Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13.10.1983 Yayım Tarihi ve Sayısı : 18.10.1983 - 18195 BİRİNCİ K ISIM Genel Esaslar BİRİNCİ

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Karayolları Trafik Kanunu

  Sponsorlu Bağlantılar
  KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

  Kanun Numarası : 2918
  Kabul Tarihi : 13.10.1983
  Yayım Tarihi ve Sayısı : 18.10.1983 - 18195
  BİRİNCİ KISIM
  Genel Esaslar
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç ve Kapsam
  Amaç :
  MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, karayollarında can ve mal güvenliğiyönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tümkonularda alınacak önlemleri belirlemektir.
  Kapsam :
  MADDE 2 - Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hakve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşlarıve bunların görev, yetki ve sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hükümlerikapsar.
  Bu Kanun, karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa;
  a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe,park yeri, garaj, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istas-yonlarındakarayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile,
  b) Erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan, karayollarınınkamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayandeniz göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların karayolu araçlarınaayrılan kısımlarında da,
  Bu Kanun hükümleri uygulanır.


  İKİNCİ BÖLÜM
  Tanımlar
  Tanımlar :
  MADDE 3 - Bu Kanunda kullanılan terimlerin tanımları aşağıdagösterilmiştir.
  Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindekihal ve hareketleridir.
  Karayolu : Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazişeridi, köprüler ve alanlardır.
  Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde,yanında, altında veya yukarısındaki; ada, ayırıcı, oto korkuluk, istinatduvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır.
  Mülk : Devlete, kamuya, gerçek yada tüzel kişilere ait olantaşınmaz mallardır.
  Karayolu sınır çizgisi : Kamulaştırılmış, kamuya terk veya tahsisedilmiş karayolunda, mülkle olan sınır çizgisi,
  Diğer karayollarında, yarmada, şevden sonra hendek varsa hendek dışkenarı, hendek yoksa şev üst kenarı, dolguda şev etek çizgisi,
  Yaya yolu ayrılmış karayolunda ise, yaya yolunun mülkle birleştiğiçizgidir.
  İki yönlü karayolu : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiğiiçin kullanıldığı karayoludur.
  Tek yönlü karayolu : Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıttrafiği için kullanıldığı karayoludur.
  Bölünmüş karayolu : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun birayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydanagelen kara-yoludur.
  Erişme kontrollü karayolu (Otoyol - Ekspres yol) : Özellikletransit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında girişve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği,ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontroletabi tutulduğu karayoludur.
  Geçiş yolu : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmışolan yolun, karayolu üzerinde bulunan kısmıdır.
  Bağlantı yolu : Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarınınbirbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlütrafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır.
  Anayol : Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin,bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiğiişaretlerle belirlenmiş karayoludur.
  Tali yol : Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından,bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur.
  Taşıt yolu (Kaplama) : Karayolunun genel olarak taşıt trafiğincekullanılan kısmıdır.
  Yaya yolu (Yaya kaldırımı) : Karayolunun, taşıt yolu kenarıile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayalarınkullanımına ayrılmış olan kısmıdır.
  Bisiklet yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarınaayrılan kısmıdır.
  Yaya geçidi : Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerinisağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.
  Kavşak : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesiile oluşan ortak alandır.
  Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarıile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarakyayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydala-nabileceğikısımdır.
  Şerit : Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleriiçin taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüdür.
  Alt geçit : Karayolunun diğer bir karayolu veya demir yolunualttan geçmesini sağlayan yapıdır.
  Üst geçit : Karayolunun diğer bir karayolu veya demir yolunuüstten geçmesini sağlayan yapıdır.
  Demiryolu geçidi (Hemzemin geçit) : Karayolu ile demiryolununaynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir.
  Okul geçidi : Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceliokulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundaayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır.
  Ada : Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerineyarayan, trafik akımını düzenleme ve trafik güvenliğini sağlama amacıylayapılmış olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlenmişbölüm ve alanlardır.
  Ayırıcı : Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran,bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştırankarayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir.
  Park yeri : Araçların park etmesi için kullanılan açık veyakapalı alandır.
  Karayolu üzeri park yeri : Taşıt yolundaki veya buna bitişikalanlardaki park yeridir.
  Karayolu dışı park yeri : Karayolu sınır çizgisi dışındaolan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt yoluna bağlanan parkyeridir.
  Otomobil : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok yedioturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
  Minibüs : (Değişik : 16/10/1984 - 3058/1 md.) Yapısı itibariylesürü-cüsünden başka sekiz ila ondört oturma yeri olan ve insan taşımakiçin imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
  Kamyonet : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg.Õıgeçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
  Kamyon : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kgÕdanfazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
  Otobüs : (Değişik: 16/10/1984 - 3058/1 md.) Yapısı itibariylesürü-cüsünden başka en az onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak içinimal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
  Troleybüsler de bu sınıfa dahildir..
  Çekici : Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmişolan ve yük taşımayan motorlu taşıttır.
  Arazi taşıtı : Karayolunda yolcu veya yük taşıyabilecek şekildeimal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veyaalabilen motorlu taşıtlardır.
  Özel amaçlı taşıt : Özel amaçla insan veya eşya taşımak içinimal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon,kütüphane, araştırma araçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçlarıçekmek veya taşımak, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
  Kamu hizmeti taşıtı : Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşımasıyapan bütün taşıtlardır.
  Personel servis aracı : (Değişik : 17.10.1996 - 4199/1 md.)Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelinibir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüstüründeki ticari araçlardır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzelkişilere ait araçların kendi personelini veya yolcusunu taşıma işi bu tanımın kapsamına girmez.
  Umum servis aracı : (Değişik : 17.10.1996 - 4199/1 md.) Okultaşıtları ile personel servis araçlarının birlikte değerlendirilmesidir.Kamptaşıtı : (Değişik: 17.10.1996 - 4199/1 md.) Yük taşımasında kullanılmayan;iç dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceğikadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.
  Römork : Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak içinimal edilmiş motorsuz taşıttır.
  Yarı römork : Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığıyükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorkdur.

  Hafif römork : Azami yüklü ağırlığı 750 kgÕı geçmeyen römorkveya yarı römorktur.
  Motosiklet : iki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorluaraçlardır. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veyaözel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç te-kerleklimotosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.
  Bisiklet : En çok üç tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanınadale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareketeden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan motorsuz taşıtlardır.
  Motorlu bisiklet : Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen,içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 km.Õden az olanbisiklettir.
  Lastik tekerlekli traktör : Belirli şartlarda römork ve yarırömork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarıdır.
  İş makineleri : (Değişik: 17.10.1996 - 4199/1 md.) Yol inşaatmakineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitlikuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitliekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayanmotorlu araçlardır.
  Tramvay : Genellikle yerleşim birimleri içinde insan taşımasındakullanılan, karayolunda tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden ve hareketgücünü dışarıdan sağlayan taşıttır.
  Okul taşıtı : Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceliokulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarındakullanılan taşıttır.
  Taşıt katarı : Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzerebirbirine bağlanmış taşıtlardır.
  Araç : Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özelamaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin geneladıdır.
  Taşıt : Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır.Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere Òmotorlu taşıtÓ, insan ve hayvangücü ile yürütülenlere Òmotorsuz taşıtÓ denir.
  Sürücü : (Değişik: 17.10.1996 - 4199/1 md.) Karayolunda, motorluveya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir.
  Şoför : (Değişik: 17.10.1996 - 4199/1 md.) Karayolunda, ticariolarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir.
  Araç sahibi : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesiverilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişidir.
  İşleten : Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıylasatışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun sürelikiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alankişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabınave tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiilitasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.
  Yolcu : Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışındaaraçda bulunan kişilerdir.
  Hizmetli : Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerindesüreli veya süresiz çalışan kişiler ile iş makinelerinde sürücüden gayrikişilerdir.
  Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veyahizmetlileri bindirmek, indirmek için durakladıkları, işaretlerle belirlenmişyerdir.
  Garaj : Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılanbakım veya servisinin de yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir.
  Terminal : İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme,bindirme, yükleme, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme,haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yerdir.
  Servis istasyonu : Araçların bakım, onarım ve servislerininyapıldığı açık veya kapalı yerdir.
  Akaryakıt istasyonu : Araçların esas itibariyle akaryakıt, yağve basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı yerdir.
  Muayene istasyonu : Araçların niteliklerini tespit ve kontroledebilecek cihaz ve personeli bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerdir.
  Trafik kazası : Karayolu üzerinde hereket halinde olan bir veyabir-den fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olanolaydır.
  Durma : Her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır.
  Duraklama : Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmekve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa birsüre için durdurulmasıdır.
  Park etme : Araçların, durma ve duraklaması gereken hallerdışında bırakılmasıdır.
  Geçiş hakkı : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya vearaç kullananlara göre, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.
  Geçiş üstünlüğü : Görev sırasında, belirli araç sürücülerinincan ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veyayasaklarına bağlı olmamalarıdır.
  Taşıma sınırı (Kapasite): Bir aracın güvenle taşıyabileceğien çok yük ağırlığı veya yolcu sayısıdır.
  Gabari : Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenliseyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyenölçülerdir.
  Azami ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikteağırlığıdır.
  Yüksüz ağırlık : Üzerinde insan veya eşya (yük) bulunmayan veakaryakıt deposu dolu olan bir aracın taşınması zorunlu alet, edavat vedonatımı ile birlikte toplam ağırlığıdır.
  Yüklü ağırlık : Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğusürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığıdır.
  Azami dingil ağırlığı : Araçların karayolu yapılarından güvenleve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığıdır.
  Azami toplam ağırlık : Araçların karayolu yapılarından güvenleve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.
  Trafik işaretleri : Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaretlevhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtasıveya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir.
  İşaret levhası : Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleşti-rilmişve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasınısağlayan trafik tertibatıdır.
  Işıklı ve sesli işaretler : Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklıve sesli, sabit veya taşınabilir, elle kumanda edilebilen veya otomatikçalışan, üzerinde çeşitli renk, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresiolan, ışık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafiktertibatıdır.
  İşaretleme : Taşıt yolu ile bordür, ada, ayırıcı, oto korkulukgibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renkte çizgi, şekil, sembol,yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayanter-tibattır.
  Trafikten men : Trafik zabıtasınca, bu Kanunda belirtilen hallerdearaçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerektrafikten alıkonulmasıdır.
  Bu Kanunun uygulaması ile ilgili diğer tanım ve terimler Yönetmeliktegösterilir

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Trafik Kanunu'nun 73. Maddesinin İnsan Ve Toplum Sağlığı Açısından Önemi Nedir
 3. Trafik Cezaları, Trafik Ceza Maddeleri, Trafik Ceza Kodları, Trafik Ceza Kanunu Nedir
 4. 2918 sayılı karayolları trafik kanununun amaç ve kapsamı
 5. Yeni Trafik Kanunu,T.C. Yeni Trafik Kanunu,TÜRKİYE CUMHURİYETİ Yeni Trafik Kanunu
 6. Boşanma Kanunu Maddeleri türk medeni kanunu boşanma kanunu maddeleri - boşanma kanunu numa
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş