilgili bir yükseköğretim
  programına hazırlayacak konular seçilmiştir. Bu konuların, beden eğitimi ve spor öğretmeni,
  yöneticisi veya antrenörü yetiştiren herhangi bir yükseköğretim kurumunun alt yapısını
  oluşturacak şekilde düzenlenmesine dikkat edilmiştir.
  Program, Türk spor tarihi için temel sayılan bilgi ve spor kültüründen oluşmaktadır.
  Kazanımlar, üniteler şeklindedir ve üniteler de birkaç konudan oluşmaktadır. Bu bilgiler
  ışığında öğrenciler beden eğitimi ile sporun farklılığını, temel ilkelerini prensiplerini
  öğreneceklerdir.
  Program, öğrencilerin gelecekte Beden Eğitimi ve Sporla ilgili bir mesleğe
  yönelmelerine ve meslek seçim hakkında da bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Programın
  4
  uygulanmasında ölçme ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerin farklı spor kültürü ve
  farklı beden eğitimi ve spor etkinlikleriyle eğitildikleri düşünülerek planlanmıştır. Bu
  planlamalarda yazlı-sözlü-gözlem sınavı gibi ölçme araçları öğrenci farklılıkları düşünülerek
  hazırlanmıştır. Bu değerlendirilmelerde öğrencilere nelerin öğretildiği değil öğrencinin ne
  kadar öğrendiği ölçülerek değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.
  Programda aşağıdaki genel amaçların gerçekleşmesi hedeflenmiştir:
  Genel Amaçlar
  1. Türk spor tarihi ile ilgili temel kavramları açıklar.
  2. Spor ve spor etkinlikleriyle ilgili terimleri anlayıp yorumlar.
  3. Eğitim kurumlarında okutulan Türk Spor Tarihi Dersinin amacını kavrar.
  4. Türk spor tarihinin kökeni ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Sporun sosyolojik ve kültürel yönünü kavrar.
  6. Türk spor uygarlıklarının tarihi süreç içerisindeki gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
  7. Sporun gelişim sürecinde yaşanan önemli tarihsel ve toplumsal olayları anlar.
  8. Olimpiyat oyunlarının, toplumların dil, din, ırk ve bölge farkı gözetilmeden, sporun
  dayanışma ruhuna uygun olarak, yapılan organizasyonlar olduğunu kavrar.
  9. Türk Spor Tarihi Dersinin diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi hakkında bilgi sahibi
  olur.
  10. Sportif etkinliklerin toplumlar arasındaki işlevi hakkında bilgi edinir.
  11. Beden eğitimi ve sporun insan yaşantısındaki önemli rolünü kavrar.
  12. Türklerin günlük hayatlarında sporu içselleştirdiklerini kavrar.
  3. PROGRAMIN YAPISI
  Bu program, Spor Lisesi öğrencilerinin mesleki alan bilgisi, spor genel kültürü ve
  beden eğitimi ve sporun eğitimdeki yeriyle ilgili temel bilgileri dikkate alınarak 4 üniteye
  ayrılmıştır. Üniteler, geçmişten günümüze doğru bir sıralama takip etmiştir.
  Bu programda elde edilen kazanımlar, Orta Asya’dan başlayarak günümüze kadar
  Türk spor tarihinin gelişim aşamaları ve tarihi süreç içerisinde aldığı yol hakkında
  bilgilenmelerine temel oluşturacaktır.
  5
  I. Ünite: “Eski Türklerde Spor” adını taşımaktadır. Burada, öğrencilerin eski Türk
  topluluklarının spor kültürleri ve sahip oldukları spor kültürlerinin toplumsal hayatlarındaki
  etkileri ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
  II. Ünite: “Selçuklular ve Diğer Türk Boylarında Spor” adını almıştır. Bu ünitede
  öğrencilere Selçuklular ve diğer Türk boylarının spor anlayışları, dönemin spor kültürü ve bu
  dönemlerde yapılan spor müsabakaları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
  III. Ünite: “ Osmanlı Döneminde Spor” adını taşımaktadır. Bu ünitede amaç Osmanlı
  dönemindeki spor tarihi anlatılarak, Osmanlı kültüründe yer alan spor dallarının neler
  olduğunu, bunların oynanış biçimleri, sporun gelişiminde katkısı olan Osmanlı padişahlarının
  yiğitlik, ahlak ve aynı zamanda sporculukları, bu dönemde katkı sağlayan spor adamları ve
  olimpiyat oyunlarına katılan Osmanlı sporcuları anlatılmıştır.
  IV. Ünite: “Cumhuriyet Döneminde Spor” adını taşımaktadır. Bu ünitede
  öğrencilerin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından başlayarak spora ve sporcuya
  verilen değer, sporun gelişimi için yapılan altyapı çalışmaları, sporun kurumsallaşması için
  kurulan kamu ve özel spor kuruluşları ( Türkiye İdman Cemiyeti, Spor Dernekleri, Türkiye
  Milli Olimpiyat Komitesi, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel
  Müdürlüğü, Spor Kulüpleri gibi.), ulusal ve uluslar arası müsabakalarda gösterilen başarılar
  ve bu başarıları gösteren Türk sporcular hakkında bilgi edinmeleri amaçlanmıştır.
  Böylece bu programı bitiren öğrencilerin, Türk spor tarihiyle ilgili altyapıyı
  oluşturmuş öğrenciler olması hedeflenmiştir. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş